Yhtymähallitus, kokous 22.6.2021

§ 87 Jäsenkuntaraportointi 1-4/2021

KEUDno-2021-10106

Valmistelija

  • Päivi Tarsia, talous- ja hallintojohtaja, paivi.tarsia@keusote.fi

Perustelut

Kuntayhtymä raportoi toiminnastaa jäsenkunnille PowerBI-sovelluksella kuukausittain tammi-, helmi- ja heinäkuuta lukuunottamatta. Raportointi sisältää sekä talouden että toiminnan raportointia kuntayhtymä- ja jäsenkuntatasoisesti. Jäsenkunnilla on mahdollisuus tutustua kuukausittaiseen raporttiin aina raportointikuukautta seuraavan kuukauden 20. päivän jälkeen. Kunnille järjestetään kuukausittainen yhteinen teams-kokous, jossa käydään läpi raportti yleisellä tasolla ja kunnilla on mahdollisuus kysyä yksityiskohtaisempia tietoja.

Jäsenkuntaraportista kootaan yhtymähallitukselle tiivistetty paketti. Yhtymähallituksen jäsenillä on pääsy PowerBI:n yksityiskohtaisempaan raportointiin.

Kuntayhtymän toimintakulut ajalla 1.1.-30.4.2021 olivat n. 234,4 Me. Tästä henkilöstökuluja oli n. 55,5 Me. Toimintatuottoja vastaavana ajankohtana oli n. 222,7 Me. Toimintakate oli näin ollen -11,7 Me. Raportointiajalla on kirjanpitoon kirjattu koronakustannuksia n. 9,5 Me, joista suurimmat erät ovat laboratoriopalvelujen ostot n. 5,6 Me, asiakaspalvelujen ostot n. 1,5 Me sekä henkilöstökustannukset n. 1,5 Me.

Omassa toiminnassa on palvelualueiden tilinpäätösennusteiden mukaan ylitysuhkaa 36,4 Me talousarvioon verrattuna. Ylityksestä n. 24,8 Me johtuu koronasta. Ilman koronaa ylitys on siis n. 11,6 Me. Ikäihmisten ja vammaisten palvelualueella ylitys johtuu asiakasmäärän kasvusta kotihoidossa, ympärivuorokautisissa palveluissa ja kehitysvammaisten asumispalveluissa sekä omaishoidon tuen kasvusta. Terveyspalvelut ja sairaanhoito -palvelualueella erikoissairaanhoidon koronahoitovelan purkaminen on kasvattanut perusterveydenhuollon kysyntää mm. leikkausten jälkeisinä jatkohoitopaikkoina ja kuntoutuksen tarpeena. Avopalveluissa koronavuonna hoitoon hakeutumisen kynnys saattoi olla korkea ja nyt patoutunut kysyntä alkaa purkautua. Palvelujen kysyntää lisäävä positiivinen koronavuoden ilmiö on syntyvyyden kasvu, 11 % vuonna 2021. Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelujen sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelujen palvelualueella ylitystä aiheuttavat mielenterveys- ja päihdeasumispalvelujen kasvanut asiakasmäärä, lastensuojelun kalliit erityisen huolenpidon jaksot sekä valtion koulukotien erityistason laitoshoitopaikkojen profiilin muutos vaativan laitoshoidon paikoiksi.

Erikoissairaanhoidon ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi jäsenkuntaraportoinnin 1-4/2021

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

Jäsenkuntien kirjaamot

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta. Oikaisuvaatimusta tai valitusta ei saa tehdä

  • päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalain 136 §),
  • hallinnon sisäisestä määräyksestä, joka koskee tehtävän tai muun toimenpiteen suorittamista (Hallintolainkäyttölain 5§),
  • päätöksestä, josta lainsäädännön nojalla ei voi hakea muutosta (lainkohta mainittava erikseen päätöksen perusteluissa) tai
  • hankintapäätöksestä, jota ei tehdyn hankintaoikaisun johdosta muuteta (Hankintalaki 126§ ja 132§).