Yhtymähallitus, kokous 24.2.2021

§ 16 Palvelusetelin käyttöönotto kotiapupalvelun järjestämisessä

KEUDno-2021-2658

Valmistelija

  • Erja Pentti, palvelujohtaja, erja.pentti@keusote.fi

Perustelut

Palvelusetelin käyttöönotto kotiapupalvelun järjestämisessä

Kotiapupalvelun laajentuessa vuonna 2020 koko kuntayhtymän kattavaksi toiminnaksi, palvelun volyymi on kasvanut niin suureksi, että yksityisen palvelutuotannon varassa palvelua ei voida pysyvästi järjestää ilman hankintalain edellyttämää kilpailuttamista. Kotiapupalvelun hankintakustannukset vuonna 2020 olivat 208290 euroa. Tämän vuoksi palvelun laajentamisen yhteydessä käynnistettiin kehittämistyö palvelun järjestämiseksi jatkossa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluseteliä hyödyntäen.

Keusoten alueella on ollut neljä eri palvelusetelin asiointi -ja hallinnointijärjestelmää. PSOP/Tuusula, Vaana (Smartum)/Järvenpää, PedConsons/Hyvinkää ja Navation (ei käytössä). Palvelusetelin asiointi -ja hallinnointijärjestelmä on kilpailutettu. Kilpailutuksen tavoitteena oli saada Keusoteen yksi yhtenäinen palvelusetelijärjestelmä. 

Kuntayhtymän johtajan päätöksellä (15.1.2021§ 3) on asetettu palvelusetelien asiointi – ja hallinnointiprojekti sen jälkeen, kun Polycon Oy voitti Palvelusetelijärjestelmän hallinnointipalvelun kilpailutuksen ja markkinatuomioistuin on hylännyt Vaana Oy:n valituksen. Tällöin Polycon Oy:n kanssa on voitu solmia sopimus 29.11.2020 alkuperäisen hankinnan ja hankintapäätöksen mukaisesti. 

Tämän jälkeen on kehitetty palvelusetelin yleinen sääntökirja ja kotiapupalvelun palvelukohtainen sääntökirja. Jatkossa päätettäväksi esitetään säännöllisen kotihoidon, omaishoidon tuen lakisääteisten vapaiden, tehostetun palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun palvelukohtaiset sääntökirjat.

Vanhat kunnissa olevat palvelusetelien asiointi- ja hallinnointijärjestelmät poistetaan käytöstä. Vanhat kuntakohtaiset setelit poistuvat ja osa palveluista siirtyy palvelusetelillä tuotettavaksi tai muutoin järjestettäväksi. Järvenpään Vaanan siivousseteli siirtyy kotiapupalveluun sen myöntämisperusteiden alaisuuteen. Veteraanien palvelut järjestetään jatkossa suorahankintana. Omaishoidon palvelusetelit poistuvat Vaanasta ja palvelua tarjotaan omaishoidon sijaisapuna kotiin sekä lakisääteisen vapaan palvelusetelillä. Tilapäisen kotihoidon palveluseteli päättyy Vaanassa ja jatkuu uuden järjestelmän myötä säännöllisen kotihoidon palvelusetelinä. Tuusulan PSOP:n alaisuudessa olevat tehostetun palveluasumisen ja omaishoidon tuen vapaan palvelusetelit päättyvät ja siirtyvät käyttöönoton yhteydessä Polycon järjestelmään.

Kotiapupalvelun palvelusetelin käyttöönotto on suunniteltu siten, että sääntökirjojen hyväksymisen jälkeen palveluntuottajia ja asiakkaita informoidaan tapahtuvasta muutoksesta palvelun järjestämisessä. Palveluntuottajille avataan mahdollisuus hakea kotiapupalvelun palvelusetelituottajaksi huhtikuussa, jonka jälkeen tehdään päätökset palveluntuottajien hyväksymisestä. Asiakasohjaajat ovat yhteydessä kotiapupalvelun asiakkaisiin uuden palvelun järjestämistavan organisoimiseksi. Uudet asiakkuudet avataan palvelusetelille toukokuussa.

Palveluseteli

Palvelusetelillä edistetään sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjien valinnanvapautta ja mahdollisuuksia hankkia tarvitsemiaan palveluja yksityisiltä palvelujen tuottajilta.

Kuntayhtymä päättää, ottaako se palvelusetelin käyttöön ja mihin palveluihin se antaa setelin. Palvelusetelillä hankittava palvelu on vaihtoehto kuntayhtymän tuottamalle palvelulle. Jos asiakas tai potilas ei halua käyttää palveluseteliä, kunnan on ohjattava hänet muulla tavoin järjestettävien palvelujen piiriin.

Palvelujen järjestämistä palvelusetelillä ohjaa Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009).


Palvelusetelin sääntökirjat

Sääntökirjassa määritellään asiakkaan, palveluntuottajan ja kuntayhtymän oikeudet ja velvollisuudet. Sääntökirja jakautuu palveluntuottajan hyväksymisehtojen osalta yleiseen ja palvelukohtaiseen osaan.

1. Yleinen osa, joka sisältää lainsäädäntöön perustuvia, ns. pakollisia hyväksymisehtoja. 

2. Palvelukohtainen osa, joka sisältää kuntayhtymän itsensä asettamia, ns. harkinnanvaraisia hyväksymisehtoja sekä kuvauksen asiakkaan asemasta ja oikeuksista.

Palveluntuottajan on täytettävä sääntökirjan yleisessä ja palvelukohtaisessa osassa asetetut hyväksymisehdot. Palvelukohtaisessa osiossa esitettävät harkinnanvaraiset hyväksymisehdot eivät voi olla ristiriidassa lainsäädäntöön perustuvien pakollisten hyväksymisehtojen kanssa.

Yleinen osa

Yleinen sääntökirja koskee kaikkia Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän (jäljempänä Keusote) ikäihmisten- ja vammaisten palveluissa käyttöön ottamia palveluseteleitä. Palvelukohtaiset sääntökirjat laaditaan ja hyväksytään erillisinä. Palvelusetelituottajan on sitouduttava sääntökirjan yleiseen ja palvelukohtaiseen osaan palveluita tuottaessaan.

Yleisessä sääntökirjassa kerrotaan niistä yksityisen sosiaali- ja/tai terveyspalveluntuottajan oikeuksista ja velvollisuuksista, joihin sen tulee sitoutua, jotta Keusote voi hyväksyä palveluntuottajan palvelusetelillä toteutettavan sosiaali- ja/tai terveydenhuollon palveluiden tuottajaksi. Sääntökirjassa Keusote asettaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain (569/2009), myöhemmin palvelusetelilaki, 5 §:ssä tarkoitetut hyväksymiskriteerit palvelun tuottajille. 

Yksityinen palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan tämän sääntökirjan ehtoja siitä alkaen, kun palveluntuottaja hyväksytään palvelusetelillä toteutettavien palveluiden tuottajaksi. Keusote tekee asiakaskohtaisen palvelutarpeen arvioinnin, hoito- ja palvelusuunnitelman, palvelupäätöksen sekä neuvoo, ohjaa ja valvoo palvelusetelin käytössä. 

Kotiapupalvelun palvelukohtainen osa

Kotiapupalvelun palvelukohtaisen sekä yleisen sääntökirjan vaatimukset koskevat kaikkia Keusoten palvelusetelituottajia ja palvelusetelitoimintaa, Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän (myöhemmin Keusote) järjestäessä palvelusetelillä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain (569/2009) mukaisesti kotiapupalveluna sosiaalihuoltolain (1301/2014) 19 § mukaisia kotipalveluun sisältyviä tukipalveluita. Näitä ovat ateria-apu, vaatehuolto- ja siivouspalveluja sekä sosiaalista kanssakäymistä edistäviä palveluita, joita ovat esimerkiksi asiointiapu, saattopalvelu ja ulkoilussa avustaminen. 

Mikäli palvelukohtainen sääntökirja on ristiriidassa yleisen sääntökirjan kanssa, noudatetaan yleisessä sääntökirjassa annettuja vaatimuksia ja linjauksia. Palvelusetelin arvosta päättää Keusoten yhtymähallitus kerran vuodessa asiakasmaksujen tarkistamisen yhteydessä. Keusote ja palveluntuottaja sopivat ketkä toimivat yhteyshenkilöinä ja vastuuhenkilöinä sääntökirjan toteuttamisessa ja ilmoitusten vastaanottajina.

Keusote myöntää kotiapupalvelun palvelusetelin yksittäiselle asiakkaalle. Viranhaltija tekee palvelusetelin myöntämisestä päätöksen, joka perustuu asiakkaan yksilölliseen palvelutarpeen arviointiin. Päätös noudattaa lakia sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) ja lakia potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992). Kotiapupalvelun tasasuuruinen palveluseteli voidaan myöntää henkilölle, joka täyttää palvelun myöntämisen perusteet.  

Asiakas on oikeutettu käyttämään palveluseteliä vain Keusoten hyväksymän palveluntuottajan tuottamien ja tämän sääntökirjan mukaisten palvelujen henkilökohtaisen palvelupäätöksen mukaisesti. Keusote maksaa asiakkaan palvelupäätöksen mukaisten palveluiden kustannuksia enintään myönnetyn palvelusetelin arvoon asti. Palvelusetelin arvon ylittävän osuuden eli omavastuuosuuden asiakas maksaa itse. Asiakkaan omavastuunosuus määräytyy palveluntuottajan hinnan ja palvelusetelin arvon erotuksesta.

Palvelusetelillä voidaan myöntää asiakkaalle kotiapupalvelua yksi - kuusi (1 - 6) tuntia kk:ssa. Palvelua myönnetään asiakkaalle kuitenkin vain yksi (1) tunti viikossa tai kaksi (2) tuntia joka toinen viikko. Siivouspalvelua myönnetään kaksi (2) tuntia kuukaudessa kotitaloutta kohden. Palveluseteliä voi käyttää vain palvelu- ja hoitosuunnitelman mukaisiin palveluihin ja se on tarkoitettu kuukausittain käytettäväksi. Sitä ei voi käyttää etukäteen, eikä käyttämättä jäänyttä arvoa voi käyttää jälkikäteen. 

Palvelu kohdennetaan henkilöille, joiden kyky hankkia palvelu ilman kuntayhtymän tukea on heikentynyt kotitalouden pienituloisuuden vuoksi. Palvelun tulorajana on yhden hengen taloudessa 1 300€/kk bruttona ja kahden hengen taloudessa 2 400€/kk puolisoiden yhteen lasketut tulot bruttona.  Tuloina ei huomioida asumistukea, eläkettä saavan hoitotukea, omaishoidontukea, rintamalisää eikä ylimääräistä rintamalisää. Varallisuusrajana on 5 000€ /yhden hengen talous ja 8 000€ /kahden hengen talous. Varallisuudeksi katsotaan valtion verotuksessa viimeksi vahvistettu hakijan verotettava varallisuus. Varallisuuteen ei kuitenkaan lueta hakijan vakituista asuntoa.

Kuntayhtymä ei peri asiakkaalta asiakasmaksua palvelusta. Kuntayhtymä myöntää asiakkaalle palvelusetelin. Palvelusetelin ylimenevän osan, eli omavastuuosuuden, asiakas maksaa suoraan palveluntuottajalle. Omavastuuosuus ei saa ylittää 10 euroa tunnilta. Siksi palvelusetelin arvoksi määritellään 30 € tunti ja palveluntuottajalle hintakatto 40 € tunti. Palvelun tuottajahinnan tulee sisältää kilometri- ja toimistokorvaukset, kuntayhtymän osuuden palvelusta sekä asiakkaan omavastuuosuuden.
 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää, että

  • yleinen sääntökirja hyväksytään koskemaan kaikkia Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän ikäihmisten- ja vammaisten palvelujen käyttöön ottamia palveluseteleitä ja, että
  • kotiapupalvelun palvelukohtainen sääntökirja hyväksytään käytettäväksi palvelusetelin yhteyteen ja, että
  • kotiapupalvelun tulorajat ovat; yhden hengen talous 1300 euroa/brutto ja kahden hengen talous 2400 euroa/brutto ja, että
  • kotiapupalvelun varallisuusrajat ovat; yhden hengen talous 5000 euroa ja kahden hengen talous 8000 euroa ja, että
  • kotiapupalvelun palvelusetelin arvoksi päätetään maksimissaan 30 euroa ja, että
  • palveluntuottajan hintakatto on 40 euroa, joka sisältää kilometri- ja toimistokorvaukset sekä kuntayhtymän osuuden palvelusta sekä asiakkaan omavastuuosuuden ja, että
  • tulo- ja varallisuusrajat sekä palvelusetelin arvo päätetään jatkossa kerran vuodessa asiakasmaksujen tarkistamisen yhteydessä.

Tiedoksi

kotona asumista tulevien palvelujen päällikkö sekä -johtava asiantuntija, ikäihmisten palveluohjauksen koordinoiva esimies