Yhtymähallitus, kokous 4.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Keski-Uudenmaan sote- kuntayhtymän täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen sekä lastensuojelun ja jälkihuoltonuorten taloudellisen tuen myöntämisohje 1.3.2020 alkaen

KEUDno-2020-79

Valmistelija

 • Tiina Salminen, palvelujohtaja, tiina.salminen@keusote.fi
 • Nina Tommola, aikuisten päihde-, mielenterveys-, sosiaalipalvelujen päällikkö, nina.tommola@keusote.fi
 • Suvi Salin, lastensuojelun avohuollon ja sijaishuollon päällikkö, suvi.salin@keusote.fi

Perustelut

Toimeentulotuesta annettua lakia muutettiin vuonna 2015 niin, että jatkossa perustoimeentulotukea myönnettiin Kelasta. Vastuu perustoimeentulotuen myöntämisestä siirtyi Kelalle 1.1.2017 ja samalla täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki jäivät kuntiin. Kuntayhtymässä laadittiin suuntaviivat toimeentulotukikäytäntöjen yhtenäistämiseksi ja asiakkaiden tasavertaisen kohtelun edistämiseksi.  Ohjeet harkinnanvaraisen toimeentulotuen myöntämiselle perustuivat kuntayhtymässä jo olemassa oleviin käytäntöihin ja toimintaohjeisiin ja yhteiset Keski-Uudenmaan Sote-Kuntayhtymän ohjeet otettiin käyttöön 1.1.2019 alkaen (21.11.2018 § 133 hyväksytty Kuntayhtymän hallituksessa) 

Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisohjeeseen 2020 on liitetty lastensuojelun ja jälkihuoltonuorten taloudellisen tuen myöntämisohje sekä ohjetta on muokattu ja täydennetty puuttuvin osin ohjeesta 2019. Työntekijöiden on sekä aikuissosiaalityössä että lastensuojelussa tärkeää olla tietoisia molemmissa palveluissa myönnettävistä taloudellisista tukitoimista asiakkaiden yhdenvertaisuuden ja yksilöllisyyden huomioimiseksi.

Sosiaali- ja terveysministeriön oppaan mukaan kunnilla on mahdollisuus antaa omia soveltamisohjeita toimeentulotuesta. Näiden ohjeiden osalta tulee kuitenkin ottaa huomioon, että ne eivät saa rajoittaa viranhaltijoiden päätösvaltaa harkittaessa perheen tai yksilön oikeutta toimeentulotukeen tai muutoinkaan olla ristiriidassa lainsäädännön kanssa. Ohjeiden tarkoituksena on siten lähinnä korostaa yhdenvertaisuusperiaatteen toteutumista kunnassa. Ohjeilla ei voida sivuuttaa lain säännöksiä. Viranhaltijoiden on päätösvaltaa käyttäessään noudatettava, mitä lainsäädännössä on määrätty.

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän alueella on tarkoituksenmukaista yhtenäistää myös lastensuojelulain mukaisesti myönnettävät avohuollon taloudelliset tukitoimet, jotka perustuvat aina lapsen edun mukaiseen harkintaan ja perheen kokonaistilanteen huomioimiseen perheen taloudellisesta tilanteesta riippumatta. Lastensuojelun avohuollon taloudellisten tukitoimien ohjaavana ohjeena ovat lastensuojelulaki 35 § Toimeentulon ja asumisen turvaaminen sekä 36 § 2 Lastensuojelun avohuollon tukitoimet. 


Kunnan on järjestettävä jälkihuollon piirissä oleville nuorille viivytyksettä riittävä taloudellinen tuki, kun riittämätön toimeentulo on esteenä nuoren kuntoutumiselle. Myös Ilman huoltajaa Suomeen tulleet, alaikäiset toimeentulotuen hakijat rinnastetaan jälkihuoltonuoriin siihen saakka, kunnes he täyttävät 21 vuotta.


 

Ehdotus

Esittelijä

 • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän yhtymähallitus päättää

 • hyväksyä liitteenä olevan Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymän täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen sekä lastensuojelun ja jälkihuoltonuorten taloudellisen tuen myöntämisohjeen 1.3.2020 alkaen.
 • että uusi ohje korvaa tällä hetkellä käytössä olevat toimeentulotuen sekä lastensuojelun ja jälkihuoltonuorten taloudellisen tuen myöntämisohjeet 1.3.2020 alkaen
 • oikeuttaa lasten, nuorten ja perheiden ja aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalveluista vastaavan palvelujohtajan tekemään ohjeeseen teknisluonteisia korjauksia 
   

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Kokouskäsittely

Arto Järvinen esitti Maiju Tapiolinnan kannattamana, että esityslistan esittelytekstistä ja myöntämisohjeen kohdasta 7.1. Maahanmuuttajanuoret  poistetaan lause ”Myös ilman huoltajaa Suomeen tulleet, alaikäiset toimeentulotuen hakijat rinnastetaan jälkihuoltonuoriin siihen saakka, kunnes he täyttävät 21 vuotta”. Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys, asiasta on äänestettävä. Ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Järvisen esitystä äänestävät EI.  Suoritetussa äänestyksessä annettiin 17 JAA-ääntä ja 2 EI-ääntä.

Äänestystulokset

 • Jaa 15 kpl 88%

  Kati Lepojärvi, Kallepekka Toivonen, Juha Virkki, Sirkka Rousu, Annika Kokko, Paula Vilhunen, Pauliina Naala, Anna Helin, Erkki Laukkanen, Tapio Havula, Sanna-Kaisa Patjas, Arto Lindberg, Heta Ravolainen-Rinne, Liljan-Kukka Runolinna, Virpi Räty

 • Ei 2 kpl 12%

  Maiju Tapiolinna, Arto Järvinen

Tiedoksi

palvelujohtaja lasten, nuorten ja perheiden palvelut, aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelut, lastensuojelun avohuollon ja sijaishuollon palvelujen päällikkö, aikuisten päihde- ja mielenterveys ja sosiaalipalvelujen päällikkö, aikuissosiaalityön esimiehet, lastensuojelun avohuollon palvelujen esimiehet