Yhtymähallitus, kokous 3.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 109 Esitys Kiljavan sairaalan toimintamallin muutoksesta

KEUDno-2019-1235

Valmistelija

  • Päivi Tarsia, Talous- ja hallintojohtaja, paivi.tarsia@keusote.fi

Perustelut

Kiljavan Sairaala Oy:n hallitus on 7.8.2019 kokouksessaan päättänyt lähestyä sairaalayhtiön osakkeenomistajia sekä Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymää Kiljavan Sairaalan toimintamallin muutosta koskevalla esityksellä.
 
Kiljavan Sairaala Oy on Hyvinkään, Järvenpään, Nurmijärven, Tuusulan ja Mäntsälän kuntien sekä HUS-kuntayhtymän omistama osakeyhtiö, jonka tarkoituksena on seudullisena yhteistoimintana organisoida ja tuottaa vaativan kuntoutuksen palveluja ja muita, omistajien tarvitsemia sairaalapalveluja (vuodeosasto-, intervalli- ja pitkäaikaishoito, sotainvalidien, -veteraanien ja erityisryhmien kuntoutus, omaishoitaja- ja osapäiväkuntoutus sekä toimitilojen vuokraus ja myynti). Kiljavan Sairaalan potilaspaikkojen käyttöä koskeva palvelusopimus omistajakuntien kanssa on voimassa määräaikaisena 31.12.2020 saakka, jonka jälkeen se muuttuu toistaiseksi voimassa olevaksi.

Kiljavan Sairaala Oy on rekisterinpitäjä ja sillä on yksityisen terveydenhuollon toimilupa. Osakassopimuksen mukaisesti Kiljavan Sairaalan palveluiden tuottamisesta vastaavat kokonaistaloudellisuuden perusteella kilpailutetut palveluntuottajat. Sopimuskumppani kuntoutus- ja hoitotoiminnassa sekä ateriapalveluissa 31.12.2020 saakka on Attendo Oy. 

Kiljavan Sairaala Oy:n toiminta-ajatus perustuu riittävän suureen väestöpohjaan, alueelliseen yhteistyöhön sekä alueellisesti yhdenmukaisiin hoitoketjuihin. Sote- ja maakuntauudistuksen yhteydessä Kiljavan Sairaalan oli tarkoitus siirtyä Uudenmaan maakunnan ylläpitämäksi toiminnaksi. Sote-uudistuksen pysähdyttyä 8.3.2019 ja Keski-Uudenmaan kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden siirryttyä vuodenvaihteessa Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän järjestettäväksi, tuli tarpeelliseksi uudelleenarvioida Kiljavan Sairaalan tulevaisuuden palvelutuotantomalli. 

 
Kiljavan Sairaala Oy:n toimintavaihtoehtojen selvitykset

Kiljavan Sairaala Oy:n hallitus on kevään aikana tehnyt selvityksiä sairaalan toiminnan tulevasta toimintamallista sekä palvelutuotannon toiminnallisista että juridisista lähtökohdista. Viisi eri vaihtoehtoa sisältäneen ja kesäkuussa valmistuneen selvityksen teki Nordic Healthcare Group (NHG).
 
Selvityksen perusteella arvioitiin sairaalan tulevaisuutta sekä kiinteistöomistuksen että palvelutuotannon kannalta ottaen huomioon tuleva maakuntamalli. Selvityksen perusteella järkevintä on kiinteistöomistuksen ja palvelutuotannon erottaminen, jolloin molempien osalta jäi jäljelle kaksi vaihtoehtoa:

Kiinteistöomistuksen osalta
 1. Kiljavan Sairaala Oy jatkaa toimintaansa kiinteistön omistajana nykyisellä omistajarakenteella.
 2. Kiljavan Sairaala Oy puretaan ja kiinteistöomistus siirtyy määräosaisesti nykyomistajille.
    Jälkimmäisen vaihtoehdon osalta on vielä kesken arviointi saavutettavan ALV-
    vähennysoikeudesta saatavan hyödyn suuruudesta sekä muista vaikutuksista kiinteistön hallinnointiin ja kehittämiseen sekä tulevaan sote-uudistukseen. 

Palvelutuotannon järjestäminen
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä järjestää ja ohjaa alueellista palvelutuotantoa.
Lähtökohtana on sairaalan toiminnan sujuva ja tarkoituksenmukaisin niveltäminen
kuntayhtymän muuhun palvelutuotantoon ja HUS:n toimintaan.
 1. Kiljavan Sairaala Oy vuokraa sairaalakiinteistön Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymälle, joka tuottaa sairaalan palvelut itse tai kilpailuttaa palvelutuotannon nykyisen toimintamallin mukaisesti. Palvelutuotannon järjestäminen tapahtuu kuntayhtymän ja HUS:in välisellä yhteistoimintasopimuksella.  
 2. Kiljavan Sairaala Oy vuokraa tilat yksityiselle toimijalle, joka tarjoaa palveluita Keusotelle ja muille kuntoutuspalvelujen ostajille.
 
Kiljavan Sairaalan hallitus on kokouksessaan 7.8. käynyt läpi tehdyt selvitykset ja vaihtoehdot. Hallitus arvioi tärkeimpänä lähtökohtana sen, että Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä kokee toimintamallin soveltuvan parhaiten kuntayhtymän tulevaisuuden strategisiin linjauksiin ja alueellisen hoidon ja kuntoutuksen järjestämiseen HUS:n kanssa. Sairaalakiinteistön vuokraaminen turvaa parhaiten omistajien edut kiinteistön ylläpidosta ja hallintaan liittyvistä kustannuksista tulevassa sote-uudistuksessa. Sairaalan vuokraaminen mahdollistaa joko nykyisen omistajapohjan säilyttämisen tai sen muutokset, mikäli esim. sote-lainsäädännön takia omistajamuutokset ovat tarkoituksenmukaisia.

Hallitus esittää Kiljavan Sairaala Oy:n omistajille ja Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymälle:
Kiljavan Sairaala Oy jatkaa toimintaansa ja että yhtiö vuokraa kaikki sairaalan nykyisen palvelutuotannon käytössä olevat toimitilat pitkäaikaisella sopimuksella (5 - 10 vuotta) kuntayhtymälle ja edelleen, että kuntayhtymä päättää joko siirtää palvelutuotannon nykyisessä laajuudessaan kuntayhtymän omaksi toiminnaksi tai kilpailuttaa palvelutuotannon. Lisäksi esitetään kuntayhtymälle, että tämä riittävässä määrin varautuu myymään sairaalassa tuotettavia kuntoutuspalveluja ja vuokraamaan sairaalan tiloja myös toimialueen ulkopuolisille toimijoille. Palvelutuotannon järjestäminen tapahtuu kuntayhtymän ja HUS:in välisellä yhteistoimintasopimuksella.

Vuokrasopimus ja vuokran määräytymisen perusteet valmistellaan yhteistyössä Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän ja kiinteistöhallinnon asiantuntijoiden kanssa. Valmistelussa hyödynnetään Maakuntien tilakeskuksen toimesta syntynyttä tilastoaineistoa sote-kiinteistöjen vuokrien määräytymisestä.

Osakkeenomistajien ja Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymän hyväksyttyä periaatteen sairaalan palvelutuotantomallin muutoksesta, yhtiön hallitus valmistelee tarvittavat sopimukset ja aikataulut osapuolten kanssa erikseen hyväksyttäväksi.

Kiljavan Sairaala Oy:n hallitus pyytää omistajakuntien ja HUS-kuntayhtymän sekä Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän päätöksiä Kiljavan Sairaalan toimintamallimuutoksen periaatteellisesta hyväksymisestä sairaalayhtiön hallituksen esityksen mukaisesti:

Kiljavan Sairaala Oy jatkaa toimintaansa ja että yhtiö vuokraa kaikki sairaalan nykyisen palvelutuotannon käytössä olevat toimitilat pitkäaikaisella sopimuksella (5-10 vuotta) Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymälle. Lisäksi esitetään, että kuntayhtymä päättää joko palvelutuotannon siirtämisestä nykyisessä laajuudessaan kuntayhtymän omaksi toiminnaksi tai kilpailuttaa sairaalan palvelutuotannon. Lisäksi kuntayhtymälle esitetään, että kuntayhtymä riittävässä määrin varautuu myymään sairaalassa tuotettavia kuntoutuspalveluja ja vuokraamaan sairaalan tiloja myös toimialueen ulkopuolisille toimijoille. Palvelutuotannon järjestäminen tapahtuu kuntayhtymän ja HUS:in välisellä yhteistoimintasopimuksella.

Päätökset asiassa pyydetään tekemään 25.9.2019 mennessä.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, Kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää hyväksyä omalta osaltaan periaatetasolla Kiljavan Sairaala Oy:n hallituksen esittämän Kiljavan Sairaalan toimintamallimuutoksen. Myönteisten periaatepäätösten jälkeen tarvittavat sopimukset ja aikataulut valmistellaan erikseen hyväksyttäväksi.

 

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän jäsenkunnat, Kiljavan Sairaala Oy:n hallitus