Yhtymähallitus, kokous 22.6.2021

§ 81 Palvelusetelin käyttöönotto vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun järjestämisessä

KEUDno-2021-2658

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Erja Pentti, palvelujohtaja, erja.pentti@keusote.fi

Perustelut

Palvelusetelin käyttöönotto kotiapupalvelun järjestämisessä

Kotiapupalvelun laajentuessa vuonna 2020 koko kuntayhtymän kattavaksi toiminnaksi, palvelun volyymi on kasvanut niin suureksi, että yksityisen palvelutuotannon varassa palvelua ei voida pysyvästi järjestää ilman hankintalain edellyttämää kilpailuttamista. Kotiapupalvelun hankintakustannukset vuonna 2020 olivat 208290 euroa. Tämän vuoksi palvelun laajentamisen yhteydessä käynnistettiin kehittämistyö palvelun järjestämiseksi jatkossa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluseteliä hyödyntäen.

Keusoten alueella on ollut neljä eri palvelusetelin asiointi -ja hallinnointijärjestelmää. PSOP/Tuusula, Vaana (Smartum)/Järvenpää, PedConsons/Hyvinkää ja Navation (ei käytössä). Palvelusetelin asiointi -ja hallinnointijärjestelmä on kilpailutettu. Kilpailutuksen tavoitteena oli saada Keusoteen yksi yhtenäinen palvelusetelijärjestelmä. 

Kuntayhtymän johtajan päätöksellä (15.1.2021§ 3) on asetettu palvelusetelien asiointi – ja hallinnointiprojekti sen jälkeen, kun Polycon Oy voitti Palvelusetelijärjestelmän hallinnointipalvelun kilpailutuksen ja markkinatuomioistuin on hylännyt Vaana Oy:n valituksen. Tällöin Polycon Oy:n kanssa on voitu solmia sopimus 29.11.2020 alkuperäisen hankinnan ja hankintapäätöksen mukaisesti. 

Tämän jälkeen on kehitetty palvelusetelin yleinen sääntökirja ja kotiapupalvelun palvelukohtainen sääntökirja. Jatkossa päätettäväksi esitetään säännöllisen kotihoidon, omaishoidon tuen lakisääteisten vapaiden, tehostetun palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun palvelukohtaiset sääntökirjat.

Vanhat kunnissa olevat palvelusetelien asiointi- ja hallinnointijärjestelmät poistetaan käytöstä. Vanhat kuntakohtaiset setelit poistuvat ja osa palveluista siirtyy palvelusetelillä tuotettavaksi tai muutoin järjestettäväksi. Järvenpään Vaanan siivousseteli siirtyy kotiapupalveluun sen myöntämisperusteiden alaisuuteen. Veteraanien palvelut järjestetään jatkossa suorahankintana. Omaishoidon palvelusetelit poistuvat Vaanasta ja palvelua tarjotaan omaishoidon sijaisapuna kotiin sekä lakisääteisen vapaan palvelusetelillä. Tilapäisen kotihoidon palveluseteli päättyy Vaanassa ja jatkuu uuden järjestelmän myötä säännöllisen kotihoidon palvelusetelinä. Tuusulan PSOP:n alaisuudessa olevat tehostetun palveluasumisen ja omaishoidon tuen vapaan palvelusetelit päättyvät ja siirtyvät käyttöönoton yhteydessä Polycon järjestelmään.

Kotiapupalvelun palvelusetelin käyttöönotto on suunniteltu siten, että sääntökirjojen hyväksymisen jälkeen palveluntuottajia ja asiakkaita informoidaan tapahtuvasta muutoksesta palvelun järjestämisessä. Palveluntuottajille avataan mahdollisuus hakea kotiapupalvelun palvelusetelituottajaksi huhtikuussa, jonka jälkeen tehdään päätökset palveluntuottajien hyväksymisestä. Asiakasohjaajat ovat yhteydessä kotiapupalvelun asiakkaisiin uuden palvelun järjestämistavan organisoimiseksi. Uudet asiakkuudet avataan palvelusetelille toukokuussa.

Palveluseteli

Palvelusetelillä edistetään sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjien valinnanvapautta ja mahdollisuuksia hankkia tarvitsemiaan palveluja yksityisiltä palvelujen tuottajilta.

Kuntayhtymä päättää, ottaako se palvelusetelin käyttöön ja mihin palveluihin se antaa setelin. Palvelusetelillä hankittava palvelu on vaihtoehto kuntayhtymän tuottamalle palvelulle. Jos asiakas tai potilas ei halua käyttää palveluseteliä, kunnan on ohjattava hänet muulla tavoin järjestettävien palvelujen piiriin.

Palvelujen järjestämistä palvelusetelillä ohjaa Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009).


Palvelusetelin sääntökirjat

Sääntökirjassa määritellään asiakkaan, palveluntuottajan ja kuntayhtymän oikeudet ja velvollisuudet. Sääntökirja jakautuu palveluntuottajan hyväksymisehtojen osalta yleiseen ja palvelukohtaiseen osaan.

1. Yleinen osa, joka sisältää lainsäädäntöön perustuvia, ns. pakollisia hyväksymisehtoja. 

2. Palvelukohtainen osa, joka sisältää kuntayhtymän itsensä asettamia, ns. harkinnanvaraisia hyväksymisehtoja sekä kuvauksen asiakkaan asemasta ja oikeuksista.

Palveluntuottajan on täytettävä sääntökirjan yleisessä ja palvelukohtaisessa osassa asetetut hyväksymisehdot. Palvelukohtaisessa osiossa esitettävät harkinnanvaraiset hyväksymisehdot eivät voi olla ristiriidassa lainsäädäntöön perustuvien pakollisten hyväksymisehtojen kanssa.

Yleinen osa

Yleinen sääntökirja koskee kaikkia Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän (jäljempänä Keusote) ikäihmisten- ja vammaisten palveluissa käyttöön ottamia palveluseteleitä. Palvelukohtaiset sääntökirjat laaditaan ja hyväksytään erillisinä. Palvelusetelituottajan on sitouduttava sääntökirjan yleiseen ja palvelukohtaiseen osaan palveluita tuottaessaan.

Yleisessä sääntökirjassa kerrotaan niistä yksityisen sosiaali- ja/tai terveyspalveluntuottajan oikeuksista ja velvollisuuksista, joihin sen tulee sitoutua, jotta Keusote voi hyväksyä palveluntuottajan palvelusetelillä toteutettavan sosiaali- ja/tai terveydenhuollon palveluiden tuottajaksi. Sääntökirjassa Keusote asettaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain (569/2009), myöhemmin palvelusetelilaki, 5 §:ssä tarkoitetut hyväksymiskriteerit palvelun tuottajille. 

Yksityinen palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan tämän sääntökirjan ehtoja siitä alkaen, kun palveluntuottaja hyväksytään palvelusetelillä toteutettavien palveluiden tuottajaksi. Keusote tekee asiakaskohtaisen palvelutarpeen arvioinnin, hoito- ja palvelusuunnitelman, palvelupäätöksen sekä neuvoo, ohjaa ja valvoo palvelusetelin käytössä. 

Kotiapupalvelun palvelukohtainen osa

Kotiapupalvelun palvelukohtaisen sekä yleisen sääntökirjan vaatimukset koskevat kaikkia Keusoten palvelusetelituottajia ja palvelusetelitoimintaa, Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän (myöhemmin Keusote) järjestäessä palvelusetelillä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain (569/2009) mukaisesti kotiapupalveluna sosiaalihuoltolain (1301/2014) 19 § mukaisia kotipalveluun sisältyviä tukipalveluita. Näitä ovat ateria-apu, vaatehuolto- ja siivouspalveluja sekä sosiaalista kanssakäymistä edistäviä palveluita, joita ovat esimerkiksi asiointiapu, saattopalvelu ja ulkoilussa avustaminen. 

Mikäli palvelukohtainen sääntökirja on ristiriidassa yleisen sääntökirjan kanssa, noudatetaan yleisessä sääntökirjassa annettuja vaatimuksia ja linjauksia. Palvelusetelin arvosta päättää Keusoten yhtymähallitus kerran vuodessa asiakasmaksujen tarkistamisen yhteydessä. Keusote ja palveluntuottaja sopivat ketkä toimivat yhteyshenkilöinä ja vastuuhenkilöinä sääntökirjan toteuttamisessa ja ilmoitusten vastaanottajina.

Keusote myöntää kotiapupalvelun palvelusetelin yksittäiselle asiakkaalle. Viranhaltija tekee palvelusetelin myöntämisestä päätöksen, joka perustuu asiakkaan yksilölliseen palvelutarpeen arviointiin. Päätös noudattaa lakia sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) ja lakia potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992). Kotiapupalvelun tasasuuruinen palveluseteli voidaan myöntää henkilölle, joka täyttää palvelun myöntämisen perusteet.  

Asiakas on oikeutettu käyttämään palveluseteliä vain Keusoten hyväksymän palveluntuottajan tuottamien ja tämän sääntökirjan mukaisten palvelujen henkilökohtaisen palvelupäätöksen mukaisesti. Keusote maksaa asiakkaan palvelupäätöksen mukaisten palveluiden kustannuksia enintään myönnetyn palvelusetelin arvoon asti. Palvelusetelin arvon ylittävän osuuden eli omavastuuosuuden asiakas maksaa itse. Asiakkaan omavastuunosuus määräytyy palveluntuottajan hinnan ja palvelusetelin arvon erotuksesta.

Palvelusetelillä voidaan myöntää asiakkaalle kotiapupalvelua yksi - kuusi (1 - 6) tuntia kk:ssa. Palvelua myönnetään asiakkaalle kuitenkin vain yksi (1) tunti viikossa tai kaksi (2) tuntia joka toinen viikko. Siivouspalvelua myönnetään kaksi (2) tuntia kuukaudessa kotitaloutta kohden. Palveluseteliä voi käyttää vain palvelu- ja hoitosuunnitelman mukaisiin palveluihin ja se on tarkoitettu kuukausittain käytettäväksi. Sitä ei voi käyttää etukäteen, eikä käyttämättä jäänyttä arvoa voi käyttää jälkikäteen. 

Palvelu kohdennetaan henkilöille, joiden kyky hankkia palvelu ilman kuntayhtymän tukea on heikentynyt kotitalouden pienituloisuuden vuoksi. Palvelun tulorajana on yhden hengen taloudessa 1 300€/kk bruttona ja kahden hengen taloudessa 2 400€/kk puolisoiden yhteen lasketut tulot bruttona.  Tuloina ei huomioida asumistukea, eläkettä saavan hoitotukea, omaishoidontukea, rintamalisää eikä ylimääräistä rintamalisää. Varallisuusrajana on 5 000€ /yhden hengen talous ja 8 000€ /kahden hengen talous. Varallisuudeksi katsotaan valtion verotuksessa viimeksi vahvistettu hakijan verotettava varallisuus. Varallisuuteen ei kuitenkaan lueta hakijan vakituista asuntoa.

Kuntayhtymä ei peri asiakkaalta asiakasmaksua palvelusta. Kuntayhtymä myöntää asiakkaalle palvelusetelin. Palvelusetelin ylimenevän osan, eli omavastuuosuuden, asiakas maksaa suoraan palveluntuottajalle. Omavastuuosuus ei saa ylittää 10 euroa tunnilta. Siksi palvelusetelin arvoksi määritellään 30 € tunti ja palveluntuottajalle hintakatto 40 € tunti. Palvelun tuottajahinnan tulee sisältää kilometri- ja toimistokorvaukset, kuntayhtymän osuuden palvelusta sekä asiakkaan omavastuuosuuden.
 

Ehdotus

Esittelijä

Tiina Salminen, palvelujohtaja, tiina.salminen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää, että

 • yleinen sääntökirja hyväksytään koskemaan kaikkia Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän ikäihmisten- ja vammaisten palvelujen käyttöön ottamia palveluseteleitä ja, että
 • kotiapupalvelun palvelukohtainen sääntökirja hyväksytään käytettäväksi palvelusetelin yhteyteen ja, että
 • kotiapupalvelun tulorajat ovat; yhden hengen talous 1300 euroa/brutto ja kahden hengen talous 2400 euroa/brutto ja, että
 • kotiapupalvelun varallisuusrajat ovat; yhden hengen talous 5000 euroa ja kahden hengen talous 8000 euroa ja, että
 • kotiapupalvelun palvelusetelin arvoksi päätetään maksimissaan 30 euroa ja, että
 • palveluntuottajan hintakatto on 40 euroa, joka sisältää kilometri- ja toimistokorvaukset sekä kuntayhtymän osuuden palvelusta sekä asiakkaan omavastuuosuuden ja, että
 • tulo- ja varallisuusrajat sekä palvelusetelin arvo päätetään jatkossa kerran vuodessa asiakasmaksujen tarkistamisen yhteydessä.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan täydennyksellä, että kotiapupalvelun käytöstä raportoidaan hallitukselle puolen vuoden kuluttua. 

Valmistelija

 • Erja Pentti, palvelujohtaja, erja.pentti@keusote.fi

Perustelut

Palvelusetelijärjestelmä otetaan käyttöön vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun järjestämisessä kaikissa Keusoten kunnissa. Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun järjestämistä palvelusetelillä ohjaa Keski-Uudenmaan yhtymähallituksen kaikille palveluseteleille (24.2.2021§16) hyväksytty yleinen sääntökirja sekä liitteenä hyväksyttäväksi esitetty vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun palvelukohtainen sääntökirja. Sääntökirjassa määritellään asiakkaan, palveluntuottajan ja kuntayhtymän oikeudet ja velvollisuudet.

Palvelusetelin käyttömahdollisuutta voidaan tarjota niille asiakkaille, jotka täyttävät vammaispalvelulain (380/1987) mukaiset edellytykset henkilökohtaiseen apuun. Asiakkaalla tulee olla henkilökohtaisen avun tarpeen lisäksi kyky ja mahdollisuus palvelusetelin käyttämiseen ja toimimiseen kuluttaja-asemassa.

Vammaispalvelulain mukainen henkilökohtainen apu tarkoittaa avustamista niissä tavanomaiseen elämään liittyvissä toimissa, jotka henkilö tekisi itse, mutta ei niistä vammansa tai sairautensa vuoksi kokonaan tai osittain itse selviä. Henkilökohtaisella avulla tarkoitetaan vaikeavammaisen henkilön (asiakkaan) välttämätöntä avustamista kotona ja kodin ulkopuolella päivittäisissä toimissa, työssä ja opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa tai sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä. 

Henkilökohtaista apua eivät ole avun tarpeet, joiden toteuttaminen edellyttää hoivaa, hoitoa ja valvontaa ja joita toteutetaan esim. lääketieteellisin perustein jonkun muun kuin asiakkaan määrittelemän sisällön ja tavan perusteella tai jota on annettavissa henkilön vammaisuudesta tai sairaudesta riippumatta, esimerkiksi ns. perushoito. Näihin avuntarpeisiin tulee vastata muulla tavoin kuin henkilökohtaisella avulla. 

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun palveluseteli voidaan myöntää joko tilapäiseen tai jatkuvaan ja säännölliseen tarpeeseen. 

Avustajan tuntimäärä arvioidaan yksilöllisesti. Henkilökohtaisen avun palveluseteli määritellään ja myönnetään asiakkaalle tunteina kuukautta kohti. Tuntien määrä ja niiden arki / pyhä käyttöajakohta määritellään asiakkaan palvelusuunnitelman teon yhteydessä suunnitellen asiakkaan tarpeen mukaisesti. Mikäli tunteja jää käyttämättä, niitä ei voi siirtää käytettäväksi seuraavalle kalenterikuukaudelle, eikä seuraavan kuukauden tunteja voi käyttää etukäteen. Palvelusetelit voidaan myöntää enintään vuodeksi kerrallaan. Palveluseteliä voidaan käyttää vain Suomessa.

Palvelusetelille on määritelty tuntiarvo, joka kattaa palveluntuottajalle palvelun toteuttamisesta aiheutuvat kustannukset. Palvelusetelin arvo on riippuvainen palvelun tuottamisen ajankohdasta. Palveluntuottajalle korvataan asiakkaan saama henkilökohtainen apu. Palvelusetelillä tuotettavista palveluista palveluntuottaja voi maksimissaan periä taulukon mukaisen tuntihinnan (€). Kuntayhtymä ei korvaa tuottajalle muita kuluja kuin setelin hinnan. 

  aika € / h
arkisin ja lauantaisin 06.00 - 23.00 22,00
arkisin ja lauantaisin, yö 23.00 - 06.00 27,00
sunnuntaisin ja pyhäpäivinä 06.00 - 23.00 44,00
sunnuntaisin ja pyhäpäivinä, yö 23.00 - 06.00 44,00

 

Keusote päättää palvelusetelin arvosta ja sen muutoksista. Keusote tarkastaa vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun palvelusetelin arvon kerran vuodessa asiakasmaksujen tarkistamisen yhteydessä. 

Mikäli palveluntuottajan palvelun tuntihinta on alempi kuin palvelusetelin arvo, Keusote on velvollinen suorittamaan palveluntuottajalle enintään palveluntuottajan tuntihinnan mukaisen hinnan.  

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun palvelusetelillä tuotettava henkilökohtaisen avun palvelu on sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 4 ja 5 §:ssä asiakkaalle maksuttomaksi säädetty sosiaali- ja terveyspalvelu. Asiakas ei maksa palvelusta asiakasmaksua, omavastuuta eikä palveluntuottaja saa periä asiakkaalta henkilökohtaisen avun palvelusta lisämaksua.

Asiakas on oikeutettu käyttämään palveluseteliä vain palvelusuunnitelman mukaisesti Keusoten hyväksymän palveluntuottajan tuottamien ja vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirjan mukaisten palvelujen maksamiseen. Mikäli asiakas tilaa palvelua yli palvelusetelin arvon, hän vastaa itse ylimenevistä kustannuksista. 
 

Ehdotus

Esittelijä

 • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää, että

 • vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja hyväksytään käytettäväksi palvelusetelin yhteyteen ja, että
 • vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun palveluseteli voidaan myöntää joko tilapäiseen tai jatkuvaan ja säännölliseen tarpeeseen ja, että
 • vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun palveluseteli määritellään ja myönnetään asiakkaalle tunteina kuukautta kohti ja, että
 • vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun palveluseteli voidaan myöntää enintään vuodeksi kerrallaan ja, että 
 • palveluseteliä voidaan käyttää vain Suomessa ja, että 
 • mikäli tunteja jää käyttämättä, niitä ei voi siirtää käytettäväksi seuraavalle kalenterikuukaudelle, eikä seuraavan kuukauden tunteja voi käyttää etukäteen ja, että
 • vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun arvo on riippuvainen palvelun tuottamisen ajankohdasta
  •  arkisin ja lauantaisin klo 06.00 – 23.00, 22,00 € / tunti
  • arkisin ja lauantaisin, yö klo 23.00 -06.00, 27,00 € / tunti
  • sunnuntaisin ja pyhäpäivinä klo 06.00 - 23.00, 44,00 € / tunti
  • sunnuntaisin ja pyhäpäivinä, yö klo 23.00 – 06.00, 44,00 € / tunti ja, että
 • mikäli palveluntuottajan palvelun tuntihinta on alempi kuin palvelusetelin arvo, Keusote on velvollinen suorittamaan palveluntuottajalle enintään palveluntuottajan tuntihinnan mukaisen hinnan ja, että
 • palvelusetelin arvo päätetään jatkossa kerran vuodessa asiakasmaksujen tarkistamisen yhteydessä.
   

Päätös

Yhtymähallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Tiedoksi

Vammaispalvelujen päällikkö -ja johtava asiantuntija, koordinoivat esimiehet, talouspalvelut

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta. Oikaisuvaatimusta tai valitusta ei saa tehdä

 • päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalain 136 §),
 • hallinnon sisäisestä määräyksestä, joka koskee tehtävän tai muun toimenpiteen suorittamista (Hallintolainkäyttölain 5§),
 • päätöksestä, josta lainsäädännön nojalla ei voi hakea muutosta (lainkohta mainittava erikseen päätöksen perusteluissa) tai
 • hankintapäätöksestä, jota ei tehdyn hankintaoikaisun johdosta muuteta (Hankintalaki 126§ ja 132§).