Yhtymähallitus, kokous 23.11.2021

§ 170 HUS:n 4.11.2021 jättämä valtionavustushaku Tulevaisuuden sote-keskushankkeeseen liittyvien koordinaatiotehtäviin YTA-alueella (VN/23778/2021)

KEUDno-2020-6042

Valmistelija

  • Frank Ryhänen, projektipäällikkö, frank.ryhanen@keusote.fi

Perustelut

Tulevaisuuden sote-keskus-hankeen ensimmäisen vaiheen rahoitus on käytettävissä vuoden 2022 loppuun asti. STM on julistanut haettavaksi hankkeen täydennyshaun, jossa tulevaisuuden sote-keskus-hankkeen jatkotyöhön on haettavissa yhteensä 141 milj. euroa vuosina 2021-2023. Keusote on jättänyt täydennetyn hakemuksensa 15.10.2021.

Osana tulevaisuuden sote-keskus-hankkeen hakemusta edellytetään yliopistosairaalan sairaanhoitopiirin periaatepäätöstä psykososiaalisten menetelmien saatavuuden parantamiseen liittyvistä jatkotoimenpiteistä, hankehakemuksesta ja hankesuunnitelmasta kaikkien yhteistyöalueen hyvinvointialueiden/maakuntien osalta. Tavoitteena on varmistaa, että psykososiaalisten menetelmien kehittämisessä tehdään yhteistyötä yliopistosairaalan ja kaikkien YTA-alueen hyvinvointialueiden kanssa. Tämän varmistamiseksi alueiden Tulevaisuuden sote-keskushakemukset on valmisteltu yhdessä HUS:n koordinoiman Terapiat etulinjaan – hankkeen kanssa. HUS on käsitellyt kaikkien alueiden hakemukset ja sitoutunut alueiden kanssa tehtävään yhteistyöhön hallituksen kokouksessa 15.11.2021.

Tulevaisuuden sote-keskushanketta tukemaan on 6.10.2021 avattu erillishaku psykososiaalisten menetelmien käyttöönottoa ja ylläpitoa sekä lasten ja nuorten vaativien palvelujen osaamis- ja tukikeskuksia (OT-keskus) varten (Valtionavustushaku Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeita koskeviin koordinointitehtäviin yhteistyöalueilla, VN/23778/2021). Tämä haku on yhteistyöaluetasoinen ja kohdistettu yliopistollisille sairaanhoitopiireille. Haettavana on yhteensä 12,5 milj. euroa (omarahoitusosuus 20 %). Tästä hakemuksesta HUS on neuvotellut yhteistyöalueen kaikkien sotekeskus-hankkeiden kanssa, ja aluekohtaiset suunnitelmat eri hankkeitten yhteensovittamisesta on laadittu yhteistyössä. 

HUS:n hankkeen tavoitteena on kehittää yhdessä hyvinvointialueiden kanssa alueellista psykoterapeuttisten ja psykososiaalisten menetelmien käyttöönottoa, arviointia ja osaamisen ylläpitoa osana hoito- ja palveluketjujen kokonaisuuksia, ns. keskittämisasetuksen (VNa 582/2017) mukaisesti. Hanke tukee hyvinvointialueita toteuttamaan Tulevaisuuden sote-keskushankkeen tavoitteita psykososiaalisten menetelmien osalta: mielenterveyden häiriöiden ennaltaehkäisyn ja ennakoinnin lisääminen, psykososiaalisten hoitojen parempi saatavuus, oikea-aikaisuus ja jatkuvuus, mielenterveyden häiriöiden ennaltaehkäisyn ja ennakoinnin lisääminen, hoidon laadun ja vaikuttavuuden parantaminen, psykososiaalisten palveluiden monialaisuuden ja yhteen toimivuuden kehittäminen ja kustannusten nousun hillintä. Liitteenä olevan HUS:n 4.11.2021 jättämän hankesuunnitelman sivulla 16 kuvataan suunniteltu yhteistyö Keski-Uudenmaan sotekeskus-hankkeen kanssa seuraavasti:

”Terapiakoordinaattoritoiminta on käynnistynyt Keski-Uudellamaalla tammikuussa 2021. Terapiakoordinaattori on tehnyt psykososiaaliseen hoitoonohjausmallin räätälöintityötä yhdessä alueen toimijoiden kanssa Keusoten alueella on pilotoitu psykososiaalista hoitoonohjausmallia (6–10/2021, keskitetty asiakasohjaus koko Keusoten työikäiselle väestölle; pilotissa mukana 448 asiakasta) sekä ohjatun omahoidon pilotti (5–11 /2021, yht. 38 miepä-amattilaista). Terapianavigaattorin pilotti on käynnistynyt Keusoten asiakasohjauksessa 10/2021. Terapiakoordinaattorin tuella on rakennettu yhtenäinen hoitojen vaikuttavuuden seurannan malli kaikkiin mielenterveys- ja päihdeyksiköihin. 
 
Vuoden 2022 aikana etulinjan lyhytterapeuteiksi koulutetaan 36 miepä-ammattilaisista. Yleisvastaanottojen sairaanhoitajien ja neuvoloiden terveydenhoitajien kohdennetut ohjattu omahoito –koulutukset alkavat vuoden 2022 aikana. Lisäksi pitkäaikaisesti oireilevien masennuspotilaiden hoitoonohjausta ja aktiivisia hoitomalleja tullaan kehittämään yhteistyössä. Koulutettavien määrää, aikataulua ja koulutusten kohdennusta selvitetään hankeaikana 
 
Terapiakoordinaatiomallin avulla digitaalisten tukivälineiden käyttö monipuolistuu, suoraviivaistuu ja vakiintuu osaksi käytäntöjä. Alueella on käynnistynyt terapiakoordinaattorivetoinen yhteistyö, jossa Mielenterveystalon omahoitokokonaisuudet on jo saatu systemaattisemmin ja tavoitteellisemmin osaksi matalan kynnyksen psykososiaalisia palveluita kaikissa mielenterveys- ja päihdeyksiköissä. Terapianavigaattorin integroiminen osaksi aikuisten hoitopolkuja tehdään yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. Terapianavigaattorin laajempaa käyttöönottoa selvitetään hankeaikana alueen pilottikokemusten pohjalta. Terapiakoordinaatiomallin avulla tuetaan Keusoten vaikuttavuusperusteista johtamista osallistumalla Laaturekisterin suunnitteluun ja mahdolliseen käyttöönottoon. 
 
Hyvinvointialueen sisäistä sekä hankkeiden välistä yhteistyötä sekä tiedonkulkua tullaan vahvistamaan yhteisellä strategialla. Yhteiskehittämisverkostojen keskeisiä teemoja ovat koulutusjärjestelmä, terapiakoordinaatiotoiminta sekä digitaaliset tukipalvelut. Terapiakoordinaattorimallin vakiinnuttamista suunnitellaan ja valmistellaan.  Terapiakoordinaattori osallistuu alueen kokonaisprosessin mallintamiseen ja kehittämiseen sekä tekee yhteistyötä alueen muiden miepä-hankkeiden ja psykiatrisen erikoissairaanhoidon kanssa. Menetelmien käytön sovittaminen tehdään hankkeessa, samoin hoito- ja palvelukokonaisuudet suunnitellaan yhteistyössä hankkeiden ja substanssin kesken.”

Samalla tavoin kuin Tulevaisuuden sote-keskushakemukset edellyttävät periaatepäätöstä yliopistosairaalalta, edellytetään hyvinvointialueilta periaatepäätöstä yliopistosairaalan hankehakemuksen osalta. 

Hankeoppaan ohjeistuksen mukaisesti: ”Hankkeen hallinnoija vastaa siitä, että lista sisältää kaikki yhteistyöalueen hyvinvointialueiden hankekokonaisuudet, ja että listalla olevien hyvinvointialueiden hankekokonaisuuksia hallinnoivien organisaatioiden päätösvaltaiset toimielimet ovat tehneet aiesitoumuksen hankkeeseen osallistumisesta. Helsingin kaupungin osalta edellytetään päätösvaltaisen toimielimen aiesitoumusta.”

Keski-Uudenmaan Tulevaisuuden sote-keskushanketta hallinnoi Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä, jatkossa Keski-Uudenmaan hyvinvointialue ja päätöksen hankkeiden yhteistyöhön sitoutumisesta tekee kuntayhtymän yhtymähallitus.
 

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää

  1. merkitä tiedoksi HUS:n Terapiat etulinjaan -koordinaatiohankkeen hankesuunnitelman
  2. sitoutua HUS:n hankesuunnitelmassa kuvatun mukaiseen hankeyhteistyöhön, jolla jatketaan psykososiaalisten menetelmien saatavuuden parantamista HYKS-yhteistyöalueella vuoden 2023 loppuun asti, osana Keski-Uudenmaan Tulevaisuuden sotekeskus-hanketta
  3. valtuuttaa kuntayhtymän johtajan tarvittaessa täsmentämään hankehakemusten kokonaisuutta siten, että ne täyttävät hankeoppaassa ja mahdollisissa lisäselvityspyynnöissä asetut kriteerit

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.