Yhtymähallitus, kokous 30.3.2022

§ 42 Tilinpäätös 2021

KEUDno-2021-10106

Valmistelija

  • Sanna Kaukua, talouspäällikkö, yhtymän johto, sanna.kaukua@keusote.fi

Perustelut

Kuntalain 113 §:n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kuntayhtymän yhtymähallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Yhtymähallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen yhtymävaltuuston käsiteltäväksi. Yhtymävaltuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä.

Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

Tilinpäätöksen tulee antaa oikea ja riittävä kuva kuntayhtymän tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta olennaisuusperiaatteen mukaisesti. Tätä varten tarpeelliset seikat on ilmoitettava liitetiedoissa.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat yhtymähallituksen jäsenet sekä kuntayhtymän johtaja.

Kuntalain 115 §:ssä on säädetty toimintakertomuksesta. Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kuntayhtymän taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä.

Jos taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi.

Kuntayhtymän toimintakulut olivat n. 748,5 Me ja toimintakuluja vähentävä valmistus omaan käyttöön -erä oli 0,2 Me, joten tämä huomioiden toimintakulut olivat n. 748,2 Me. Toimintakulut alittivat muutetun talousarvion n. 10,7 Me. Toimintatuotot ilman jäsenkuntien maksuosuuksia olivat n. 123,9 Me eli noin 17,4 Me suuremmat kuin muutetussa talousarviossa. Rahoitustuotot ja -kulut olivat n. 0,04 Me eli n. 0,02 Me suuremmat kuin muutetussa talousarviossa. Poistot olivat runsaat 0,9 Me ja toteutuivat n. 0,05 Me muutettua talousarviota suurempina. Jäsenkuntien maksuosuudet alittuivat noin 28,1 Me muutettuun talousarvioon verrattuna.

Investoinnit olivat n. 3,5 Me. Talousarviossa investointeihin oli varattu n. 5,4 Me eli investoinnit eivät toteutuneet suunnitellussa laajuudessa. Merkittävin syy alitukseen oli asiakas- ja potilastietojärjestelmäinvestoinnin siirtyminen suunniteltua myöhemmäksi. Osa investoinneista saatiin toteutettua valtion hankerahoituksella. Investoinnit olivat pääasiassa ict-investointeja keskittyen mm. järjestelmien lakisääteisiin muutoksiin, perustietotekniikan kehittämiseen, ohjelmistorobotiikkaan, tietoaltaaseen ja tiedolla johtamiseen.

Hallituksen on kuntalain 115 §:n mukaan tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Tilikauden tuloksella tarkoitetaan tuloslaskelman tulosta ennen varauksia ja rahastosiirtoja. Hyväksyttäväksi esitetyssä tilinpäätöksessä tilikauden tulos on 0,00 euroa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää

  • allekirjoittaa Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän vuoden 2021 tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi
  • saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen edelleen yhtymävaltuuston käsiteltäväksi
  • oikeuttaa kuntayhtymän johtajan tekemään tilinpäätökseen teknisluonteisia korjauksia ja tarkistuksia

Käsittely:

Päätettiin korjata teknisinä korjauksina seuraavat kohdat:

 - s. 5 korjattiin Tiia Lintulan tilalle Reetta Nick yhtymähallituksen jäseneksi 31.12.2021.

- s. 6 korjattiin sote- jaoston varajäsen Leena Pietilän kunnaksi Nurmijärven tilalle Hyvinkää.

- s. 17: "Valtuuston joulukuussa 2020 tekemästä hankintapäätöksestä...", korjattiin muotoon: "Valtuuston joulukuussa 2021 tekemästä hankintapäätöksestä..."

 

Päätös

Hyväksyttiin teknisin korjauksin.

Tiedoksi

Tilintarkastaja, tarkastuslautakunta