Yhtymähallitus, kokous 22.6.2021

§ 83 Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän edustajat Keski-Uudenmaan tulevan hyvinvointialueen väliaikaisessa toimielimessä

KEUDno-2021-11793

Valmistelija

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Perustelut

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen esitys hyvinvointialueiden perustamisesta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisen uudistamisesta on parhaillaan eduskuntakäsittelyssä (HE 241/2020 vp). Ehdotuksen mukaiset hyvinvointialueet julkisoikeudellisina yhteisöinä perustettaisiin suoraan voimaanpanolain nojalla laissa ehdotetun voimaantuloajan mukaisesti (tällä hetkellä arvio 1.7.2021). Siten myös hyvinvointialueesta annetun lain tulisi olla voimassa pääosin 1.7.2021 tai mahdollisimman pian lakien hyväksymisen ja vahvistamisen jälkeen.

Hyvinvointialueen kuntien, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistoiminta-alueiden, erityishuoltopiirin ja alueen pelastustoimen on sovittava välittömästi voimaanpanolain voimaantultua väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpanosta ja siitä, mikä viranomainen asettaisi valmistelutoimielimen.  
Väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsenet on valittava osapuolten viranhaltijoista, joilla on hyvä asiatuntemus toimialansa toiminnasta ja taloudesta. Väliaikaiseen toimielimeen sovelletaan naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4 a §:ää julkisen hallinnon ja julkista valtaa käyttävien toimielinten kokoonpanosta. 

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue tulee lakiesityksen mukaan muodostumaan Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän osaltaan tekemän työn jatkoksi. Kuntayhtymän hallituksen päätöksellä 22.6.2021, pykälä 82 kuntayhtymän hallituksen esitettiin Hyvinkään, Järvenpään, Mäntsälän, Tuusulan, Nurmijärven ja Pornaisten kunnille sekä Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselle olevan väliaikaisen toimielimen asettaja ja Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän olevan väliaikaisen toimielimen hallinnoijaorganisaatio.  Kunnilta ja Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselta on pyydetty jäsenten ja varajäsenten nimeämistä 11.8 2021 mennessä niin, että kukin osapuoli nimeää yhden jäsenen ja varajäsenen.  Väliaikaisen toimielimen toimikausi on tämänhetkisen tiedon mukaan lain voimaantulosta 28.2.2022 saakka.  

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän kannalta on tarkoituksenmukaista, että kuntayhtymän johtaja, rahoitus- ja talousjohtaja, henkilöstöjohtaja, hallintojohtaja, digi- ja tietojohtaja ja integraatiojohtaja (nimikkeet hallintosäännön 1.9. 2021 voimaan tulevassa muodossa) osallistuvat väliaikaisen toimielimen työskentelyyn, ja että kuntayhtymän johtaja toimii väliaikaisen toimielimen puheenjohtajana. Kuntayhtymän viranhaltijat toimivat toistensa varahenkilöinä erikseen sovittavalla tavalla. Kuntayhtymän johtajan työpanosta voidaan osoittaa väliaikaisen toimielimen käyttöön korkeintaan 50%, ja muiden kuntayhtymän virkamiesten työpanosta 20%. Toimielimen edustajan tulee lakiesityksen mukaan osallistua myös HUS-valmisteluryhmään, ja tämä on huomioitu kuntayhtymän johtajan työpanoksessa. Väliaikaiselle toimielimelle osoitettu työpanos korvataan valtionavustuksesta.
 

Ehdotus

Esittelijä

  • Annika Kokko, yhtymähallituksen puheenjohtaja, annika.kokko@kansio.fi

Yhtymähallitus päättää, että Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän edustajat Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikaisessa toimielimessä ovat kuntayhtymän johtaja korkeintaan 50% työpanoksella, toimien puheenjohtajana, sekä rahoitus- ja talousjohtaja, henkilöstöjohtaja, hallintojohtaja, digi- ja tietojohtaja ja integraatiojohtaja (nimikkeet hallintosäännön 1.9. 2021 voimaan tulevassa muodossa), kukin 20% työpanoksella. Kuntayhtymän viranhaltijat toimivat toistensa varahenkilöinä erikseen sovittavalla tavalla. Mikäli hyvinvointialueuudistusta koskevaa lainsäädäntöä ei hyväksytä eduskunnassa, väliaikaista valmistelutoimielintä ei aseteta. 

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Merkittiin, että yhtymähallituksen puheenjohtaja toimi tämän pykälän esittelijänä ja pöytäkirjanpitäjänä.

Todettiin, että viranhaltijat eivät olleet läsnä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon aikana.

Tiedoksi

Jäsenkunnat ja Keski-Uudenmaan pelastuslaitos

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä 
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai nähtäville asettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
Sandelininkatu 1 B, PL 46
05801 Hyvinkää
Sähköpostiosoite: kirjaamo@keusote.fi
Puhelin: 050 497 4988, 050 497 4989
Kirjaamo on avoinna ma-pe klo 9-15

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän kirjaamosta.

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimus lähetetään postitse tai sähköisesti aina omalla vastuulla (hallintolaki 17 §).