Yhtymähallitus, kokous 31.1.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Kuntayhtymän johtajan valitseminen

KEUDno-2022-11519

Perustelut

Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän sote-toiminta on siirtynyt Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle 1.1.2023 lukien. Kuntayhtymän koko henkilöstö on myös siirtynyt hyvinvointialueelle. 

Kuntayhtymä on suunniteltu purettavaksi kevään 2023 aikana, koska sen varsinaiset tehtävät ovat siirtyneet toisaalle. Arvioitu purkamishetki on 1.5.2023. Kuntayhtymän purkamiseen saakka kuntayhtymällä tulee kuitenkin olla nimettynä kuntayhtymän johtaja, joka toimii yhtymähallituksen esittelijänä ja valmistelee asioita. Kuntayhtymän johtajan viran kelpoisuusvaatimuksena ovat soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja kokemus laaja-alaisten ja vaativien johtamistehtävien onnistuneesta toteuttamisesta.

Viranhaltijalain 3 §:n 2 momentin mukaan viranhaltija voidaan ottaa määräajaksi vain viranhaltijan omasta pyynnöstä tai jos määräajaksi ottamisesta on erikseen säädetty, taikka tehtävän luonne, sijaisuus, avoinna olevaan virkasuhteeseen kuuluvien tehtävien hoidon järjestäminen tai muu näihin rinnastettava kunnan toimintaan liittyvä määräaikaista virkasuhdetta edellyttävä seikka sitä vaatii.

Viranhaltijalain 4 §:n 3 momentin mukaan virkasuhteeseen voidaan viranhaltijalain 4 §:n 1 momentista poiketen ottaa ilman hakumenettelyä, kun kysymyksessä on sijaiseksi tai avoinna olevaan virkasuhteeseen ottaminen määräajaksi, taloudellisista ja tuotannollista syistä irtisanotun viranhaltijan ottaminen toiseen virkasuhteeseen, 22 §:ssä tarkoitettu virkasuhteen tarjoaminen osa-aikaiselle viranhaltijalle, 24 §:ssä tarkoitettu tai muussa laissa säädetty viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen, muun työnantajan palveluksessa olevan henkilön ottaminen virkasuhteeseen lain tai sopimuksen nojalla tapahtuvan toiminnan siirtämisen yhteydessä taikka muu näihin rinnastettava johtosäännössä määrätty peruste.

Virkaan ehdotetaan nimettäväksi määräaikaisesti Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän kuntayhtymän johtajan virkaa aiemmin hoitanut Pirjo Laitinen-Parkkonen, jolla on tehtävästä sen vaatimat tiedot ja taidot ja joka täyttää sen kelpoisuusehdot. Virka ehdotetaan täytettäväksi 30 % työajalla siihen saakka, kunnes kuntayhtymän purkaminen astuu voimaan, kuitenkin enintään 1.8.2023 saakka.

Hallintosäännön 129 §:n mukaan toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. Toimielin voi tällöin päättää, että puheenjohtajan ehdotus on käsittelyn pohjana eikä vaadi kannatusta.

Ehdotus

Esittelijä

 • Jaakko Rainio, jaakko.rainio@hyvinkaa.fi

 1. Yhtymähallitus päättää, että että asia käsitellään hallintosäännön mukaisesti puheenjohtajan selostuksen pohjalta, ja että puheenjohtajan ehdotus on käsittelyn pohjana eikä vaadi kannatusta.
 2. Yhtymähallitus päättää ehdottaa yhtymävaltuustolle, että se päättää että
 • kuntayhtymän johtajan virkaan nimetään Pirjo Laitinen-Parkkonen siihen saakka, kunnes kuntayhtymä on purettu, kuitenkin enintään 1.8.2023 saakka.
 • virka täytetään osa-aikaisena 30 %:n työpanoksella.
 • nimetyn viranhaltijan palvelussuhteen ehdot pysyvät, osa-aikaisuus huomioon ottaen, samoina kuin hyvinvointialueella. 

Käsittely:

Pirjo Laitinen-Parkkonen poistui esteellisenä (HallintoL 5 luku 28 § 1 mom. 1 kohta "asianosaisjäävi") asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Yhtymähallituksen puheenjohtaja muutti ehdotustaan, siten että siihen lisättiin sana "enintään" 30 %:n työpanoksella.. ja muutettu ehdotus kuului seuraavasti:

 1. Yhtymähallitus päättää, että asia käsitellään hallintosäännön mukaisesti puheenjohtajan selostuksen pohjalta, ja että puheenjohtajan ehdotus on käsittelyn pohjana eikä vaadi kannatusta.
 2. Yhtymähallitus päättää ehdottaa yhtymävaltuustolle, että se päättää että
  1. kuntayhtymän johtajan virkaan nimetään Pirjo Laitinen-Parkkonen siihen saakka, kunnes kuntayhtymä on purettu, kuitenkin enintään 1.8.2023 saakka.
  2. virka täytetään osa-aikaisena enintään 30 %:n työpanoksella.
  3. nimetyn viranhaltijan palvelussuhteen ehdot pysyvät, osa-aikaisuus huomioon ottaen, samoina kuin hyvinvointialueella

Päätös

Yhtymähallitus päätti,

 1. että asia käsitellään hallintosäännön mukaisesti puheenjohtajan selostuksen
  pohjalta, ja että puheenjohtajan ehdotus on käsittelyn pohjana eikä vaadi kannatusta.
 2. Yhtymähallitus päätti ehdottaa yhtymävaltuustolle, että
  1. se päättää että kuntayhtymän johtajan virkaan nimetään Pirjo Laitinen-Parkkonen siihen saakka, kunnes kuntayhtymä on purettu, kuitenkin enintään 1.8.2023 saakka.
  2. virka täytetään osa-aikaisena enintään 30 %:n työpanoksella.   
  3. nimetyn viranhaltijan palvelussuhteen ehdot pysyvät, osa-aikaisuus huomioon ottaen, samoina kuin hyvinvointialueella

Tiedoksi

Yhtymävaltuusto 9.2.