Yhtymähallitus, kokous 22.6.2021

§ 92 Viranhaltijapäätökset

Perustelut

aikuissosiaalityön esimies, Järvenpää
Henkilöstöpäätös:
§ 1 TYP-sosiaaliohjaajan määräaikainen virka TYP-työ Järvenpää, 12.02.2021

aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelujen koordinoiva esimies
§ 5 Aikuissosiaalityön esimiehen viran täyttäminen Keusoten sosiaalihuollon TYP-työhön (50%) ja työikäisten asiakasohjaukseen (50%), 02.02.2021
§ 7 Sosiaalisen kuntoutuksen esimiehen viran täyttäminen määräaikaisesti Tuusulan ja Mäntsälä-Pornaisen alueille, 23.02.2021

asumispalvelujen esimies, ostopalvelut
Hankintapäätös:
§ 3 Suorahankintapäätös mielenterveys- ja päihdekuntoutujan asumispalvelusta, 16.02.2021
§ 4 Suorahankintapäätös mielenterveys- ja päihdekuntoutujan asumispalvelusta, 16.02.2021
§ 5 Suorahankintapäätös mielenterveys- ja päihdekuntoutujan asumispalvelusta, 16.02.2021
§ 6 Suorahankintapäätös mielenterveys- ja päihdekuntoutujan asumispalvelusta 3, 19.02.2021
§ 7 Suorahankintapäätös mielenterveys- ja päihdekuntoutujan asumispalvelusta, 19.02.2021
§ 8 Suorahankintapäätös mielenterveys- ja päihdekuntoutujan asumispalvelusta, 19.02.2021
§ 9 Suorahankintapäätös mielenterveys- ja päihdekuntoutujan asumispalvelusta 1, 19.02.2021
§ 10 Suorahankintapäätös mielenterveys- ja päihdekuntoutujan asumispalvelusta 2, 19.02.2021
§ 11 Suorahankintapäätös päihdekuntoutujan asumispalvelusta Attendo Mäntykoti, 22.02.2021
§ 12 Suorahankintapäätös mielenterveys- ja päihdekuntoutujan asumispalvelusta, 22.02.2021

avopalvelujen päällikkö
§ 6 Hyvinkään pääterveysaseman sulkukierros, 21.05.2021
Henkilöstöpäätös:
§ 5 Terveyskeskuslääkäri Mäntsälä, 21.05.2021
§ 7 Terveyskeskuslääkärin virka, Mäntsälä, 09.06.2021
§ 9 Apulaisylilääkärin virka, Nurmijärvi, 10.06.2021
§ 10 Terveyskeskuslääkärin virka, avopalvelut Nurmijärvu, 14.06.2021

henkilöstöjohtaja
Hankintapäätös:
§ 9 Pienhankinta verkkokurssi turvallisuus uhka- ja väkivaltatilanteet Qreform, 03.06.2021

ikääntyneiden sos.työn ja asiakasohjauksen sekä omais- ja perhehoidon koordinoiva esimies
Henkilöstöpäätös:
§ 4 Sosiaaliohjaajan virka, Geriatrinen Keskus, 03.06.2021

keskitettyjen palvelujen päällikkö
Hankintapäätös:
§ 21 Väliaikainen sopimus fysioterapiapalvelun hankinnasta: Fysiolink Oy, 24.05.2021
§ 24 Päätös ehdokasvalinnasta puheterapiapalveluiden dynaamiseen hankintajärjestelmään, 08.06.2021

kotona asumista tukevien palvelujen koordinoiva esimies
Hallintopäätös:
§ 13 Kotiapupalvelun palvelusetelituottajaksi hyväksyminen/Koti- ja hoivapalvelut Hyvinvointia Kotiin Oy, 24.05.2021
§ 14 Kotiapupalvelun palvelusetelituottajaksi hyväksyminen/Siivous- ja hoivapalvelu Hehku Oy, 24.05.2021
§ 15 Kotiapupalvelun palvelusetelituottajaksi hyväksyminen/Diferents Oy, 24.05.2021
§ 16 Kotiapupalvelun palvelusetelituottajaksi hyväksyminen/Aika ja Hoiva, Tmi Anna-Maria Lindqvist, 15.06.2021
§ 17 Kotiapupalvelun palvelusetelituottajaksi hyväksyminen/Lorna Home Care Service Oy, 15.06.2021
§ 18 Kotiapupalvelun palvelusetelituottajaksi hyväksyminen/Kotiapu ja hoivapalvelu Isla Oy, 15.06.2021

kotona asumista tukevien palvelujen päällikkö
Hankintapäätös:
§ 41 Kotihoidon vertaiskehittämisen tiedonkeruun suorahankinta, TietoEVRY, 01.06.2021
§ 44 Kotihoidon vertaiskehittämisen tiedonkeruun suorahankinta, Tiera Oy, 02.06.2021
§ 50 Martinkaaren yöhoidon suorahankinta 7.4.2021-30.11.2021, Tukena Oy, 11.06.2021
Henkilöstöpäätös:
§ 38 Esimies, Järvenpään kotihoito, 24.05.2021

kuntayhtymän johtaja
Hallintopäätös:
§ 82 Päätös Asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinnan valmistelun jatkamisesta, 07.06.2021
§ 84 Työsuojeluvaltuutetun toimintaedellytykset 2022-2025 , 14.06.2021
§ 88 Päivitetty paikallinen virka- ja työehtosopimus terveyskeskushammaslääkärien palkan määräytymisestä 1.4.2021, 16.06.2021
Hankintapäätös:
§ 78 Maksuliikennepalveluiden hankinta, 26.05.2021
§ 81 Asiantuntijapalvelujen hankinta valtionavustushankkeiden tuottavuuslaskentaan, 04.06.2021
Tutkimuslupapäätös:
§ 79 Tutkimuslupahakemus/ Lasten tarkkaavuuden säätelyn tukeminen varhaiskasvatuksen ryhmätoiminnassa, 31.05.2021
§ 85 Tutkimuslupahakemus omavalvonnan näkökulma sosiaalihuoltolain mukaisissa yksityisissä siivouspalveluissa, 14.06.2021
§ 87 Tutkimuslupahakemus Perhesosiaalityön ja lastensuojelun avohuollon asiakkuuden kriteerien määräytyminen palvelutarpeen arvioinnin yhteenvedoissa, 14.06.2021
§ 89 Tutkimuslupahakemus Työyhteisön yhteisöllisyyden kehittäminen, 16.06.2021

lastensuojelun avohuollon esimies, Järvenpää
Henkilöstöpäätös:
§ 1 Sosiaalityöntekijöiden määräaikainen virka, lastensuojelun avohuolto Nurmijärvi, 22.03.2021

lastensuojelun päällikkö
Hankintapäätös:
§ 32 Lastensuojelun avohuollon sijoitus MMP Avo- ja laitospalvelut Oy suoraosto, 24.05.2021
Henkilöstöpäätös:
§ 31 Vastaava ohjaaja, vakituinen virka perhetukikeskus Hyvinkää, 24.05.2021

lastensuojelun sijais- ja jälkihuollon esimies, Hyvinkää ja Nurmijärvi
Hankintapäätös:
§ 4 Lastensuojelun jälkihuollon suoraosto Familar tuettu asuminen, 01.06.2021
§ 5 Lastensuojelun jälkihuollon suoraosto Familar tuettu asuminen, 01.06.2021

palvelujohtaja, ikäihmisten ja vammaisten palvelut
Hallintopäätös:
§ 4 Hinnankorotusesitys Esperi Care Oy tytäryhtiöineen kehitysvammaisten asumisen palveluihin 1.1.2021 alkaen, 25.02.2021
§ 13 Vuoden 2021 käyttösuunnitelman muuttaminen Ikva, 02.06.2021

palvelujohtaja, MIELA
Hankintapäätös:
§ 5 Päätös Mehiläisen hinnankorotusesitykseen 1.1.2021 alkaen, 12.02.2021

perhekeskuspalvelujen koordinoiva esimies, perheneuvola, nuorisoasema ja koulujen psyks.sh
§ 4 Menetelmäohjaushankinta, suorahankintapäätös / pienhankinta / Shortum Oy, 15.06.2021

sairaalapalvelujen päällikkö
Hallintopäätös:
§ 11 HUS-kuntayhtymän ja Keusoten yhteistoimintasopimus liittyen hospitalistin ja palliatiivisen lääkärin palveluihin, 26.05.2021
§ 12 Sopimus kotisairaalapalvelun tuottamisesta Keravan kaupungille 2021, 27.05.2021
§ 14 Esinevahinkoja koskeva korvaushakemus/ Sairaalapalvelut Hyvinkää, 08.06.2021
Hankintapäätös:
§ 10 Sopimus geriatrian erikoislääkärin vastaanottotoiminnan hankinnasta_Tmi Kaisa Mannola, 26.05.2021
§ 13 Yhteistyösopimus lääkärityövoiman vuokraamisesta Suomen Kotilääkäripalvelu Oy:ltä, 31.05.2021

talous- ja hallintojohtaja
Hallintopäätös:
§ 10 Tilapäislainan ottaminen 28.5.2021-30.6.2021, 28.05.2021
Hankintapäätös:
§ 11 Tilavuokrien ja siivouksen takautuva laskutus HUS Laboratoriot ja HUS Kuvantaminen, 16.06.2021

testivirka
Henkilöstöpäätös:
§ 3 Oman auton käyttöoikeus Hallinto- ja tukipalvelujen alueelle xxxxx, 12.05.2021

tietohallintojohtaja
Hankintapäätös:
§ 28 UNA-lomakepalvelun käyttöönotto Keusoten potilastietojärjestelmissä, 28.05.2021

tietohallintopäällikkö, ICT-palvelut
§ 5 Muutossopimus koskien 3444/2020 Kuntien Tiera Oy:n palvelunhallintaratkaisu sopimusta, 03.06.2021

tietohallintopäällikkö, kehittämispalvelut
§ 1 Asiakaspalautekokonaisuuden taustatietojen ja kyselyiden kehitystyö, 26.05.2021

tilahallintapäällikkö
§ 8 Vuokrasopimus, Kiljavan sairaala, hallintosiipi, 25.05.2021

vammaisten palvelujen päällikkö
§ 3 Kommunikaatio-opetuspalvelut vammaisille henkilöille ja heidän lähipiirilleen, suorahankinta-päätös, Evantia Oy, 25.05.2021

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus toteaa, ettei em. päätöksiin sisälly päätöstä, joka olisi otettava yhtymähallituksen päätettäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä 
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai nähtäville asettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
Sandelininkatu 1 B, PL 46
05801 Hyvinkää
Sähköpostiosoite: kirjaamo@keusote.fi
Puhelin: 050 497 4988, 050 497 4989
Kirjaamo on avoinna ma-pe klo 9-15

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän kirjaamosta.

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimus lähetetään postitse tai sähköisesti aina omalla vastuulla (hallintolaki 17 §).