Yhtymähallitus, kokous 30.3.2022

§ 47 Henkilöstön saatavuuteen vaikuttaminen henkilöstöetujen kehittämisellä

KEUDno-2022-5943

Valmistelija

  • Monica Hostio, henkilöstöjohtaja, monica.hostio@keusote.fi

Perustelut

Henkilöstön saatavuuden haasteisiin sekä henkilöstön pito- ja vetovoimatekijöihin vaikutetaan useilla eri keinoilla Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymässä. Henkilöstön pito- ja vetovoiman lisäämiseksi on valmisteltu yhteistyössä henkilöstön kanssa Arvosta ja vaikuta -toimenpideohjelma. Ensisijaisena tavoitteena on täyttää avoimena olevat tehtävät, joka vähentäisi henkilöstön työkuormaa ja lisäisi tätä kautta henkilöstön hyvinvointia. Käynnissä ovat myös palkkauksen ja palkitsemisen kehittäminen, esihenkilö- ja työyhteisövalmennukset sekä henkilöstön vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksien lisääminen oman työn kehittämiseen.  Keskitetty rekrytointiyksikkö aloittaa maalis-huhtikuussa toimintansa. Yksikön tavoitteena on helpottaa esihenkilöiden työtä henkilöstön hankinnassa. Yksikkö tuottaa rekrytointipalveluiden lisäksi mm. lyhytaikaisten sijaisten välityksen sekä varahenkilöstön sijoittelun.

Henkilöstön palkkaukseen ja palkitsemiseen sekä henkilöstöetuihin liittyvät ratkaisut ovat tärkeitä. Näillä vaikutetaan osaltaan Keusoten henkilöstön pito- ja vetovoimaan. Palkkojen yhteensovittamista on edistetty järjestelmällisesti vuodesta 2019.  Palkitsemisen osalta kuntayhtymässä on käytössä pika- ja rekrytointipalkitsemisen (vinkkipalkkiot) toimintamallit. Valmistelemme parhaillaan henkilökohtaisen suoriutumiseen liittyvää arviointiprosessia, joka käynnistyisi itsearvioinnilla. Toimintamallin avulla tullaan arvioimaan yksilöiden ja tiimien vuoden 2022 suoriutumista.

Kuntayhtymän henkilöstöetuja ovat henkilöstöalennukset esimerkiksi alueen uimahalleihin, yleislääkäritasoinen työterveyshuolto, mahdollisuudet käyttää työaikaa tutkinnon suorittamiseen sekä kulttuuri ja liikuntasetelit, joiden arvo on tällä hetkellä 50€/työntekijä/vuosi. Henkilöstöetuihin lisäpanostamisen toive on tullut sekä henkilöstöltä että rekrytoivilta esihenkilöiltä.  Arvosta ja vaikuta veto- ja pitovoima toimintaohjelmaan liittyvässä henkilöstökyselyssä palkkaus, palkitseminen ja henkilöstöedut osakokonaisuus on nostettu toiseksi tärkeimmälle sijalle henkilöstön hyvinvoinnin jälkeen käynnissä olevassa henkilöstökyselyssä.

Uusiksi henkilöstön saatavuuteen vaikuttamisen keinoiksi esitetään sekä polkupyöräetua että autonkäyttöetua ja 50€/työntekijä lisäinvestointia kulttuuri- ja liikuntaseteleihin. 

Auton käyttöedun käyttöönotto 

Käyttöedussa auton käyttäjä maksaa itse käyttövoimakulut. Muut käyttöetuauton kustannukset maksaa yleensä työnantaja. Oikeus auton käyttöetuun perustuu henkilön työtehtävien vaatimuksiin ja liikkumiseen Keusoten alueella. Yhtymän johtaja päättää auton käyttöedusta. Käyttöautoedun verotusarvo vähennetään työntekijän kokonaispalkasta ja työntekijä maksaa polttoaine- ja käyttövoimakulut itse. Uudesta autosta, jonka suositushinta on 30 000 €, aiheutuu käyttäjälle kuukaudessa tyypillisesti 475 – 640 € laskennallinen verotettava tulo. 

Lähtökohtaisesti kaikki autosta aiheutuvat kustannukset voidaan vähentää kuluina yrityksen kirjanpidossa ja tuloverotuksessa. Autosta aiheutuvia kustannuksia on kolmea lajia: Auton hankintakustannukset, auton käyttökustannukset ja palkkasivukustannukset autoetuautosta.

Hankintakustannukseen vaikuttavat auton ikä, malli ja varustetaso. Harva yritys pystyy ostamaan auton käteisellä, joten yleensä turvaudutaan osamaksuun tai leasingiin. Leasing-sopimuksen kesto on tavallisesti 2 - 4 vuotta ja leasing-maksujen suuruuteen vaikuttavat auton hintatason lisäksi mahdolliset lisäpalvelut, kuten huolto, vakuutukset jne. Työnantajan kokonaiskustannukset auton käyttöedusta määräytyvät auton hankintahinnan mukaisesti, esimerkkinä hankintahinnaltaan noin 30 000 € auton työnantajakustannus on noin 8 000 – 10 000 €/vuosi. Kustannusarvio auton käyttöoikeus edun osalta olisi noin 80 000 – 160 000€ / vuosi, riippuen auton hankintahinnasta. Laskelmassa on oletuksena, että 1 % henkilöstöstä hyödyntäisi auton käyttöetumahdollisuutta.

Polkupyöräedun käyttöönotto 

Työsuhdepyörä on työnantajalle edullinen tapa tukea työntekijöiden hyvinvointia. Työsuhdepyörän kustannukset muodostuvat kahdesta kulukomponentista: verotusarvo sekä toimisto- ja käsittelykulu.
Kun työantaja pidättää verotusarvon työntekijän palkasta täysimääräisesti, niin työnantajan kulu on 12,50€/kk/pyörä. Kustannusarvio polkupyöräedun käyttöönotosta olisi 108 000€/vuosi. Laskelma perustuu siihen, että 20 % henkilöstöstä hyödyntäisi polkupyöräetua.

Lisäinvestointi kulttuuri- ja liikuntaseteleihin

Keusote tarjoaa hieronta-, liikunta- ja kulttuuriedun Eazybreak-sovelluksen kautta työntekijöilleen. Etuus on vuonna 2022 arvoltaan 50 € suuruinen. Esityksenä on, että etuutta kasvatettaisiin 50 €/työntekijä /vuosi. Kustannusarvio lisäkustannuksista on 150 000€, joka perustuu siihen, että noin 80 % henkilöstä, vakituiset ja pitkäaikaiset sijaiset, käyttävät etuutta.

Ratkaisusta syntyvien kulujen kattaminen

Henkilöstön vaihtuvuusprosentti oli viime vuonna 17,3 ja henkilöstövuokrauksen kustannukset 12 M€. Tammi-helmikuun vaihtuvuus on kiihtynyt vielä edellisestä vuodesta. Tällä hetkellä eri palvelualueilla on lukuisia tehtäviä avoinna, joissa ei ole vakituista toimen- tai viranhaltijaa tai pitkäaikaisia sijaisia. Joudumme hyödyntämään henkilöstövuokrausta, jonka kustannukset ylittävät oman henkilöstön palkkakustannukset merkittävästi. Esimerkiksi vuokralääkäri maksaa meille noin 70 000€ enemmän vuodessa, kuin suoraan virkasuhteessa oleva lääkäri. Tavoitteena on ottaa käyttöön uudet henkilöstöetuudet kevään aikana hyödyntäen Hanselin tarjoamia mahdollisuuksia. Tätä ennen valmistellaan kriteerit ja prosessi etujen hakemiseksi. Kate syntyisi vuokrahenkilöstön käytön vähenemisen myötä. Uusilla eduilla erottuisimme muista sote-työnantajista positiivisella tavalla. 
 

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Hallitus päättää osana Arvosta ja vaikuta -toimenpideohjelmaa

  1. ottaa käyttöön auton käyttöetumahdollisuuden henkilöstölle. Oikeus auton käyttöetuun perustuu henkilön työtehtävien vaatimuksiin ja liikkumistarpeeseen Keusoten alueella. 
  2. ottaa käyttöön polkupyöräedun käyttömahdollisuuden henkilöstölle
  3. investoida 150 000€ (50€/työntekijä) henkilöstön hieronta-, liikunta- ja kulttuurietuun

Käsittely:

Päätettiin yksimielisesti täsmentää päätösehdotuksen kohtaa 3 siten, että investointi on lisäystä nykyiseen panostukseen.

Muutettu päätösehdotus kuului kokonaisuudessaan:

Hallitus päättää osana Arvosta ja vaikuta -toimenpideohjelmaa

  1. ottaa käyttöön auton käyttöetumahdollisuuden henkilöstölle. Oikeus auton käyttöetuun perustuu henkilön työtehtävien vaatimuksiin ja liikkumistarpeeseen Keusoten alueella. 
  2. ottaa käyttöön polkupyöräedun käyttömahdollisuuden henkilöstölle
  3. investoida lisäyksenä nykyiseen 150 000€ (+50€/työntekijä) henkilöstön hieronta-, liikunta- ja kulttuurietuun

Päätös

Hyväksyttiin täsmennetyn päätösehdotuksen mukaan.