Yhtymähallitus, kokous 22.6.2021

§ 82 Nimeämispyyntö Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen asettavasta viranomaisesta, hallinto-organisaatiosta ja kokoonpanosta

KEUDno-2021-11793

Valmistelija

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Perustelut

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen esitys hyvinvointialueiden perustamisesta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisen uudistamisesta on parhaillaan eduskuntakäsittelyssä (HE 241/2020 vp). Ehdotuksen mukaiset hyvinvointialueet julkisoikeudellisina yhteisöinä perustettaisiin suoraan voimaanpanolain nojalla laissa ehdotetun voimaantuloajan mukaisesti (arvio 1.7.2021). Siten myös hyvinvointialueesta annettu laki tulee voimaan pääosin 1.7.2021 tai mahdollisimman pian lakien hyväksymisen ja vahvistamisen jälkeen.

Ennen aluevaltuustojen valintaa ja aluehallituksen asettamista hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisestä vastaa hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin. Väliaikainen valmistelutoimielin vastaa hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelusta sekä käyttää sitä koskevaa päätösvaltaa ja vastaa tehtäviinsä liittyvästä puhevallan käyttämisestä siihen saakka, kunnes aluevaltuusto valitaan ja aluevaltuuston asettama aluehallitus aloittaa toimintansa. Väliaikaisen toimielimen toimikausi on tämänhetkisen tiedon mukaan lain voimaantulosta 28.2.2022 saakka.  

Hyvinvointialueen kuntien, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistoiminta-alueiden, erityishuoltopiirin ja alueen pelastustoimen on sovittava välittömästi voimaanpanolain voimaantultua väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpanosta ja siitä, mikä viranomainen asettaisi valmistelutoimielimen. Jos osapuolet eivät pääse sopimukseen väliaikaisen valmistelutoimielimen asettamisesta kahden kuukauden kuluessa lain voimaantulosta, osapuolten on välittömästi ilmoitettava asiasta valtiovarainministeriölle. Valtioneuvosto asettaa tällöin valmistelutoimielimen valtiovarainministeriön esityksestä.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue tulee lakiesityksen mukaan muodostumaan osaltaan Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän tekemän työn jatkoksi. Hyvinvointialueen perustamisen kannalta on tarkoituksenmukaista, että Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän hallitus asettaa väliaikaisen valmistelutoimielimen ja, että Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä toimii valmistelutoimielimen hallinnoijaorganisaationa. Nimeämispyyntö Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpanosta toimitetaan alueen kunnille sekä Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselle. Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän edustajat, 6 jäsentä, joista yksi on puheenjohtaja, nimeää kuntayhtymän hallitus. Hyvinvointialueen muiden osapuolten, Eteva kuntayhtymän ja Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän, kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä väliaikaisen valmistelutoimielimen alaisissa valmisteluryhmissä.
 

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää, että Hyvinkään, Järvenpään, Mäntsälän, Tuusulan, Nurmijärven ja Pornaisten kunnille sekä Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselle esitetään Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän hallituksen olevan väliaikaisen valmistelutoimielimen asettava viranomainen. Valmistelutoimielimen hallinnoijaorganisaationa toimii Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä ja kunnat sekä Keski-Uudenmaan pelastuslaitos nimeävät kukin yhden varsinaisen jäsenen ja yhden varajäsenen väliaikaiseen valmistelutoimielimeen 11.8.2021 mennessä. Mikäli hyvinvointialueuudistusta koskevaa lainsäädäntöä ei hyväksytä eduskunnassa, väliaikaista valmistelutoimielintä ei aseteta.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

Hyvinkään kaupunki, Järvenpään kaupunki, Nurmijärven kunta, Mäntsälän kunta, Pornaisten kunta, Tuusulan kunta, Keski-Uudenmaan pelastuslaitos, Eteva, Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä 
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai nähtäville asettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
Sandelininkatu 1 B, PL 46
05801 Hyvinkää
Sähköpostiosoite: kirjaamo@keusote.fi
Puhelin: 050 497 4988, 050 497 4989
Kirjaamo on avoinna ma-pe klo 9-15

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän kirjaamosta.

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimus lähetetään postitse tai sähköisesti aina omalla vastuulla (hallintolaki 17 §).