Yhtymähallitus, kokous 25.5.2021

§ 70 Hallintosäännön päivittäminen

KEUDno-2021-10509

Valmistelija

  • Petja Harakka, lakimies, petja.harakka@keusote.fi

Perustelut

Hallintosääntöä on edellisen kerran uudistettu 1.2.2020 voimaan tulleella muutoksella (yhtymävaltuusto 19.12.2019 § 46), jolloin mm. koottiin erillään olleita sääntöjä ja delegointipäätöksiä yhteen hallintosääntöön. Tällä selkeytettiin toimivallan jakautumista.

Hallintosääntöön 1.9.2021 alkaen esitettävät muutokset

Kuntayhtymässä on käynnistetty Strateginen kehittäminen- ja tukipalvelut -yksikön uudistuminen, jossa tavoitteena on mm. tehostaa talouden, hallinnon ja sisäisten palveluiden toimintaa. Uusi toimintamalli on suunniteltu tulevan voimaan 1.9.2021 alkaen. Strateginen kehittäminen ja tukipalvelut -yksikkö nimensä mukaisesti tukee palvelualueiden toimintaa ja tuottaa niille yhteisiä tukipalveluja. 

Strateginen kehittäminen ja tukipalvelut -yksikön johtamisjärjestelmän muuttaminen

Strateginen kehittäminen ja tukipalvelut -yksikön kehittämisen yhteydessä on tunnistettu tarve erottaa talous- ja hallintojohtajan tehtävä kahdeksi eri tehtäväksi, jotka ovat rahoitus- ja talousjohtajan tehtävä sekä hallintojohtajan tehtävä. Kuntayhtymään on perustettu talous- ja hallintojohtajan tehtävä yhtymähallituksen kokouksessa 12.9.2017 § 26. Tämän ajankohdan jälkeen kuntayhtymän toiminta on kehittynyt ja laajentunut, erityisesti kun kuudesta kunnasta on 1.1.2019 lukien siirtynyt sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotanto kuntayhtymän hoidettavaksi järjestämisvastuun lisäksi. Rahoituksen ja talouden suunnitelmallinen johtaminen toimintaympäristön muuttuessa vaatii riittävän johtamisresurssin tuekseen. Samoin hallinnon, hankintojen ja niissä noudatettavien menettelyiden suunnitelmallinen kehittäminen ja tehostaminen vaativat riittävät johtamisresurssit.

Nykyisen talous- ja hallintojohtajan viran tehtäväkokonaisuus sisältää laajoja asiakokonaisuuksia, kuten rahoituksen ja talouden johtamisen sekä hankintojen johtamisen. Lisäksi virkaan kuuluu vastaaminen mm. lakipalveluista, poliittisesta valmistelusta, turvallisuudesta, tietosuojasta, asianhallinnasta ja arkistoinnista sekä tila-asioista. Talous- ja hallintojohtajan viran tehtävien jakaminen rahoitus- ja talousjohtajalle ja hallintojohtajalle on perusteltua, jotta rahoitus- ja talousjohtamisen sekä hallinto- ja hankintajohtamisen taloudellisesti merkittävät asiakokonaisuudet voidaan hoitaa muuttuneen tilanteen vaatimalla tavalla. Muutoksella tuetaan toisaalta rahoituksen ja talouden suunnitelmallista johtamista ja kehittämistä, esimiesten taloustuntemuksen ylläpitoa ja talouden hallintaa rahoitus- ja talousjohtajan virassa sekä toisaalta tehokasta hallinnon johtamista ja kehittämistä hallintojohtajan virassa. Muutos on kustannusneutraali, koska hallintojohtajan viran kustannus katetaan muualta kuntayhtymän toiminnasta. Kuntayhtymässä tarvitaan uudistuksen myötä entisen kahden sijasta yksi integraatiojohtaja. Hallintojohtajan virka on perustettu ehdollisena hallintosääntömuutokselle yhtymähallituksessa 11.5.2021 § 48. Suunniteltuja muutoksia on käsitelty yhteistoiminnassa.

Uudistuksen yhteydessä tietohallintojohtajan nimike muutettaisiin tieto- ja digijohtajaksi. Hallintosääntöön ehdotetaan otettavaksi selkeyden vuoksi maininta myös siitä, että kuntayhtymän johtaja toimii strateginen kehittäminen ja tukipalvelut -yksikön johtajien esimiehenä.

Hallintosäännön 21 §:ää, jossa määritellään em. johtajien toimivaltaa, ehdotetaan muutettavaksi siten, että pykälässä määriteltäisiin kaikille johtajille yhteisenä toimivaltana johtajan vastaavan oman osa-alueensa toiminnasta, henkilöstöstä ja taloudesta sekä lisäksi päättävän tehtäviinsä kuuluvista sopimuksista, sitoumuksista sekä hankinnoista niiden arvon ollessa enintään 100 000 euroa ja niihin liittyvistä hankintaoikaisuista. Edellisestä poiketen tieto- ja digijohtajan vastaava valtuus olisi 2 000 000 euroa, joka ei muuttuisi nykyisestä. Hallintojohtajalle keskitettäisiiin päätösvaltaa ravitsemuspalvelu-, vuokra-, puhtaus- ja siivouspalvelusopimuksista ja strateginen kehittäminen ja tukipalvelut kokonaisuutta koskevista tukipalvelusopimuksista, milloin niiden arvo on enintään 2 500 000 euroa, sekä niitä koskevista hankintaoikaisuista. 

Johtajien muista vastuista ja johtamisjärjestelmästä määrättäisiin yksityiskohtaisemmin toimintasäännössä, johon tehdään 1.9.2021 mennessä hallintosäännön muutosten edellyttämät muutokset.

Johtajien nimikkeiden muuttumisen seurauksena tulisi tehdä näitä vastaavat korjaukset seuraaviin pykäliin: 30 §, 40 §, 44 §, 46 §, 51 §, 52 §, 59 §. Vastaavat muutokset tehtäisiin myös 123 §:ään, jossa läsnäolo-oikeus hallituksen kokoukseen annettaisiin myös strategia, kehittäminen ja rahoitus tulosalueen johtajille. Yhtymävaltuuston ja yhtymähallituksen pöytäkirjanpitäjänä toimisi hallintojohtaja.

Hallintosäännön muutokset tulisivat voimaan 1.9.2021.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää ehdottaa yhtymävaltuustolle, että valtuusto päättää

  • hyväksyä hallintosääntöön ehdotetut muutokset §:t 21, 30, 40, 44, 46, 51, 52, 59 ja 123, jotka näkyvät liitteessä 1
  • että muutokset tulevat voimaan 1.9.2021 lukien.

 

 

Kokouskäsittely

Arto Järvinen esitti Maiju Tapiolinnan kannattamana, että

"Hallintojohtajan viran perustaminen on ollut erimielinen hallituksen päättäessä sen perustamisesta 11.5.  Viittaan silloin tekemääni muutosesitykseen.

Vastoin nyt olevaa pohjaesitystä hallintosäännön muuttamiseksi viran perustaminen vaikuttaa kuntayhtymän talouteen, vaikka siihen voidaan budjetin sisältä löytää rahoitusta tälle vuodelle muista määrärahoista. Lisäjohtajien palkkaamiseen Keusoten vaikeassa taloustilanteessa ei ole edellytyksiä. Kuntayhtymän toiminnalliset ja rahoitukselliset ongelmat on ratkaistava muutoin ja johtamisjärjestelmää kehittämällä.

Esitän, ettei hallintosääntöön tehdä muutoksia tältä osin."

Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kannatettu muutosesitys, on asiasta äänestettävä. Ne, jotka äänestivät esittelijän pohjaesitystä, äänestivät JAA ja ne, jotka äänestivät Järvisen muutosesitystä, äänestivät EI. Äänestyksessä annettiin 17 JAA-ääntä ja 2 EI-ääntä.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Kokouskäsittely

Arto Järvinen esitti Maiju Tapiolinnan kannattamana, että

"Hallintojohtajan viran perustaminen on ollut erimielinen hallituksen päättäessä sen perustamisesta 11.5.  Viittaan silloin tekemääni muutosesitykseen.

Vastoin nyt olevaa pohjaesitystä hallintosäännön muuttamiseksi viran perustaminen vaikuttaa kuntayhtymän talouteen, vaikka siihen voidaan budjetin sisältä löytää rahoitusta tälle vuodelle muista määrärahoista. Lisäjohtajien palkkaamiseen Keusoten vaikeassa taloustilanteessa ei ole edellytyksiä. Kuntayhtymän toiminnalliset ja rahoitukselliset ongelmat on ratkaistava muutoin ja johtamisjärjestelmää kehittämällä.

Esitän, ettei hallintosääntöön tehdä muutoksia tältä osin."

Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kannatettu muutosesitys, on asiasta äänestettävä. Ne, jotka äänestivät esittelijän pohjaesitystä, äänestivät JAA ja ne, jotka äänestivät Järvisen muutosesitystä, äänestivät EI. Äänestyksessä annettiin 17 JAA-ääntä ja 2 EI-ääntä.

Äänestystulokset

  • Jaa 17 kpl 89%

    Helinä Perttu, Pauliina Naala, Juha Virkki, Sirkka Rousu, Eemeli Peltonen, Paula Vilhunen, Kati Lepojärvi, Erkki Laukkanen, Annika Kokko, Liljan-Kukka Runolinna, Heta Ravolainen-Rinne, Tapio Havula, Anna Helin, Arto Lindberg, Kallepekka Toivonen, Virpi Räty, Sanna-Kaisa Patjas

  • Ei 2 kpl 11%

    Maiju Tapiolinna, Arto Järvinen