Yhtymähallitus, kokous 25.5.2021

§ 66 Laadun, asiakas- ja potilasturvallisuuden suunnitelman hyväksyminen vuosille 2021-2022

KEUDno-2021-10642

Valmistelija

  • Minna-Maarit Immonen, laatupäällikkö, minna-maarit.immonen@keusote.fi

Perustelut

Terveydenhuoltolain (1326/2010) 8 §:ssä ja sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa (341/201) edellytetään, että organisaation on laadittava suunnitelma laadunhallinnasta, asiakas- ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanosta. Suunnitelmassa on otettava huomioon potilasturvallisuuden edistäminen yhteistyössä sosiaalihuollon palvelujen kanssa.

Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia 2017-2021 (Valtioneuvoston periaatepäätös) ja sen toimeenpanosuunnitelma (STM 2020:1) edellyttävät, että asiakas- ja potilasturvallisuus näkyy toiminnan rakenteissa ja käytännön toiminnassa, ja että palveluprosessit ja toimintatavat ovat vaikuttavia ja turvallisia. Potilaat, asiakkaat ja läheiset voivat osallistua aktiivisesti laadun ja turvallisuuden varmistamiseen ja kehittämiseen. 

Keusoten laadun, asiakas- ja potilasturvallisuuden suunnitelma on laadittu vuosille 2021-2022 laatu- sekä asiakas- ja potilasturvallisuustyöryhmien toimesta. Suunnitelma pohjautuu Keusoten strategiaan, kansallisiin säädöksiin, suosituksiin sekä laatua, asiakas- ja potilasturvallisuutta käsitteleviin ohjeisiin ja periaatteisiin. Laatu, asiakas- ja potilasturvallisuuspolitiikka kuvaa Keusoten tahtotilaa laadun, asiakas- ja potilasturvallisuuden edistämisestä, sekä sitä tukevia periaatteita, arvoja ja tavoitteita. Suunnitelman tavoitteena on tukea henkilöstöä arjen työssä laadukkaan ja turvalliseen hoidon ja palvelujen toteutuksessa ja kehittämisessä. Laatua, asiakas- ja potilasturvallisuutta seurataan ja kehitetään systemaattisesti.

Laatutyöryhmän sekä potilas- ja asiakasturvallisuustyöryhmän tehtävänä on laadunhallinnan vuosikellon ja tehtäviensä mukaisesti ylläpitää laatu, asiakas- ja potilasturvallisuussuunnitelmaa sekä seurata ja arvioida politiikan ja tavoitteiden toteutumista. Kuntayhtymän yhtymähallitus hyväksyy laadun, asiakas- ja potilasturvallisuussuunnitelman.

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän laadun, asiakas- ja potilasturvallisuuden suunnitelma vuosille 2021-2022 on päätöksen liitteenä. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus hyväksyy Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän laadun, asiakas- ja potilasturvallisuuden suunnitelman vuosille 2021-2022.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

Aikuisten mielenterveys, päihde- ja sosiaalipalvelut sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelut; palvelujohtaja ja päälliköt, ikäihmisten ja vammaisten palvelut; palvelujohtaja ja päälliköt, terveyspalvelut ja sairaanhoito; palvelujohtaja ja päälliköt, laatupäällikkö, sisäisten integraatiopalveluiden johtaja