Yhtymähallitus, kokous 4.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Yhteistoimintaneuvotteluiden käynnistäminen

KEUDno-2020-171

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Päivi Autere, henkilöstöjohtaja, paivi.autere@keusote.fi

Perustelut

Keski-Uudenmaan sote kuntayhtymässä kehitetään kuntalaisille tuotettavia sosiaali- ja terveyspalveluja alueellisesti vuoden 2020 aikana. Palveluja järjestellään uudelleen ja toimintatapoja harmonisoidaan ja yhdenmukaistetaan. Mikäli muutoksilla on henkilöstövaikutuksia palvelussuhteen ehtoihin mm. muutokset työn tekemisen paikkaan, tehtäväkuvaan, nimikkeeseen, työaikaan yms. nämä muutokset ovat yhteistoimintamenettelyn piirissä. Toimenpiteet voivat kohdentua yksittäisestä työntekijästä aina organisaatiomuutokseen asti.

Hyvin toteutettu yhteistoiminta tukee muutoksen johtamista ja toteuttamista,  poistaa henkilöstön epävarmuutta ja epätietoisuutta, lisää avoimuutta ja osallisuutta sekä sitouttaa henkilöstöä mukaan muutoksen toteuttamiseen. Yhteistoiminta toteuttaa lakisääteisen velvoitteen ja luo täten tehtäville muutoksille perustan.

Yhteistoimintamenettely tarkoittaa neuvottelua ja kuulemista, jossa työnantajan neuvottelee valmisteilla olevien toimenpiteiden perusteista, vaikutuksista ja vaihtoehdoista ennen kuin asia ratkaistaan.

Kuntayhtymässä on meneillään kartoitus palvelualueilla tapahtuvista kehittämistoiminnasta, jotka kuuluvat yhteistoimintamenettelyn piiriin. Yhteistoimintamenettely tullaan hoitamaan kuntayhtymätasoisesti Lain työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa § 4  mukaisesti.Yhteistoimintaneuvottelujen tarkoituksena ei ole irtisanomiset eikä lomautukset. Yhtymähallitus käsittelee asiaa 4.2.2020 kokouksessaan. Yhtymähallituksen päätöksen ja palvelualueilta saatavan kartoituksen jälkeen henkilöstöpalvelut kutsuu tarvittavat tahot yhteistoimintaneuvotteluun. Neuvottelujen aloituksen tavoiteaikatauluna pidetään 10.2.2020.

Henkilöstöjohtaja Päivi Autere esittelee yhteistyötoimikunnalle asiaa.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Autere, henkilöstöjohtaja, paivi.autere@keusote.fi

Yhteistyötoimikunta merkitsee yhteistoimintaneuvottelumenettelyn tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Valmistelija

  • Petja Harakka, lakimies, petja.harakka@keusote.fi
  • Matleena Ylitalo, erityisasiantuntija, matleena.ylitalo@keusote.fi

Perustelut

Kuuden kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisvastuu siirtyi Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymälle 1.1.2019 alkaen ja samalla kuntayhtymään siirtyi kunnista tuhansia työntekijöitä. Kuntayhtymässä ollaan kehittämässä kuntalaisille tuotettavia sosiaali- ja terveyspalveluja alueellisesti vuoden 2020 aikana.

Kuntayhtymällä on tarve yhdenmukaistaa toimintoja ja toimintatapoja sekä järjestellä palveluja uudelleen siten, että ne tuotetaan taloudellisesti ja sovitetaan parhaiten vastaamaan kuntayhtymän palvelutehtävää. Mikäli muutoksilla on henkilöstövaikutuksia palvelussuhteen ehtoihin mm. muutokset työn tekemisen paikkaan, tehtäväkuvaan, nimikkeeseen, työaikaan yms. nämä muutokset ovat yhteistoimintamenettelyn piirissä. Toimenpiteet voivat kohdentua yksittäisestä työntekijästä aina organisaatiomuutokseen asti.

Kuntayhtymässä on meneillään kartoitus palvelualueilla suunnitelluista toiminnan kehittämistoimenpiteistä, jotka kuuluvat yhteistoimintamenettelyn piiriin. Yhteistoimintamenettely tullaan hoitamaan kuntayhtymätasoisesti työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain 4 §:n  mukaisesti. Toimintojen ja toimintatapojen yhtenäistämisellä sekä palvelujen uudelleen järjestämisellä ei tavoitella työvoiman käytön vähentämistä eli irtisanomisia, lomautuksia tai osa-aikaistamisia. 

Kunnallisen yhteistoimintalain mukaan yhteistoiminnan tavoitteena on antaa henkilöstölle mahdollisuus yhteisymmärryksessä työnantajan kanssa osallistua kunnan toiminnan kehittämiseen ja antaa henkilöstölle mahdollisuus vaikuttaa omaa työtään ja työyhteisöään koskevien päätösten valmisteluun sekä samalla edistää kunnallisen palvelutuotannon tuloksellisuutta ja henkilöstön työelämän laatua.

Ennen kuin työnantaja ratkaisee yhteistoiminnassa käsiteltävän asian, hänen on neuvoteltava yhteistoiminnan hengessä yksimielisyyden saavuttamiseksi valmisteilla olevan toimenpiteen perusteista, vaikutuksista ja vaihtoehdoista ainakin niiden työntekijöiden kanssa, joita asia koskee.

Henkilöstöpalvelut koostaa palvelualueilta saatavat toiminnan kehittämistoimenpiteet yhteen sekä valmistelee niiden pohjalta henkilöstön edustajille annettavan neuvotteluesityksen. Keskitettyjä neuvotteluja on suunniteltu käytävän vähintään kuuden viikon ajan. Yhteistoimintavelvoitteen täyttämisen jälkeen tehdään erikseen päätökset koskien neuvottelun kohteena olleita asioita. Neuvottelut jatkuvat palvelualueilla, työyhteisöissä sekä yksilötasolla tarpeen mukaan.

Asia on käsitelty yhteistyötoimikunnassa 30.1.2020 § 6.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän yhtymähallitus päättää:

  • käynnistää työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain mukaiset yhteistoimintaneuvottelut 
  • valtuuttaa henkilöstöjohtajan antamaan neuvotteluja koskevan neuvotteluesityksen

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

Johtoryhmä, pääluottamusmiehet, palvelussuhdepäällikkö