Yhtymähallitus, kokous 22.6.2021

§ 89 Tuottavuusohjelman lisäsopeutustoimenpiteet

KEUDno-2020-4828

Valmistelija

 • Päivi Tarsia, talous- ja hallintojohtaja, paivi.tarsia@keusote.fi

Perustelut

Perustelut


Yhtymähallitus (28.4.2020, § 82) hyväksyi huhtikuun lopussa kuntayhtymän tuottavuusohjelman vuosille 2020-2022 menojen kasvun hillitsemiseksi. Kokonaistavoitteena on vähentää menoja yhteensä 40 Me vuoteen 2022. Vuoden 2020 tavoite, 8 Me saavutettiin pääosin syksyllä päätettyjen lisäsopeutustoimien avulla. Kuluvana vuonna on tavoitteena saada lisää 12 Me sopeutustoimenpiteitä.  Viimeisimmän, toukokuun tilanteeseen perustuvan tuottavuusraportoinnin perusteella tuottavuusohjelman toimenpiteillä ei kuluvana vuonna 12 Me tavoitetta saavuteta, vaan toteutuma jää n. 7 Me tasolle.


Toukokuun tilinpäätösennusteen mukaan kuntayhtymän oma toiminnan tilinpäätösennuste 412,6 Me ylittää talousarvion 39,0 Me. Talousarvio ei sisällä varausta koronakustannuksiin, joita on ennusteessa arvioitu kertyvän vuoden loppuun mennessä n. 29 Me. Ilman koronakustannuksia tilinpäätösennuste ylittää talousarvion n. 10 Me. Lisäksi talouden tasapainottamistarvetta aiheuttaa vuoden 2022 talousarvion kehys, johon on huomioitu tuottavuusohjelman uusi 20 Me lisätuottavuustavoite. 
 
Yhtymähallitus käsitteli 11.5.2021 vuoden 2021 talouden toteutumaa ja velvoitti viranhaltijat valmistelemaan uusia sopeutustoimia talousarviossa pysymiseksi.

 
Osana lisäsopeutustoimenpiteitä on tarkasteltu eri vaihtoehtoja henkilöstösäästöjen saamiseksi. Sopeuttamisvaihtoehdot ovat sisältäneet rakenteellisia muutoksia mm. henkilöstön vähentäminen, lomautukset sekä talkoo -ajattelu. Samanaikaisesti on arvioitu ratkaisujen vaikutuksia toimintaan asiakas-, talous-, oppimisen ja kasvun- sekä sisäisten prosessien näkökulmasta.

 
Henkilöstön vähentämisellä saataisiin pysyviä säästöjä 1 – 4 Me eli tällä pystyttäisiin kattamaan vain pieni osa 20 Me vajeesta. Henkilöstön lomautusvaihtoehto toisi maksimissaan 2,5 Me kertaluontoiset säästöt. Ratkaisut vaikuttaisivat huomattavasti palvelujen saatavuuteen. Palvelutarve on samanaikaisesti kasvanut kuntayhtymän ensimmäiseen toimintavuoteen 2019 verrattuna 15 % ilman koronan suoria vaikutuksia, ja kokonaisuutena noin 25% (luvuista puuttuu Tuusulan luvut).  Samanaikaisesti eniten palveluita tarvitseva väestö kasvaa ikääntymisen myötä voimakkaasti Keski-Uudellamaalla.


Jos irtisanomiset ja lomautukset keskitettäisiin vain hallinnollisiin tehtäviin, vähennettäisiin huomattavasti sisäistä palvelukyvykkyyttä ja moni tehtävä siirtyisi johdon sekä esimiesten tehtäväksi. Myös huomattava osa tehtävistä jäisi kokonaan tekemättä. Lisäksi mahdollinen tuleva VATE-valmistelu sisältää paljon valmistelu- ja suunnittelutyötä ja hallinnon henkilöstöä tarvitaan tähän valmisteluun.

 
Vuodelle 2021 esitetään hallinnon henkilöstön 14 vrk:n lomautusta, jolla tavoitellaan 1,3 Me säästöä. Lisäksi koulutusmäärärahoja esitetään leikattavaksi 0,3 Me. Tässä vaiheessa ei esitetä henkilöstön irtisanomisia mutta asiaa arvioidaan uudelleen, mikäli tuottavuusohjelman toteutuminen ja tilinpäätösennuste sitä edellyttävät.

 
Palvelualueiden palveluihin liittyvillä erilaisilla toimenpiteillä on mahdollisuus saada noin 7,4 Me säästöt vuositasolla. Pääosa toimenpiteistä kohdentuu ikäihmisten ja vammaisten palvelualueelle esimerkiksi palvelurakenteen keventäminen kotihoidossa ja vammaisten asumispalveluissa sekä henkilökohtaisen avun työnantajamallin lisääminen. Terveyspalvelut ja sairaanhoitopalveluissa arvioidaan virka-ajan ulkopuolisen kiirevastaanottotoiminnan keskittämisestä. Vuodelle 2021 toimenpiteillä tavoitellaan 1,6 Me säästöä.


Tietohallintoon liittyvät toimenpiteet mahdollistavat n. 1,8 Me säästöt. Uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän koulutukset toteutetaan Teams-koulutuksina minkä lisäksi joitakin käytössä olevia järjestelmiä korvataan edullisemmalla ratkaisulla.

 
Yhteensä tuottavuusohjelman lisäsopeutustoimenpiteillä on mahdollisuus saada vuositasolla n. 10,2 Me säästöt, joista luonnollisen poistuman hyödyntäminen 1,0 Me, palveluihin liittyvät toimenpiteet 7,4 Me ja It-lisäsäästöt 1,8 Me. Vuodelle 2021 näistä kohdentuisi yhteensä 3,2 Me.


Tuottavuuden lisäämiseen liittyy olennaisesti myös kuntayhtymän palveluverkko ja siihen liittyvät palvelut, joiden tarkastelu on parhaillaan käynnissä. Suoraan näihin liittyviä sopeutustoimia ei tässä esitetä, koska palvelujen verkostoon liittyvä asia tuodaan erillisenä asiana päätöksentekoon alkusyksystä. Alustavan arvion mukaan säästömahdollisuus tästä voisi olla jopa lähes 4 Me, mikäli palvelujen uudistaminen ja keskittäminen toteutuvat suunnitellulla tavalla.

 
 

Ehdotus

Esittelijä

 • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää hyväksyä talouden tasapainottamisesti tuottavuusohjelman laajentamisen vuodelle 2021 eri sopeutustoimenpiteillä seuraavasti:

 • henkilöstön koulutusmäärärahoista leikataan 0,3 Me vuoden 2021 osalta
 • yhteistoimintaneuvottelut hallinnon henkilöstön ja esimiesten 14 vrk lomauttamiseksi käynnistetään. Tavoitteena 1,3 Me kertaluonteiset säästöt vuodelle 2021. Neuvottelujen piirissä on noin 470 työntekijää.
 • palvelualueiden lisätuottavuustavoitteeksi vuodelle 2021 asetetaan vähintään 1,6 Me. 

 

Lisäksi yhtymähallitus edellyttää, että palvelujen kehittämistä jatketaan siten, että vuonna 2022 saavutetaan suunniteltu n. 10 Me lisätuottavuustavoite.
Tuottavuusohjelman lisäsopeutustoimenpiteiden toteutumista arvioidaan uudelleen samassa yhteydessä, kun arvioidaan tuottavuusohjelman tavoitteiden saavuttamista muiltakin osin.
 

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan lisäyksellä, että toimenpiteet, joilla 1,6 Me:n lisätuottavuustavoitteisiin pyritään, tuodaan hallituksen tietoon ennakoivasti. 

Kokouskäsittely

Arto Lindberg esitti Sirkka Rousun kannattamana, ettei yhteistoimintamenettelyä käynnistetä.

Puheenjohtaja totesi, että koska käsittelyn kuluessa oli tehty kannatettu muutosesitys,
on asiasta äänestettävä. Hyväksyttiin puheenjohtajan esityksestä äänestystapa.

Ne, jotka kannattivat pohjaesitystä, äänestivät JAA. Ne, jotka kannattivat Lindbergin esitystä siitä, ettei yhteistoimintamenettelyä käynnistetä, äänestivät EI. Äänestyksessä annettiin 11 JAA-ääntä ja 6 EI-ääntä.

Erkki Laukkasen esitti, ettei koulutusmäärärahoja leikata.

Puheenjohtaja totesi, että Laukkasen esitys raukesi kannattamattomana.
 

Eemeli Peltonen esitti seuraavaa lisäystä pohjaesitykseen

"Toimenpiteet, joilla lisätuottavuustavoitteisiin pyritään, tuodaan hallituksen tietoon ennakoivasti."

Puheenjohtaja totesi, että  Eemeli Peltosen lisäysesitys voidaan hyväksyä yksimielisesti.

Äänestystulokset

 • Jaa 11 kpl 65%

  Annika Kokko, Kati Lepojärvi, Tapio Havula, Juha Virkki, Virpi Räty, Aki Korpela, Paula Vilhunen, Pauliina Naala, Kallepekka Toivonen, Arto Järvinen, Ruut Sjöblom

 • Ei 6 kpl 35%

  Erkki Laukkanen, Sirkka Rousu, Heta Ravolainen-Rinne, Liljan-Kukka Runolinna, Arto Lindberg, Eemeli Peltonen

Tiedoksi

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän jäsenkunnat

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä 
 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai nähtäville asettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
Sandelininkatu 1 B, PL 46
05801 Hyvinkää
Sähköpostiosoite: kirjaamo@keusote.fi
Puhelin: 050 497 4988, 050 497 4989
Kirjaamo on avoinna ma-pe klo 9-15

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän kirjaamosta.

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimus lähetetään postitse tai sähköisesti aina omalla vastuulla (hallintolaki 17 §).