Yhtymähallitus, kokous 24.11.2020

§ 177 HUS Diagnostiikkakeskus sopimus

KEUDno-2020-7475

Valmistelija

  • Susanna Pitkänen, vs. palvelujohtaja, susanna.pitkanen@keusote.fi
  • Ari Laakkonen, keskitettyjen palvelujen päällikkö, ari.laakkonen@keusote.fi

Perustelut

Yhteistoimintasopimuksen taustaa

HUS-Kuvantaminen ja HUSLAB ovat tuottaneet kaikille Keusoten jäsenkunnille kuvantamis- ja laboratoriopalveluja. Palveluja on tähän asti tuotettu kunnista Keusotelle siirtyneiden sopimusten mukaisesti. HUS Diagnostiikkakeskuksen ja Keusoten yhteistoimintasopimuksen myötä siirrytään diagnostisten palvelujen järjestämisessä Keusoten laajuiseen sopimukseen.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) on 24 kunnan muodostama kuntayhtymä. HUS:n perussopimuksen mukaan kuntayhtymän tehtävänä on tuottaa mm. sen jäsenkuntien järjestämisvastuuseen kuuluvia erikoissairaanhoidon palveluja. Lakisääteisten tehtäviensä lisäksi kuntayhtymä hoitaa laissa säädetyt sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut jäsenkuntiensa puolesta siltä osin kuin kunnat ovat antaneet tehtävät kuntayhtymän hoidettavaksi. Kuntayhtymä voi tuottaa toimialaansa liittyviä tai sitä tukevia palveluja myös muille kuin jäsenkunnille.

Keusote on HUS:n jäsenkuntien Hyvinkään, Järvenpään, Nurmijärven, Tuusulan, Mäntsälän ja Pornaisten muodostama kuntayhtymä, joka järjestää jäsenkuntiensa puolesta asukkaiden lakisääteiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut.

Tämä sopimus on sopijapuolten välistä yhteistyötä, joka perustuu terveydenhuoltolain ja kuntalain säännöksiin, ja jonka tarkoituksena on varmistaa sopijapuolten vastuulle kuuluvien palveluiden tarjoaminen. Yhteistyön tarkoituksena on toteuttaa yleisen edun mukaiset, lakisääteiset palvelut ja kyseessä on kuntayhtymien välinen lakisääteinen terveydenhuoltolakiin (33 §) perustuva yhteistyö palvelukokonaisuuden toteuttamisessa ja jonka hinnoittelu perustuu omakustannusperusteeseen. Yhteistyön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa. Yhteistyöllä ei ole kaupallista luonnetta, vaan yhteistyön toteuttamista ohjaavat ainoastaan yleiseen etuun liittyvät näkökohdat eivätkä sopijapuolet harjoita toimintaansa markkinoilla. Sopimus ei ole luonteeltaan hankintaa koskeva sopimus eikä sopimus myöskään vääristä kilpailua.

Kuntalain (410/2015) 7§:n 1 momentin mukaan kunta järjestää sille laissa säädetyt teh-tävät.  Kuntalain 49 §:n mukaan kunnat ja kuntayhtymät voivat sopimuksen nojalla hoi-taa tehtäviään yhdessä.

Terveydenhuoltolain (1326/2010) 24 §:n mukaan kunnan on järjestettävä alueensa asuk-kaiden sairaanhoitopalvelut. Lain 33 §:n perusteella sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on velvollinen yhteistyössä perusterveydenhuollosta vastaavan kunnan kanssa suunnitte-lemaan ja kehittämään erikoissairaanhoitoa siten, että perusterveydenhuolto ja erikois-sairaanhoito muodostavat toiminnallisen kokonaisuuden. Sairaanhoitopiirin kuntayhty-män on myös annettava alueensa terveyskeskuksille niiden tarvitsemia erikoissairaan-hoidon palveluja, joita perusterveydenhuollon ei ole tarkoituksenmukaista tuottaa. Lain 10 §:n mukaan kunnan ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on järjestettävä terveyspal-velut sisällöltään ja laajuudeltaan vastaamaan asukkaiden hyvinvointia, potilasturvalli-suutta, sosiaalista turvallisuutta ja terveydentilaa.

Erikoissairaanhoitolain (1062/1989) 3 §:n mukaan kunnan on huolehdittava siitä, että kunnan asukkaat saavat tarpeellisen erikoissairaanhoidon terveydenhuoltolain mukai-sesti. Erikoissairaanhoidosta vastaavat sairaanhoitopiirit. Sairaanhoitopiiri muodostuu sen alueelle kuuluvista kunnista.

Hankintalain (laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016) 16 §:n mukaan viranomaisten väliseen yhteistyöhön ei sovelleta hankintalakia, kun yhteistyö tehdään yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi sopijapuolten vastuulla olevien yleisen edun mukaisten julkisten palveluiden toteuttamiseksi.

Sopimusosapuolet ovat HUS-kuntayhtymän jäsenkuntien sidosyksiköitä hankintalain 15 § 6 momentin mukaisesti, mikä luo lisäksi perustan yhteistyölle.  Sidosyksikkö-suhteessa tehdyt hankinnat rinnastetaan omana työnä tekemiseen.

Tämän sopimuksen edellytyksenä on, että Keusoten jäsenkunnat ovat sopimuksen voimassaoloajan myös HUS:n jäsenkuntia ja että Keusote hyödyntää HUS Diagnostiikkakeskuksen tuottamia palveluja vain edellä kuvattuun tarkoitukseen.


Sopimuksen sisältö

Sopimus korvaa aiemmat HUS-Kuvantamisen ja HUSLAB:n sopimukset, jotka on solmittu Keusoten jäsenkuntien välillä.

Sopimuksen kohteena ovat ja yhteistyön piiriin kuuluvat HUS Diagnostiikkakeskuksen tuottamat radiologian, kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen sekä neurofysiologian kuvantamistutkimukset ja tutkimuksiin liittyvät toimenpiteet ja palvelut sekä näytteenottopalvelut, kliinisen kemian ja kliinisen mikrobiologian, kliinisen farmakologian, patologian ja genetiikan palvelut sekä suun terveydenhuollolle tarjottavat fyysikkopalvelut.

Sopijapuolet pitävät erikseen sovitun mukaisesti sekä jommankumman sopijapuolen pyynnöstä tarvittaessa yhteisiä seurantakokouksia valvomaan yhteistoimintasopimuksen toteuttamista sekä kehittämään ja koordinoimaan sopijapuolten välistä toimintaa.

Keusoten keskeinen tavoite on, että tämän sopimuksen myötä Keusote ja HUS Diagnostiikkakeskus voivat jatkossakin kehittää osapuolia hyödyttäviä yhteistoiminnassa tuotettavia palveluja tarpeen mukaan tuottavuuden, kustannustehokkuuden ja asukaskokemuksen parantamiseksi sekä lakisääteisten vaatimusten täyttämiseksi.

Ohjeet henkilötietojen käsittelystä (LIITE 9) annetaan HUS:lle, joka toimii sopimuksen mukaisesti henkilötietojen käsittelijänä. Tietosuoja-asetus (EU 2016/679) velvoittaa Keusoten rekisterinpitäjänä ohjeistamaan käsittelijää. Asetuksen 28 artiklan mukaan henkilötietojen käsittelijä käsittelee henkilötietoja ainoastaan rekisterinpitäjän antamien dokumentoitujen ohjeiden mukaisesti.

 

Taloudelliset vaikutukset
HUS-kuntayhtymän jäsenkunnille hoitamat tehtävät perustuvat omakustannushinnoitteluun ja jäsenkuntien palveluhinnat määräytyvät yhdenmukaisin perustein. HUS:n hoitamista tehtävistä Keusote suorittaa kulloinkin voimassa olevan HUS:n hinnaston mukaiset korvaukset. HUS päivittää hinnastonsa kustannuskehitystä vastaavasti.

Sopimukseen sisältyvien palvelujen ennakoitu arvo vuonna 2020 on noin 9,1 milj.€, eli elinkaarikustannukset 48 kuukauden ajanjaksolla tarkasteltuna ovat yhteensä noin 36,4 milj.€. Tässä vaiheessa on vaikea ennakoida tarkasti sopimuksen arvoa, koska siihen sisältyy korona pandemian hallintaan liittyvät ennakoimattomat laboratoriokustannukset.

 

Yhteistyösopimuksen voimassaolo ja purkaminen
Sopimus on voimassa toistaiseksi. Sopijapuoli voi kirjallisesti irtisanoa sopimuksen noudattaen 18 kuukauden irtisanomisaikaa.
 

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus

  1. päättää hyväksyä liitteenä olevan HUS Diagnostiikkakeskuksen ja Keusoten yhteistyösopimuksen,
  2. valtuuttaa kuntayhtymän johtajan allekirjoittamaan sopimuksen, 
  3. valtuuttaa kuntayhtymän johtajan tekemään sopimukseen sekä sopimuksen liitteisiin teknisluonteisia korjauksia ja
  4. ohjeistaa henkilötietojen käsittelijänä toimivaa HUS Diagnostiikkakeskusta antamalla liitteen 9 ohjeeksi henkilötietojen käsittelylle.
     

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

asianosaiset, hankintapalvelut, laskutusihteerit