Yhtymähallitus, kokous 26.9.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän loppuselvitys

KEUDno-2023-50

Valmistelija

  • Petja Harakka, hallintojohtaja, petja.harakka@keusote.fi

Perustelut

Keusoten loppuselvitys

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän (Keusoten) hoitamat sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävät ja henkilöstö siirtyivät vuoden 2023 alusta lukien sote-uudistuksen perusteella Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle ja Keusoten jäsenkunnat ovat päättäneet purkaa kuntayhtymän 1.5.2023 lukien. 

Keusoten perussopimuksen 34 §:n mukaan kuntayhtymän purkamisesta ja purkamisen yksityiskohtia koskevasta sopimuksesta päättävät jäsenkuntien valtuustot. Kuntayhtymän purkautuessa yhtymähallitus huolehtii loppuselvityksestä, elleivät jäsenkunnat sovi muusta järjestelystä. Kuntayhtymän varat, joita ei tarvita loppuselvityksen kustannusten ja velkojen suorittamiseen eikä sitoumusten täyttämiseen, jaetaan jäsenkunnille peruspääomaosuuksien suhteessa. Jos kustannusten ja velkojen suorittamiseen sekä sitoumusten täyttämiseen tarvittava määrä on varoja suurempi, jäsenkunnat suorittavat erotuksen edellä mainittujen osuuksien suhteessa. Jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät loppuselvityksen. Viimeinen tilinpäätös ja vastuuvapaus käsitellään jäsenkuntien valtuustoissa.

Keusoten jäsenkunnat ovat hyväksyneet kuntayhtymän purkautumisen ja purkamissopimuksen omilla päätöksillään seuraavasti: 
1.    Hyvinkään kaupunki, 20.3.2023, 13 §
2.    Järvenpään kaupunki, 20.3.2023, 17 § 
3.    Mäntsälän kunta, 20.3.2023, 20 §
4.    Nurmijärven kunta, 15.3.2023, 15 § 
5.    Pornaisten kunta, 27.2.2023, 11 § 
6.    Tuusulan kunta, 6.3.2023, 27 §

Keusoten purkuhetkeksi on sovittu 1.5.2023.

Keusoten yhtymähallitus on valmistellut loppuselvityksen (liite 1). Selvityksessä kuvataan, miten toiminta jaetaan jäsenkunnille. Lisäksi todetaan, että omaisuus, sitoumukset ja vastuut ovat tulleet selvitetyiksi ja niiden jakamisesta on sovittu purkusopimuksessa. 

Keusoten henkilöstö on siirtynyt 1.1.2023 Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle ja määräaikaisesti Keusoten purkua valmistelevien viranhaltijoiden virkasuhde päättyy kuntayhtymän purkamiseen, vuoden 2023 tilinpäätöksen ja loppuselvityksen laadintaan. 

Loppuselvityksessä viitataan myös jäsenkuntien ja Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen sopimukseen Keusoten purun jälkeisten avointen asioiden hoitamisesta siten, että Keski-Uudenmaan hyvinvointialue hoitaa tehtävät Jäsenten lukuun. Jäsenet vastaavat kukin Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle aiheutuvista kustannuksista peruspääomaosuuksiensa mukaisessa suhteessa. Lisäksi on sovittu henkilötietojen käsittelystä Keusoten purkautuessa.
Keusoten tilinpäätös vuodelle 2023 on Keusoten omaisuuden ja vastuiden jaon pohja jäsenkunnille. Keusoten vuoden 2023 tilinpäätös on siten hyväksyttävä ennen loppuselvityksen hyväksymistä. 


Liite 1 Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän loppuselvitys

Toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. Toimielin voi tällöin päättää, että puheenjohtajan ehdotus on käsittelyn pohjana eikä vaadi kannatusta.


 

Ehdotus

Esittelijä

  • Jaakko Rainio, jaakko.rainio@hyvinkaa.fi

Yhtymähallitus päättää:

  1. että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä ja että puheenjohtajan ehdotus on käsittelyn pohjana eikä vaadi kannatusta
  2. esittää jäsenkunnille,että se hyväksyy liitteenä olevan Keski- Uudenmaan sote-kuntayhtymää koskevan loppuselvityksen.

Käsittely:

Korjattiin loppuselvitysdokumentissa olleitä vähäisiä kirjoitusvirheitä.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

Hyvinvointialueen rahoitus- ja talousjohtaja, Hyvinkään, Järvenpään, Nurmijärven, Tuusulan, Mäntsälän ja Pornaisten kirjaamot.