Yhtymähallitus, kokous 4.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Asiakasmaksut 2020

KEUDno-2020-255

Valmistelija

  • Sanna Kaukua, talouspäällikkö, yhtymän johto, sanna.kaukua@keusote.fi

Perustelut

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) mukaan kunnallisista sosiaali- ja terveyspalveluista voidaan periä maksu palvelujen käyttäjältä, jollei palvelua ole säädetty maksuttomaksi. Palvelusta perittävä maksu saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen. Tarkemmat säännökset lain täytäntöönpanosta on annettu asetuksella sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (912/1992). Asiakasmaksulaissa ja -asetuksessa on määritelty tietyille palveluille enimmäismaksu tai maksu on säädetty perittäväksi asiakkaan maksukyvyn mukaan. Maksujen enimmäismäärät ja tulorajat tarkistetaan joka toinen vuosi kansaneläkeindeksin ja työeläkeindeksin muutoksen mukaisesti. Edellinen indeksitarkistus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuihin on tehty vuonna 2018.

Valtioneuvosto on muuttanut sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettua asetusta 1.1.2020 lukien. Tasasuuruisten asiakasmaksujen enimmäismääriin ei tehdä indeksitarkistuksia vuosille 2020-2021, sillä kansaneläkeindeksi on pysynyt samana kuin edellisellä tarkistuskerralla vuonna 2017. Kyseiset maksut pysyvät siten ennallaan.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää hyväksyä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut oheisen liitteen mukaan. Asiakasmaksut tulevat voimaan 1.1.2020 kuitenkin siten, että harkinnanvaraiset asiakasmaksut tulevat voimaan 1.3.2020.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

Palvelualuejohtajat, talouspäälliköt, osto-myynti-tiimin palveluesimies