Yhtymähallitus, kokous 22.6.2021

§ 77 Palvelujohtajan vakinaisen viran perustaminen terveyspalvelut ja sairaanhoidon palvelualueelle

KEUDno-2021-11289

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Monica Hostio, henkilöstöjohtaja, monica.hostio@keusote.fi

Perustelut

Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymän organisaation johtamisrakenteen mukaisesti kuntayhtymän johtaja johtaa kuntayhtymän lisäksi myös Terveyspalvelujen ja sairaanhoidon palvelualuetta. Yhtymähallitus on 17.9.2019 kokouksessaan § 118 eriyttänyt Terveyspalvelujen ja sairaanhoidon palvelualueen palvelujohtajan tehtävät kuntayhtymän johtajan tehtävästä määräaikaisesti 31.5.2020 saakka. Eriyttäminen perustui kuntayhtymän johtajan osallistumiseen Uudenmaan erillisratkaisun valmisteluun.

Määräaikaista ratkaisua jatkettiin yhtymävaltuuston päätöksellä 7.5.2020 § 16 ajalle 1.6.2020-​31.12.2021. Terveyspalvelut ja sairaanhoidon palvelualueen palvelujohtajan kelpoisuusehdoiksi yhtymävaltuusto päätti 16.4.2020 kokouksessaan § 7 mukaisesti lääketieteen lisensiaatin tutkinnon (LL) sekä riittävän johtamiskokemuksen. Ao. virka on täytetty määräaikaisesti ja hoidettu sisäisin järjestelyin.

Hallintosäännön 26 §:n mukaan yhtymävaltuusto päättää kuntayhtymän johtajan ja yhtymähallitus muiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta. Hallintosäännön 28 §:n mukaan kelpoisuusvaatimuksista päättää palvelussuhteeseen ottava toimielin tai viranhaltija, siltä osin kuin päätösvaltaa ei ole määrätty muulle taholle. Edelleen 29 §:n mukaan viran tai virkasuhteen julistaa haettavaksi virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen.

Terveyspalvelujen ja sairaanhoidon palvelualueen palvelujohtajan vakituisen viran perustamista 1.1.2022 lähtien valmistellaan yhtymähallituksen käsittelyyn 15.6 ja edelleen yhtymävaltuustolle syyskuussa päätettäväksi.

Hallintosäännön 7 §:n mukaan henkilöstöjaoston tehtävänä on valmistella ne palvelussuhteeseen ottamiseen liittyvät asiat, joissa päätösvalta on yhtymähallituksella tai yhtymävaltuustolla. Henkilöstöjaosto tekee ehdotuksen näiden palvelussuhteiden kelpoisuusehdoista ja hakuilmoituksesta yhtymähallitukselle.  Terveyspalvelujen ja sairaanhoidon palvelualueen palvelujohtajan viran perustamisesitykseen liittyen henkilöstöjaosto tekee edellä oleva huomioon ottaen yhtymähallitukselle ehdotuksen viran kelpoisuusehdoista ja rekrytointiprosessista menettelytapoineen koskien julkista hakua, hakukuulutusta perustettavan viran osalta.

Ehdotus

Esittelijä

Monica Hostio, henkilöstöjohtaja, monica.hostio@keusote.fi

Henkilöstöjaosto päättää esittää yhtymähallitukselle, että yhtymähallitus esittää edelleen yhtymävaltuustolle, että valmistelussa olevan Terveyspalvelujen ja sairaanhoidon palvelualueen palvelujohtaja viran

 • kelpoisuusehtona on laillistetun lääkärin pätevyys ja lisäksi tehtävään soveltuva erikoislääkäritutkinto sekä riittävä johtamiskokemus terveyspalvelujen ja sairaanhoidon johtamisesta

Lisäksi henkilöstöjaosto päättää perustettavan viran osalta esittää hallitukselle, että

 • rekrytointiprosessin valmistelu etenee kokouksessa sovitun mukaisesti
 • hallitus antaa kuntayhtymän johtajalle valtuudet hakuajan jatkamiseen tarvittaessa
 • hallitus antaa kuntayhtymän johtajalle valtuudet muokata sekä hakukuulutusta että keskeisimpiä osaamisvaatimuksia

Päätös

Henkilöstöjaosto päättää esittää yhtymähallitukselle, että yhtymähallitus esittää edelleen yhtymävaltuustolle, että valmistelussa olevan Terveyspalvelujen ja sairaanhoidon palvelualueen palvelujohtaja viran

 • kelpoisuusehtona on laillistetun lääkärin pätevyys ja lisäksi tehtävään soveltuva erikoislääkäritutkinto sekä riittävä johtamiskokemus terveyspalvelujen ja sairaanhoidon johtamisesta

Lisäksi henkilöstöjaosto päättää perustettavan viran osalta esittää hallitukselle, että

 • rekrytointiprosessin valmistelu etenee kokouksessa sovitun mukaisesti
 • hallitus antaa kuntayhtymän johtajalle valtuudet hakuajan jatkamiseen tarvittaessa
 • hallitus antaa kuntayhtymän johtajalle valtuudet muokata sekä hakukuulutusta että keskeisimpiä osaamisvaatimuksia

Valmistelija

 • Monica Hostio, henkilöstöjohtaja, monica.hostio@keusote.fi

Perustelut

Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymän organisaation johtamisrakenteen mukaisesti kuntayhtymän johtaja johtaa kuntayhtymän lisäksi myös Terveyspalvelujen ja sairaanhoidon palvelualuetta. Yhtymähallitus on 17.9.2019 kokouksessaan § 118 eriyttänyt Terveyspalvelujen ja sairaanhoidon palvelualueen palvelujohtajan tehtävät kuntayhtymän johtajan tehtävästä määräaikaisesti 31.5.2020 saakka. Eriyttäminen perustui kuntayhtymän johtajan osallistumiseen Uudenmaan erillisratkaisun valmisteluun.

 
Määräaikaista ratkaisua jatkettiin yhtymävaltuuston päätöksellä 7.5.2020 § 16 ajalle 1.6.2020-31.12.2021. Terveyspalvelut ja sairaanhoidon palvelualueen palvelujohtajan kelpoisuusehdoiksi yhtymävaltuusto päätti 16.4.2020 kokouksessaan § 7 mukaisesti lääketieteen lisensiaatin tutkinnon (LL) sekä riittävän johtamiskokemuksen. Ao. virka on täytetty määräaikaisesti ja hoidettu sisäisin järjestelyin.

 
Hallintosäännön 26 §:n mukaan yhtymävaltuusto päättää kuntayhtymän johtajan ja yhtymähallitus muiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta. Hallintosäännön 28 §:n mukaan kelpoisuusvaatimuksista päättää palvelussuhteeseen ottava toimielin tai viranhaltija, siltä osin kuin päätösvaltaa ei ole määrätty muulle taholle. Edelleen 29 §:n mukaan viran tai virkasuhteen julistaa haettavaksi virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen.

 
Terveyspalvelujen ja sairaanhoidon palvelualueen palvelujohtajan vakituisen viran perustamista 1.1.2022 lähtien on valmisteltu yhtymähallituksen käsittelyyn 22.6.2021 ja edelleen yhtymävaltuustolle syyskuussa päätettäväksi.


Hallintosäännön 7 §:n mukaan henkilöstöjaoston tehtävänä on valmistella ne palvelussuhteeseen ottamiseen liittyvät asiat, joissa päätösvalta on yhtymähallituksella tai yhtymävaltuustolla. Henkilöstöjaosto tekee ehdotuksen näiden palvelussuhteiden kelpoisuusehdoista ja hakuilmoituksesta yhtymähallitukselle.  Terveyspalvelujen ja sairaanhoidon palvelualueen palvelujohtajan viran perustamisesitykseen liittyen henkilöstöjaosto tekee edellä oleva huomioon ottaen yhtymähallitukselle ehdotuksen viran kelpoisuusehdoista ja rekrytointiprosessista menettelytapoineen koskien julkista hakua, hakukuulutusta perustettavan viran osalta.


Henkilöstöjaos käsitteli asiaa kokouksessaan 9.6 (§27)
 

Ehdotus

Esittelijä

 • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää

 • palvelujohtajan viran perustamisesta Terveyspalvelujen ja sairaanhoidon alueelle 1.1.2022 alkaen
 • henkilöstöjaoksen päätöksen mukaisesti viran kelpoisuusehdoista, jotka ovat 
 • laillistetun lääkärin pätevyys ja lisäksi tehtävään soveltuva erikoislääkäritutkinto sekä riittävä johtamiskokemus terveyspalvelujen ja sairaanhoidon johtamisesta 
 • henkilöstöjaoksen päätöksen mukaisesti perustettavan viran osalta, että
 • rekrytointiprosessin valmistelu etenee kokouksessa esitetyn aikataulun mukaisesti. Haku käynnistyy loppuvuodesta 2021
 • hallitus antaa kuntayhtymän johtajalle valtuudet hakuajan jatkamiseen tarvittaessa
 • hallitus antaa kuntayhtymän johtajalle valtuudet muokata sekä hakukuulutusta että keskeisimpiä osaamisvaatimuksia.
   

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Merkittiin, että vs. palvelujohtaja Susanna Pitkänen ei ollut läsnä tämän  asian käsittelyn ja päätöksenteon aikana.

Pöytäkirjantarkastajana Anna Helinin sijaan toimi tästä pykälästä alkaen kokouksen loppuun saakka Virpi Räty.

Eriävä mielipide

 • Arto Järvinen

Kokouskäsittely

Arto Järvinen teki seuraavan muutosesityksen:

"Terveyspalvelujen ja sairaanhoidon palvelualueen vakinaista virkaa ei tule tässä vaiheessa perustaa.
Soteuudistus etenee ja lisäjohtajan tarve tulee myöhemmin alueella tarkasteltavaksi.
Johtajien määrää tulee arvioida myös henkilökustannuksena erityisesti vakituisen viran kohdalla."

Puheenjohtaja totesi, että esitys raukesi kannattamattomana.

Tiedoksi

henkilöstöjohtaja, palvelussuhdepäällikkö

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä 
 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai nähtäville asettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
Sandelininkatu 1 B, PL 46
05801 Hyvinkää
Sähköpostiosoite: kirjaamo@keusote.fi
Puhelin: 050 497 4988, 050 497 4989
Kirjaamo on avoinna ma-pe klo 9-15

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän kirjaamosta.

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimus lähetetään postitse tai sähköisesti aina omalla vastuulla (hallintolaki 17 §).