Yhtymähallitus, kokous 22.6.2021

§ 84 Henkilöstön saatavuuden varmistaminen alueellisten sotepalveluiden tuottamiseksi

KEUDno-2021-10770

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Monica Hostio, henkilöstöjohtaja, monica.hostio@keusote.fi

Perustelut

Hallituksen seminaarissa käsiteltiin huhtikuussa henkilöstön kokemuksia pitovoimatekijöistä sekä asioista, joilla voidaan vaikuttaa henkilöstön saatavuuteen. Henkilöstökyselyyn saatiin noin 400 vastausta ja tietoja hyödynnetään ensi vuoden talousarvion valmistelussa.

Tärkeimmiksi asioiksi koettiin kilpailukykyinen palkka, riittävät henkilöstöresurssit, työaikoihin vaikuttaminen sekä työterveyshuollon laajentaminen sairaanhoidon palveluihin. Vastaajat priorisoivat myös kolme tärkeintä asiaa, joilla voidaan vaikuttaa henkilöstön pysyvyyteen ja saatavuuteen. Kolmen kärki oli palkka, työterveyshuollon palvelut ja liikunta- ja kulttuurietu. Myös mahdolliset uudet vaihtoehdot vuokra-asunto, auton käyttöetu ja työsuhdematkalippu saivat ääniä kolmen kärjessä.

Vuoden 2022 talousarvion valmistelun yhteydessä on mahdollisuus tehdä ratkaisuja henkilöstön saatavuuden lisäämiseksi. 

Henkilöstöjohtaja esittelee kokouksessa erilaisia vaihtoehtoisia ratkaisumalleja talouden näkökulmasta, joilla voitaisiin vaikuttaa henkilöstön pysyvyyteen ja saatavuuteen.

Ehdotus

Esittelijä

Monica Hostio, henkilöstöjohtaja, monica.hostio@keusote.fi

Henkilöstöjaos keskustelee talousarviovalmisteluun liittyvistä ratkaisuista huomioiden taloustilanne.

Päätös

Henkilöstöjaos keskusteli talousarviovalmisteluun liittyvistä ratkaisuista huomioiden taloustilanne.

Valmistelija

  • Monica Hostio, henkilöstöjohtaja, monica.hostio@keusote.fi

Perustelut

Hallitus on käsitellyt sekä hallituksen seminaarissa (27.4) että hallituksen iltakoulussa (25.5 ja 15.6) henkilöstöön liittyviä veto- ja pitovoimatekijöitä sekä ratkaisuihin liittyviä kustannusvaikutuksia. Henkilöstöjaos on kokouksessaan (26.5, §20) tarkastellut talouden näkökulmasta vaihtoehtoisia malleja pito- ja vetovoiman lisäämiseksi.


Tavoitteena on varmistaa riittävä sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö alueellisten sote-palveluiden tuottamiseksi tilanteessa, jossa henkilöstön saatavuus on usean ammattiryhmän osalta erittäin haastavaa. Lisäksi henkilöstön vaihtuvuuden osalta ei olla päästy asetettuun tavoitteeseen eli alle 8 % henkilöstön vaihtuvuuteen.

 
Henkilöstölle ja heidän edustajillensa tehtiin kysely huhtikuussa, jossa selvitettiin henkilöstön näkemyksiä pitovoimatekijöistä ja asioista, joilla voidaan vaikuttaa henkilöstön saatavuuteen. Henkilöstökyselyyn saatiin noin 400 vastausta. Tärkeimmiksi asioiksi koettiin kilpailukykyinen palkka, riittävät henkilöstöresurssit, työaikoihin vaikuttaminen sekä työterveyshuollon laajentaminen sairaanhoidon palveluihin. Vastaajat priorisoivat myös kolme tärkeintä asiaa, joilla voidaan vaikuttaa henkilöstön pysyvyyteen ja saatavuuteen. Kolmen kärki oli palkka, työterveyshuollon palvelut ja liikunta- ja kulttuurietu. Myös mahdolliset uudet vaihtoehdot vuokra-asunto, auton käyttöetu ja työsuhdematkalippu saivat ääniä kolmen kärjessä.


Alueellisesti kilpailukykyisen palkkatason saavuttamiseksi palkkojen harmonisointiin liittyviä ratkaisuja on jouduttu tekemään etupainotteisesti kohti tavoitepalkkoja. Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön (liite 3 ja 4) palkkausjärjestelmän piirissä on noin 2800 työntekijää ja samaa työtä tekevien palkoissa saattaa olla suuriakin eroja johtuen kuntien erilaisista palkkapolitiikoista.

 
Liitteen 3 ja 4 palkkausjärjestelmän palkkatasoja tarkistettiin 1.5.2021 kohti alueellisesti kilpailukykyisiä tavoitepalkkoja. Palkkojen harmonisointiin hyödynnettiin myös neljän ensimmäisen kuukauden (1.1 – 30.4) jäljelle jäänyttä rahoitusta. Tällä ratkaisulla käytettiin suurelta osin myös vuoden 2022 palkkojen harmonisointiin varattu määräraha. Palkkaharmonisoinnin loppuun saattamiseksi lisärahoitustarve on kokonaisuudessaan noin 2,5 Me.


Tarkastelussa oli myös muita henkilöstön pitovoimaan liittyviä keinoja, kuten esimerkiksi kulttuuri- ja liikuntaseteleihin liittyvä rahoituksen lisääminen, lounasetu ja auton käyttöetu. Näihin ei esitetä lisärahoitusta.
Vuoden 2022 talousarvion valmistelun yhteydessä on mahdollisuus tehdä ratkaisuja henkilöstön saatavuuden ja pysyvyyden lisäämiseksi. 
 

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

  • Hallitus päättää laajentaa nykyisiä työterveyshuollon palveluita siten, että ne sisältävät nykyistä laajemmat sairaanhoitopalvelut 1.1.2022 alkaen. Päätöksen arvioitu nettokustannus kelan korvausten jälkeen on 250 000€.
  • Hallitus päättää lisätä palkkojen harmonisointiin 1,5 Me (sisältää palkkojen sivukulut). Päätöksen perusteena on henkilöstön määrän kasvu (mm. liikkeenluovutukset, palvelujen käytön kasvu 15-20 %) sekä aikaisemmat oikeuden ratkaisut liittyen sote-kuntayhtymien palkkojen harmonisoinnin toimeenpanoon. 

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

kuntayhtymän johtaja, henkilöstöjohtaja, palvelujohtajat, palvelussuhdepäällikkö

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä 
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai nähtäville asettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
Sandelininkatu 1 B, PL 46
05801 Hyvinkää
Sähköpostiosoite: kirjaamo@keusote.fi
Puhelin: 050 497 4988, 050 497 4989
Kirjaamo on avoinna ma-pe klo 9-15

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän kirjaamosta.

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimus lähetetään postitse tai sähköisesti aina omalla vastuulla (hallintolaki 17 §).