Yhtymähallitus, kokous 3.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 107 Oikaisuvaatimus kuntayhtymän hallituksen päätöksestä 11.6.2019 § 77 Toimien muuttaminen viroiksi ja viran lakkauttaminen

KEUDno-2019-12

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Päivi Autere, Henkilöstöjohtaja, paivi.autere@keusote.fi

Perustelut

Laatupäällikön tehtävä on ollut haussa toimena. Toimi on perustettu kuntayhtymän johtajan päätöksellä 27.3.2019. Hakuaikana sisäisten integraatiopalveluiden organisoituminen on selkeytynyt mm. valvonnan osalta. Tulosyksikköön ei muodosteta valvontayksikköä. Linjaus tarkoittaa sitä, että sisäisten integraatiopalveluiden tehtäviä tulee tiivistää isompiin kokonaisuuksiin. Tarkoituksena on perustaa laatupalvelujen yksikkö, joka vastaa laadun hallinnan kokonaisuuden lisäksi myös potilas- ja sosiaaliasiamiestoiminnasta ja kuntayhtymätasoisesta valvonnasta.

Laatupäällikkö toimii yksikön esimiehenä. Esimiestyössään hän käyttää julkista valtaa esim. henkilöstöasioihin liittyen ja hänen alaisuudessaan olevat työntekijät ovat virkasuhteessa.

Valvontakoordinaattorin viran tarkoituksena on kuntayhtymätasoisen valvonnan yhteensovittaminen, yksiköiden ja palvelujen lakisääteisyydestä huolehtiminen, tilannekuvan hallinta, valvonnan suorittaminen omien yksiköiden osalta ja valvonnan laadun varmistaminen. Valvontakoordinaattori toimii kuntayhtymätasoisena valvonnan asiantuntijana ja viranomaisena.Vakanssipohjana on palvelutoiminnan suunnittelijan tehtävä, joka on tarkoitus muuttaa valvontakoordinaattorin viraksi.

Palvelutoiminnan suunnittelijan tehtävässä ollut työntekijä siirtyy toiseen virkaan kuntayhtymässä.

Nyt päätöksentekoon tuodaan kuntayhtymän laatupäällikön sekä valvontakoordinaattorin toimien muuttaminen viroiksi.

Muutoksilla ei ole kustannusvaikutuksia.

Liitteenä 1 on toimien muuttaminen viroiksi perusteluineen.

Ehdotus

Esittelijä

Pirjo Laitinen-Parkkonen, Kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Kuntayhtymän hallitus päättää hyväksyä liitteenä 1 olevat toimien muutokset viroiksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Valmistelija

Päivi Autere, henkilöstöjohtaja, paivi.autere@jarvenpaa.fi

Perustelut

Ikäihmisten ja vammaisten palvelualueen asumispalvelukoordinaattorin työnkuvaan kuuluu jatkossa asiakkaiden palvelu- ja maksupäätösten tekeminen delegointisäännön mukaisesti. Näin ollen asumispalvelukoordinaattorin toimi tulisi muuttaa viraksi.

Työntekijän kanssa henkilökohtainen yt-menettely on suoritettu 8.4.2019 ja 16.4.2019.

Hallintosäännön luvun 6 § 25 mukaan yhtymähallitus päättää virkojen perustamisesta, toimen muutos viraksi on viran perustamiseen rinnastettava päätös. Hallintosäännön luku 6 § 28 mom. 2 mukaan vakinaisessa työsuhteessa oleva henkilö voidaan ottaa virkasuhteeseen tilanteessa, jossa aiempi työsuhteinen tehtävä lakkautetaan ja perustetaan toimenkuvaltaan vastaava virka, ja muutos perustuu tarpeeseen liittää tehtävään julkisen vallan käyttöä. Nykyinen toimenhaltija voidaan nimittää esitettyyn virkaan.

Muutoksella ei ole kustannusvaikutuksia. Muutos astuisi voimaan heti.

Liitteenä 1 on asumispalvelukoordinaattorin toimen muuttaminen viraksi.

 

Ehdotus

Esittelijä

Pirjo Laitinen-Parkkonen, Kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää muuttaa liitteen 1 mukaisen toimen viraksi. Muutos astuu voimaan heti.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Valmistelija

Päivi Autere, Henkilöstöjohtaja, paivi.autere@keusote.fi
Matleena Ylitalo, Erityisasiantuntija, matleena.ylitalo@keusote.fi

Perustelut

Ikäihmisten ja vammaisten palvelualueen Kotona asumista tukevien palveluiden palveluohjaajan, asiakasvastaavan ja viiden sosiaaliohjaajan toimet esitetään muutetttavaksi viroiksi. Toimien muuttamisella viroiksi voidaan mahdollistaa asiakkaiden päätösten tekeminen nopeasti ja joustavasti. Ikääntyneiden alueella tehdään päätöksiä kotona asumisen tukipalveluihin, omaishoitoon ja perhehoitoon liittyen. Tällä hetkellä asiakkaat joutuvat odottamaan päätöksiään, koska viranhaltijoita ei ole riittävästi tekemään päätöksiä.

Lisäksi Aikuisten mielenterveys, päihde- ja sosiaalipalvelut sekä lasten, nuorten ja perheiden palveluiden palvelualueen kahden asumispalvelukoordinaattorin toimen muuttaminen viraksi. Asumispalvelukoordinaattorin työnkuvaan kuuluu jatkossa asiakkaiden päätösten tekeminen mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tarpeen mukaisista sosiaalipalveluista ja asumispalvelusta sekä muusta palvelu- ja maksupäätösten tekemisestä delegointisäännön mukaisesti. Näin ollen asumispalvelukoordinaattorin toimi tulisi muuttaa viraksi.

Muutoksen yhteydessä arvioidaan työnvaativuuden arvioinnin kautta syntyvät kustannukset.

Liitteenä 1 on toimien muuttaminen viroiksi perusteluineen.

Lisäksi esitetään palvelukeskuksen esimiehen viran lakkauttamista. Tilalle perustetaan kuntayhtymän johtajan päätöksellä asiantuntijan toimi.

Liitteenä 2. on viran lakkauttaminen perusteluineen.


Hallintosäännön luvun 6 § 25 mukaan yhtymähallitus päättää virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta. Toimen muutos viraksi on viran perustamiseen rinnastettava päätös. Hallintosäännön luku 6 § 28 mom. 2 mukaan vakinaisessa työsuhteessa oleva henkilö voidaan ottaa virkasuhteeseen tilanteessa, jossa aiempi työsuhteinen tehtävä lakkautetaan ja perustetaan toimenkuvaltaan vastaava virka, ja muutos perustuu tarpeeseen liittää tehtävään julkisen vallan käyttöä. Nykyinen toimenhaltija voidaan nimittää esitettyyn virkaan.

Ehdotus

Esittelijä

Pirjo Laitinen-Parkkonen, Kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää:

  • liitteen 1 mukaisten toimien muuttamisesta viroiksi
  • liitteen 2 mukaisen viran lakkauttamisen

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Esteellisyys

Paula Vilhunen

Valmistelija

  • Päivi Autere, Henkilöstöjohtaja, paivi.autere@keusote.fi

Perustelut

Sosiaaliohjaat Sarianne Jyrkkänen, Tarja Laitila-Mphande ja Mirjami Partanen ovat tehneet oikaisuvaatimuksen yhtymähallituksen päätöksestä 11.6.2019 § 77 koskien sosiaaliohjaajien toimien muuttamisesta viroiksi. Oikaisuvaatimus ja sen kohteena oleva päätös liitteenä 1.

Yhtymähallituksen päätöksen 11.6.2019 § 77 jakelu on tehty sähköisesti 18.6.2019 Casem-asianhallintajärjestelmästä. Oikaisuvaatimus on saapunut kuntayhtymän kirjaamoon 28.6.2019 valitusajan sisällä ja on siten käsiteltävä.

Yhtymähallitus on 11.6.2019 § 77 päättänyt kyseisen päätöksen liitteen 1 mukaisten toimien muuttamisesta viroiksi sekä kyseisen päätöksen liitteen 2 mukaisen viran lakkauttamisen.

Oikaisuvaatimuksessaan Jyrkkänen, Laitila-Mhande ja Partanen vaativat, että sosiaaliohjaan toimien muuttamisessa viraksi huomioidaan virkavastuu palkkaa korottavasti välittömästi viran astuessa voimaan.

Jyrkkäsen, Laitila-Mphanden ja Partasen mukaan on ilmeistä, tehtäväkohtaista palkkaa on korotettava, koska tehtävään liitetään julkisen vallan käyttöä. Jyrkkäsen, Laitila-Mphanden ja Partasen mukaan jo pelkästään toimen muuttaminen viraksi lisää työn vaativuutta ja vastuuta merkittävästi. Jyrkkäsen, Laitila-Mphanden ja Partasen mukaan yhtymähallituksen päätöksessä todetaan, että toimien muuttamisella viraksi on kustannusvaikutuksia.

Lisäksi sosiaaliohjaajat Jyrkkänen, Laitila-Mphande ja Partanen perustelevat oikaisuvaatimustaan yhtymähallitukselle sillä, että toimien muuttaminen viroiksi kohdistuu Jyrkkäsen, Laitila-Mphanden ja Partasen mukaan välittömästi heihin itseensä, heidän oikeuksiinsa ja velvollisuuksiinsa sekä etuuteensa niin työntekijöinä kuin yksilöinä.  Jyrkkänen, Laitila-Mphande ja Partanen vaativat, että virkavastuu tulee huomioida palkkaa korottavasti heti viran astuessa voimaan. Asianosaiset toteavat, että palkkaharmonisointi myöhemmin on erillinen asia.

 

Taustaa

Yhtymänhallituksen päätöksellä 11.6.2019 §77 muutettiin viiden sosiaaliohjaajan toimet viroiksi. Päätöksen liitteessä 1 toimien muuttamista viroiksi perustellaan seuraavasti:

”Sosiaaliohjaajan toimen muuttamisella viraksi voidaan mahdollistaa sosiaaliohjaajalle asiakkaiden päätösten tekeminen nopeasti ja joustavasti. Ikääntyneiden asiakasohjauksessa tehdään päätöksiä kotona asumisen tukipalveluihin, omaishoitoon ja perhehoitoon liittyen. Tällä hetkellä asiakkaat joutuvat odottamaan päätöksiään, koska viranhaltijoita ei ole riittävästi tekemään päätöksiä.

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosäännön luku 6 § 28 mom. 2 mukaan vakinaisessa työsuhteessa oleva henkilö voidaan ottaa virkasuhteeseen tilanteessa, jossa aiempi työsuhteinen tehtävä lakkautetaan ja perustetaan toimenkuvaltaan vastaava virka, ja muutos perustuu tarpeeseen liittää tehtävään julkisen vallan käyttöä. Nykyinen toimenhaltija voidaan nimittää esitettyyn virkaan.

Kustannusvaikutukset tarkentuvat tehtävien työnvaativuudenarvioinnin yhteydessä, arviolta 5000e/v.

Henkilökohtaiset yt-menettelyt on käyty 15.4.-30.4. ajalla ja toimenhaltijat ovat antaneet suostumuksensa virkaan nimittämisestä.”

Yhtymähallituksen päätöksellä 11.6.2019 § 77 muutettiin viiden sosiaaliohjaajan toimet viroiksi. Nyt päätöksenteossa käsiteltävän oikaisuvaatimuksen on tehnyt viidestä sosiaaliohjaajasta kolme.

Sosiaaliohjaat Sarianne Jyrkkänen, Tarja Laitila-Mphande ja Mirjami Partanen ovat siirtyneet Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymän palvelukseen liikkeen luovutuksella 1.1.2019.

Jyrkkänen, Laitila-Mphande ja Partanen täyttävät viroille asetetut kelpoisuusvaatimukset ja he ovat antaneet suostumuksensa virkaan nimittämiseen.

Kuntayhtymän hallintosäännön 28 §:n mukaisesti sen lisäksi, mitä laissa on sanottu, virka saadaan täyttää sitä haettavaksi julistamatta, kun kysymyksessä on vakinaisessa työsopimussuhteessa olevan henkilön ottaminen virkasuhteeseen tilanteessa, jossa aiempi työsopimussuhteinen tehtävä lakkautetaan ja perustetaan toimenkuvaltaan vastaava virka, ja muutos perustuu tarpeeseen liittää tehtävään julkisen vallan käyttöä. Hallintosäännön 29 §:n mukaisesti palvelussuhteisiin ottamisissa noudatetaan periaatetta, jossa päätösvalta siirtyy yhden johtamistason ylöspäin ja hallintosäännön 31§:n mukaisesti palvelujohtaja päättää palvelualueellaan viranhaltijan ja työsuhteisen osalta kuntayhtymän ohjeita noudattaen alaisensa henkilökunnan palkasta ja muista palvelussuhteen ehdoista.

 

Oikaisuvaatimuksen arviointia

Sosiaaliohjaat Sarianne Jyrkkänen, Tarja Laitila-Mphande ja Mirjami Partanen eivät esitä oikaisuvaatimuksessaan yhtymähallituksen 11.6.2019 § 77 tekemän päätöksen kumoamista sosiaaliohjaajien toimien muuttamisesta viroiksi. Oikaisuvaatimuksessa ei esitetä, miltä osin yhtymähallituksen päätös on virheellinen eikä siinä esitetä, miten päätös halutaan oikaista. Päätöksen laillisuusvirheitä ei osoiteta.

Oikaisuvaatimuksella vaaditaan, että toimen muuttamisessa viraksi huomioidaan virkavastuu palkkaa korottavasti välittömästi viran astuessa voimaan. Jyrkkänen, Laitila-Mphande ja Partanen vaativat tehtäväkohtaisen palkan korottamista, koska tehtävään liitetään julkisen vallan käyttöä. Heidän mukaansa toimen muuttaminen viraksi lisää työn vaativuutta ja vastuuta merkittävästi.

Yhtymähallitus päätti päätöksellään muuttaa viisi sosiaaliohjaajan toimea viraksi. Yhtymähallituksen päätös § 77 ei kohdistu tehtäväkohtaisen palkan korottamiseen julkisen vallan käytön myötä eikä päätös kohdistu yksittäisen sosiaaliohjaajan työn vaativuuden ja vastuun arviointiin.

Tehtävien vaativuuden olennaisesti muuttuessa, tehtävän vaativuus ja vastuu arvioidaan Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimuksen luvun II Palkkaus 9 § ja 10 § perustuen. Kuntayhtymän käytänteiden mukaan tehtävän vaativuuden arviointi tehdään kyseisten sosiaaliohjaajien esimiehen johdolla palvelussuhdepäällikön antamien ohjeiden mukaisesti.

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimuksen luvun II Palkkaus § 9 mom. 1 mukaan viranhaltijan/työntekijän tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen perustuu ensisijaisesti tehtävien vaativuuteen. Tehtävien vaativuutta arvioitaessa otetaan huomioon työn edellyttämä osaaminen, työn vaikutukset ja vastuu sekä työn edellyttämät yhteistyötaidot. Tehtäviin liittyvää vastuuta arvioidaan tehtävän laajuuden, pysyvyyden, johtamisen ja toimintaedellytyksiin vaikuttamisen näkökulmista. Tehtävien vaativuutta arvioitaessa vastuuta arvioidaan laajemmin kuin julkisen vallan käyttämisen näkökulmasta.

Jyrkkäsen, Laitila-Mphanden ja Partasen mukaan yhtymähallituksen päätöksessä todetaan, että toimien muuttamisella viraksi on kustannusvaikutuksia. Yhtymähallituksen päätöksen liitteessä 1 todetaan, että päätöksen kustannusvaikutukset tarkentuvat tehtävien työnvaativuudenarvioinnin yhteydessä, arviolta 5000e/v.

Yhtymähallituksen päätös kohdistuu toimien muuttamisesta viroiksi. Yhtymähallituksen päätös § 77 ei koske yksittäisen viranhaltijan tehtävän vaativuuden ja vastuun arviointiin. Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty perusteita, joiden perusteella yhtymähallituksen päätöstä sosiaaliohjaajien toimien muuttamisesta viroiksi olisi syytä muuttaa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, Kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää esittelytekstissä esitetyillä perusteilla hylätä oikaisuvaatimuksen.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Esteellisyys

  • Paula Vilhunen (yleislausekejäävi)

Tiedoksi

Asianosaiset