Yhtymähallitus, kokous 25.5.2021

§ 68 Ateria- ja siivouspalvelujen hankinta sekä Järvenpään ateria- ja siivouspalvelut Jatsi Oy:n osakekannan myynti

KEUDno-2021-10636

Valmistelija

 • Mia Kontio-Kaskikallio, lakimies, mia.kontio-kaskikallio@keusote.fi

Perustelut

Järvenpään kaupunginhallitus on kokouksessaan 21.12.2020 § 412 päättänyt hyväksyä periaateratkaisun kilpailuttaa ateria- ja siivouspalvelut siten, että Järvenpään ateria- ja siivouspalvelut Jatsi Oy:n osakkeet myydään kilpailutuksessa valittavalle palvelutuottajalle.

Järvenpään ateria- ja siivouspalvelut Jatsi Oy:n (jäljempänä Jatsi) omistajat Keusote ja Järvenpään kaupunki ovat  päättäneet käynnistää ateria- ja siivouspalvelujen hankinnan, sekä Jatsin osakekaupan tarjouskilpailun perusteella. Hankinnan toteutustavaksi valittiin julkinen tarjouskilpailu, jossa kilpailun voittaja ostaa koko yhtiön osakekannan ja tuottaa ateria-  ja siivouspalvelut nykyisille omistajille (Järvenpään kaupunki ja Keusote). Tarjouskilpailussa on palvelujen hankinnan osalta ollut mukana myös Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalo, joka ei ole Jatsin omistaja. 

Hankinnan valmistelua on ohjannut ohjausryhmä, jonka työskentelyyn on osallistunut yrityskaupan asiantuntija ja julkisten hankintojen asiantuntija. Lisäksi kauppakirjan valmistelussa on avustanut Asianajotoimisto Lukander Ruohola HTO Oy. Hankintaa on valmisteltu työryhmässä, jossa on ollut edustajia kaikista kolmesta hankintayksiköstä ja Jatsista. Palveluhankinnan valmisteluryhmä on työskennellyt yhdessä ulkopuolisen hankinta-asiantuntijan kanssa. 

Hankittavat palvelut

Ateria- ja siivouspalvelujen tarjouskilpailussa on kysymys julkisiin palveluihin sisältyvien ateriapalvelujen ja hankintayksiköiden omistuksessa tai hallinnassa olevien tilojen siivouspalvelujen hankkimisesta.

Hankinta toteutetaan kehittävän kumppanuuden mallilla. Keskeistä on, että tarjouskilpailun voittaja sitoutuu kehittämään kunkin tilaajaorganisaation tilaamia palveluja kahdenkeskisessä kumppanuudessa. Jokainen tilaaja tekee tarvitsemistaan palveluistaan oman hankintasopimuksen, joka on voimassa toistaiseksi kuitenkin tavoitteena vähintään 60 kuukautta. Kumppanuuden lähtökohtana on nykyiset palvelu- ja hintatasot. Palveluja voidaan kehittää kohdekohtaisesti. Osapuolet voivat solmia sopimukseen perustuen mahdollisiin uusiin kiinteistöihin omat kohdesopimuksensa ja tilaajilla on oikeus irtisanoa sellaisten kohteiden sopimukset, joissa palvelutarve lakkaa. Sopimusehdoissa on sanktioiden lisäksi kannusteet hyvälle kumppanuudelle. Hintojen osalta sopimuksessa on edellytetty, että taloudellisia hyötyjä jaetaan osapuolten kesken. 

Tämän toistaiseksi voimassaolevan hankinnan ennakoitu arvo on yhteensä 49 miljoonaa euroa, josta Keusoten osuus on n. 9 miljoonaa € (n. 2,3 milj. €/vuosi).

Hankintamenettely

Hankinnassa tulee noudattaa hankintalain säädöksiä. Tässä hankinnassa yrityskauppaa koskeva tarjous ja due diligence -tarkastus (yhtiön taloudellisen ja toiminnan tarkastusprosessi) on sisällytetty osaksi hankintamenettelyä. Tarjousten vertailussa otettiin siten huomioon myös yhtiön osakkeista maksettava kokonaiskauppahinta.  

Hankintaa koskeva EU-hankintailmoitus lähetettiin julkaistavaksi hankintailmoitukset.fi -palvelussa (HILMA-palvelu) 9.3.2021 (ilmoitusnro 2021-067088). Ilmoitus julkaistiin Hilman lisäksi Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Tarjousten jättöaika päättyi 19. huhtikuuta. Tarjouskilpailuun jätettiin tarjouspyynnössä asetetussa määräajassa kaksi tarjousta (Attendo Oy ja Palmia Oy). Molemmat tarjoajat täyttivät tarjoajille asetetut soveltuvuusvaatimukset ja tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia ja vertailukelpoisia. Tarjousten vertailu toteutettiin tarjouspyynnössä kerrottujen kriteerien mukaisesti. 


Tarjousten vertailu


Laatuvertailusta osa toteutettiin arviointiraatimenetelmällä, jossa kolmen hankintayksikön edustajista koottu kuuden hengen arviointiraati arvioi tarjoajien tarjouksiinsa liittämiä haltuunotto- ja viestintäsuunnitelmia, sekä ympäristöohjelmaa. Raadin arvioimia vertailukriteerejä olivat:

 • Jatsin ja sen henkilöstön haltuunottoprojektin resursointi ja aikataulu (max. 2 pistettä)
 • Haltuunottoprojektin viestintäsuunnitelma (max. 2 pistettä)
 • Haltuunottosuunnitelmaan liittyvä muutosjohtaminen (max. 2 pistettä)
 • Kestävä kehitys ja vastuullisuus (max. 4 pistettä)

Raati piti molempia suunnitelmia hyvin laadukkaina. Raadin arvioinnissa Attendo Oy sai 9 pistettä ja Palmia Oy 10 pistettä. Raadin arviointi on liitteenä.

Tarjousten arvioinnissa oli myös työllisyysehto, jossa molemmat tarjoajat saivat täydet pisteet (2 pistettä) sitoutumalla työllistämään vähintään kaksi heikossa työmarkkina-asemassa olevaa vähintään yhdeksän kuukauden ajaksi jokaisena sopimusvuotena viiden vuoden ajan.

Tarjousten hintavertailu toteutettiin tarjouspyynnössä sanotulla tavalla ja pisteet laskettiin mukaan kokonaispisteisiin. Vertailun voittaja, Palmia Oy, oli myös hintavertailussa parempi saaden siitä täydet pisteet. Palmian kokonaispistemäärä oli 100 pistettä. Tarjousten vertailu on liitteenä. 

DD-vaihe

Tarjouspyynnön mukaisesti hankintamenettely jatkui siten, että vertailun voittajan kanssa solmittiin osakekauppaa koskeva aiesopimus ja vertailun voittajalla oli mahdollisuus toteuttaa Jatsi Oy:n due diligence -tarkastus (DD). Palmia Oy on suorittanut DD-tarkastuksen, jossa sillä on ollut salassapitovelvoitteinen mahdollisuus tutustua yhtiön ns. sensitiivisiin tietoihin. Tarkastuksessa ei ole ilmennyt mitään sellaista, jonka vuoksi yhtiön tarjoamaa kauppahintaa olisi syytä muuttaa tarjouspyynnön ehtojen mukaisesti. 

Hankintapäätös/yhtiön osakekauppa

Tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti Järvenpään ateria- ja siivouspalvelut Jatsi Oy:n nykyisten omistajien tulee hyväksyä osakekaupan ehdot. Valmisteluvaiheessa on arvioitu osakekaupan ehtoja Jatsin yritysarvo mukaan lukien. Ehdot täyttävät omistajien asettamat tavoitteet, jotka ovat perustuneet yhtiöstä valmisteluvaiheessa saatuihin indikatiivisiin tarjouksiin. Hankintapäätöksellä puolestaan saadaan pitkään sopimussuhteeseen yritys, joka on sitoutunut kehittämään palveluja yhdessä tilaajien kanssa. Osakekaupan toteutumisen edellytyksenä on, että myyjien päätösvaltaiset päätöksentekoelimet hyväksyvät yrityskaupan toteuttamisen ja siihen liittyvien kauppakirjojen ja muiden sopimusten lopulliset ehdot, ja että päätökset ovat saaneet lainvoiman. 

Omistajien hankintaa ja osakekauppaa koskevien päätösten tulee olla yhtäläiset.

Hankintamenettelyn perusteella tarjouskilpailun voittajaksi tulee valita Palmia Oy. Yhtiö myydään kaikkine velvoitteineen, joten esimerkiksi henkilöstön työsopimukset ja tilojen vuokrasopimukset, sekä alihankintasopimukset siirtyvät osakekaupan mukana.

Yrityskaupasta solmittava kauppakirja on esityslistan liitteenä. Kaupan osapuolet hyväksyvät kauppakirjan allekirjoituksellaan ja sitoutuvat kaupan toteutumiseen sillä edellytyksellä, että kauppakirjaan merkityt kaupan ehdot täyttyvät. Kauppakirja on kaikille osapuolille sama. Hankintasopimus ja kauppakirja allekirjoitetaan osapuolten yhteisessä allekirjoitustilaisuudessa. Kauppakirjan allekirjoittaminen oikeuttaa Palmia Oy:n käynnistämään yhtiön haltuunottoprojektin. Lopullisen kaupan toteutumisen ja kauppahinnan maksamisen osalta tavoitteeksi on asetettu  31.8.2021. Kaupan toteutumisen hetkellä palvelujen tuottamisvastuu ja Jatsin omistus siirtyy Palmia Oy:lle.

Toimivalta

Hallintosääntö 11 § voimassa 1.2.2020 alkaen (yhtymähallitus 10.12.2019, yhtymävaltuusto 19.12.2019) Yhtymähallitus päättää hankinnoista, sopimuksista ja sitoumuksista, milloin niiden arvo on yli 6 000 000 euroa. Yhtymähallitus päättää osakkeiden hankkimisesta ja myymisestä, jos kauppahinta on enintään 500 000 euroa.  

 

Ehdotus

Esittelijä

 • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus 

 • päättää hyväksyä Keski-Uudenmaan sote kuntayhtymän omistamien Järvenpään ateria- ja siivouspalvelut Jatsi Oy:n osakkeiden myynnin Palmia Oy:lle liitteenä olevan kauppakirjan ehtojen mukaisesti.
 • päättää valita ateria- ja siivouspalvelujen sopimuskumppaniksi Palmia Oy:n sillä edellytyksellä, että osakekauppa toteutuu.  
 • valtuuttaa talous- ja hallintojohtajan päättämään kauppakirjojen tarkemmista yksityiskohdista ja kauppaan liittyvistä järjestelyistä.
 • valtuuttaa kuntayhtymän johtajan  allekirjoittamaan osakekauppaa ja palveluja koskevat sopimukset.
 • hyväksyä tämän asian osalta pöytäkirjan heti kokouksessa

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

Järvenpään kaupungin hallintojohtaja, talous- ja hallintojohtaja, lakimies, hankintapäällikkö, tarjoajat

Liitteet

Oheismateriaali