Yhtymähallitus, kokous 28.9.2021

§ 132 Asiakasmaksut 2021 / ohjeen täsmentäminen

KEUDno-2020-10079

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Lakia sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (734/1992) on muutettu ja lain muutoksen tulevat voimaan 1.7.2021. Maksukaton osalta lakimuutos tulee voimaan 1.1.2022.


Suurimmat muutokset koskevat pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen, pitkäaikaisen perhehoidon, pitkäaikaisen laitoshoidon, jatkuvan ja säännöllisen kotona annettavan palvelun sekä pitkäaikaisen palveluasumisen maksuja. Lakimuutoksessa määritellään tarkemmin tulot, mihin asiakasmaksu perustuu, mitä tuloista tehtäviä vähennyksiä tulee tehdä ennen maksun määräytymistä sekä maksun määrä. Lisäksi lakimuutoksessa lisättiin maksuttomia terveyspalveluita, kuten hoitajavastaanottojen maksuttomuus sekä linjaus, että alle 18-vuotiaiden peruuttamattomasta ajanvarauksesta ei saa periä maksua. Lisäksi lakimuutoksessa muutettiin määrittelyä, miten palvelun keskeytys vaikuttaa palvelumaksuun.


Asiakasmaksujen muutoksen vaikutusta Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän toimintaan ei voida täysin arvioida, sillä lakimuutoksen myötä asiakkailta tulee kerätä laajemmin tietoja heidän menoistaan kun tähän asti on kerätty. Alustavan arvion mukaan maksutuotot vähenevät noin miljoona euroa. Valtio on luvannut korvata kunnille lain muutoksen vaikutukset mutta todennäköisesti kuntien valtionosuuden korotukset eivät riitä kattamaan tulojen menetyksiä.

Kotihoidosta ja ikäihmisten asumispalveluista on tehty asiakasmaksuohje maksupäätösten valmistelua varten.
    


 

Ehdotus

Esittelijä

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää hyväksyä asiakasmaksut 1.7.2021 alkaen liitteenä olevan asiakasmaksuesityksen mukaisesti. Lisäksi yhtymähallitus hyväksyy kotihoidon ja ikäihmisten asumispalvelujen maksupäätösten valmistelua varten tehdyn asiakasmaksuohjeen.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Todettiin, että sivulla 15  olevaan kohtaan  pitkäaikainen perhehoito täydennetään sivulla 16  oleva erityispalveluna järjestettävän pitkäaikaisen perhehoidon lause: Erityishuollon asiakkaiden maksut määräytyvät kohdan Erityispalveluna järjestetty perhehoito mukaan. Siten sivulla 16  olevat pitkäaikaisen perhehoidon määrittelyt voidaan poistaa.

Valmistelija

  • Päivi Tarsia, rahoitus- ja talousjohtaja, paivi.tarsia@keusote.fi

Perustelut

Yhtymähallitus päätti 22.6.2021 § 85 uusitun sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain tuomista muutoksista sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuihin. Uudet maksut ovat tulleet voimaan 1.7.2021 lukien.

Asiakasmaksudokumenttiin on jäänyt muutamia epäselviä kohtia, jotka ovat tällä hetkellä osittain ristiriidassa asiakasmaksulain kanssa ja aiheuttavat epäselvyyttä ja jotka on siten syytä korjata. Uuden asiakasmaksulain voimaantulon jälkeen tehdyt päätökset on kuitenkin tehty asiakasmaksulain mukaisesti.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää hyväksyä liitteeseen "Asiakasmaksut_korjattu_hallitus_2021_09_28" merkityt muutokset, jotka tulevat voimaan heti.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

palvelujohtajat, talouspäälliköt, osto- ja myyntitiimin palveluesimies, tietohallinto sovellustuki