Yhtymähallitus, kokous 28.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 81 Potilasasiamiehen raportti 2019

KEUDno-2020-68

Valmistelija

  • Minna-Maarit Immonen, Laatupäällikkö, minna-maarit.immonen@keusote.fi

Perustelut

Potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (laki potilaan asemasta ja oikeuksista) 1992/785 11 §:n mukaan terveydenhuollon toimintayksikölle on nimettävä potilasasiamies. Potilasasiamiespalvelut keskitettiin vuoden 2019 alussa Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän järjestämis- ja tuottamisvastuulle. Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä ostaa potilasasiamiespalvelun Länsi- ja Keski-Uudenmaan sosiaalialan osaamiskeskus Sosiaalitaito Oy:ltä. Kuuden kunnan potilasasiamiehen tehtävien hoitamisen lisäksi Sosiaalitaito Oy tuottaa alueen sosiaaliasiamiespalvelun. Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän käytettävissä on potilas- ja sosiaaliasiamiehen resurssia 1.4 henkilötyövuotta.

Potilasasiamiehen tehtävä ja toiminta toteutuu kuntayhtymän alueella yhdenmukaisesti. Potilasasiamiehen toiminta on olennainen osa terveydenhuollon oikeusturva- ja laatujärjestelmää. Potilasasiamiehen tehtävänä on mm. antaa tietoa ja neuvoa potilaan asemasta ja oikeuksista sekä toimia potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi. Potilasasiamiehen raportin aineisto muodostuu potilasasiamiehelle tulleiden terveydenhuoltoa koskevien yhteydenottojen sisällöistä, potilasasiamiehen työssään tekemistä havainnoista, potilasasiamiehen tietoon tulleista terveydenhuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain mukaisista muistutuksista. Raportin tarkoituksena on antaa tietoa potilasasiamiestoiminnasta, yhteydenottojen syistä, potilaiden tai heidän omaisten/läheisten kokemista epäkohdista ja kehittämiskohteista. Epäkohdat ja kehittämiskohteet ovat tärkeä tuoda esille, jotta epäselvyydet on mahdollista selvittää, virheellinen toiminta voidaan korjata ja palvelujen laatua kehittää. Selvitys antaa tietoa potilaan näkökulmista ja ongelmalliseksi koetuista tilanteista sekä viitteitä ajankohtaiseksi nousseista asioista ja ilmiöistä. Tilastoista ei voi päätellä potilasasiamiehen työmäärää tai kunnan terveydenhuoltopalvelujen tilaa. Läheskään kaikki terveydenhuoltoon tyytymättömät potilaat eivät ole yhteydessä potilasasiamieheen.

Liitteenä potilasasiamiehen raportti 2019.

Potilasasiamies kiinnitti erityistä huomiota seuraaviin asioihin:

  • Potilasasiamiehelle tulleista yhteydenotoista suurin osa koskee palvelun toteuttamista, potilaan kokemaa epäasiallista käytöstä, kohtelua ja potilasvahinkoepäilyä.
  • Maksuasioiden, itsemääräämisoikeuden sekä jonotus- ja käsittelyaikojen toteutumista tulisi seurata.
  • Tietosuojaan ja potilastietoihin kirjaamiseen liittyviin epätarkkuuksiin, puutteisiin ja virheisiin tulisi kiinnittää huomioita. Potilastiedoissa kirjaamiseen liittyvät viiveet tai korjausvaateet eivät ole toteutuneet kohtuullisessa ajassa.
  • Muistutusten käsittelyssä on ollut kohtuutonta viivettä. Muistutuksiin vastaaminen tulisi tapahtua kohtuullisessa ajassa, lähtökohtaisesti 1-4 viikossa.
  • Viranomaisten sujuvaan yhteistyöhön ja yhteydenpitoon potilasasiamiehen kanssa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Kuntayhtymän hallitus päättää merkitä tiedoksi raportin potilasasiamiehen toiminnasta vuonna 2019.
 

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

Ikäihmisten ja vammaisten palvelut; palvelujohtaja ja päälliköt, terveyspalvelut ja sairaanhoito; palvelujohtaja ja päälliköt, laatupäällikkö, sisäisten integraatiopalvelujen johtaja