Yhtymähallitus, kokous 22.6.2021

§ 91 Vuoden 2021 käyttösuunnitelman muuttaminen

KEUDno-2021-163

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Päivi Tarsia, talous- ja hallintojohtaja, paivi.tarsia@keusote.fi

Perustelut

Yhtymävaltuusto hyväksyi vuoden 2021 talousarvion kokouksessaan 17.12.2020 § 51. Talousarviossa on yhtymävaltuustoon kaksi sitovuustasoa: oma toiminta ja erikoissairaanhoito. Yhtymähallitus päättää käyttösuunnitelmassa määrärahojen ja tuloarvioiden jakautumisesta talousarviota alemmalle tasolle. Käyttösuunnitelmassa yhtymähallitukseen sitovia tasoja ovat:

 • Yhtymän johto ja Strateginen kehittäminen ja tukipalvelut -kokonaisuus
 • Ikäihmisten ja vammaisten palvelualue
 • Terveyspalvelut ja sairaanhoito -palvelualue ilman erikoissairaanhoitoa
 • Erikoissairaanhoito
 • Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelut sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelut -palvelualue.

Käyttösuunnitelman taloudellisissa tavoitteissa sitova erä on toimintakate.

Käyttösuunnitelmassa on esitetty infotietona palvelualueiden tulosalueiden tuloslaskelmat valmisteluajankohdan mukaisena.

Käyttösuunnitelman toiminnalliset tavoitteet on johdettu vuoden 2021 talousarvion tavoitteista.

Käyttösuunnitelman toteutumisesta raportoidaan yhtymähallitukselle osavuosikatsauksen raportointiaikatauluin eli ajalta 1.1.-30.6.2021 sekä ajalta 1.1.-31.12.2021.

Ehdotus

Esittelijä

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus hyväksyy liitteenä olevan vuoden 2021 käyttösuunnitelman.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Valmistelija

 • Sanna Kaukua, talouspäällikkö, yhtymän johto, sanna.kaukua@keusote.fi

Perustelut

Yhtymähallitus hyväksyi käyttösuunnitelman vuodelle 2021 kokouksessaan 19.1.2021 § 11. Käyttösuunnitelman taloudellisten tavoitteiden sitovuustasona yhtymähallitukseen on kunkin palvelualueen toimintakate.

Yhtymän johto ja strateginen kehittäminen ja tukipalvelut -kokonaisuus sisältää kuntayhtymässä käynnissä olevat valtionavustushankkeet. Hyväksytyssä käyttösuunnitelmassa hankkeille on kohdennettu vain tuotot, koska käyttösuunnitelman valmisteluvaiheessa ei vielä pystytty tarkasti määrittelemään, miltä palvelualueilta määrärahoja kohdennetaan hankkeille. Selvitystyö on tehty kevään aikana ja nyt käyttösuunnitelman muutoksessa määrärahoja siirretään palvelualueilta hankkeille.

Palkkojen harmonisointiin varattu määräraha on käyttösuunnitelmassa kohdennettu Yhtymän johto ja strateginen kehittäminen ja tukipalvelut -kokonaisuuteen henkilöstöpalveluihin, josta se kohdennetaan palvelualueille, kun palkkaharmonisointityö etenee. Lääkärisopimuksen sekä KVTES:n liitteiden 3 ja 4 harmonisointi on valmistunut, joten määräraha kohdennetaan käyttösuunnitelman muutoksessa.

Kuntayhtymän koulutusmäärärahojen kohdennusta on tarpeen tarkentaa. Koulutusmäärärahoista varataan osa henkilöstöpalveluihin kuntayhtymän yhteisen henkilöstökoulutuksen järjestämiseen. Loppuosa jaetaan palvelualueille henkilöstömäärä huomioiden strategisen johtoryhmän linjauksen mukaisesti. Muutos edellyttää käyttösuunnitelman muuttamista.

Muutosten vaikutus käyttösuunnitelman taloudellisiin tavoitteisiin on esitetty liitteessä.

 

Ehdotus

Esittelijä

 • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää hyväksyä vuoden 2021 käyttösuunnitelman taloudellisten tavoitteiden muutokset liitteen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

palvelualueet, talouspäälliköt

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä 
 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai nähtäville asettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
Sandelininkatu 1 B, PL 46
05801 Hyvinkää
Sähköpostiosoite: kirjaamo@keusote.fi
Puhelin: 050 497 4988, 050 497 4989
Kirjaamo on avoinna ma-pe klo 9-15

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän kirjaamosta.

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimus lähetetään postitse tai sähköisesti aina omalla vastuulla (hallintolaki 17 §).