Yhtymähallitus, kokous 22.6.2021

§ 76 Hallintojohtajan viran täyttö ajalle 1.9.2021-28.2.2022

KEUDno-2021-10772

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Monica Hostio, henkilöstöjohtaja, monica.hostio@keusote.fi

Perustelut

Hallitus päätti uuden hallintojohtajan viran perustamisesta 11.5.2021 §48 ja edellytti, että viran perustamisesta aiheutuva kustannus katetaan muualta kuntayhtymän toiminnasta.

Hallintosäännön 26 §:n mukaan yhtymävaltuusto päättää kuntayhtymän johtajan ja yhtymähallitus muiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta. Hallintosäännön 28 §:n mukaan kelpoisuusvaatimuksista päättää palvelussuhteeseen ottava toimielin tai viranhaltija, siltä osin kuin päätösvaltaa ei ole määrätty muulle taholle. Edelleen 29 §:n mukaan viran tai virkasuhteen julistaa haettavaksi virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen. Palvelussuhteeseen ottamisesta päättää 30 §:n mukaan yhtymähallitus siltä osin kuin on kyse talous- ja hallintojohtajan, henkilöstöjohtajan, integraatiojohtajan ja tietohallintojohtajan virkaan ottamisesta.

Hallintosäännön 7 §:n mukaan henkilöstöjaoston tehtävänä on valmistella ne palvelussuhteeseen ottamiseen liittyvät asiat, joissa päätösvalta on yhtymähallituksella tai yhtymävaltuustolla. Henkilöstöjaosto tekee ehdotuksen näiden palvelussuhteiden kelpoisuusehdoista ja hakuilmoituksesta yhtymähallitukselle. Hallintojohtajan viran perustamisen jälkeen henkilöstöjaosto tekee edellä oleva huomioon ottaen yhtymähallitukselle ehdotuksen viran kelpoisuusehdoista ja hakuilmoituksesta 15.6.2021 pidettävään kokoukseen.

Henkilöstöjohtaja esittelee asiaa kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

Monica Hostio, henkilöstöjohtaja, monica.hostio@keusote.fi

Henkilöstöjaos valmistelee hallitukselle ehdotuksen hallintojohtajan kelpoisuusehdoista ja hakuilmoituksesta sekä rekrytointiprosessista.

Päätös

Henkilöstöjaos valmisteli hallitukselle ehdotuksen hallintojohtajan kelpoisuusehdoista ja hakuilmoituksesta sekä rekrytointiprosessista liitteen mukaisesti.

Valmistelija

 • Monica Hostio, henkilöstöjohtaja, monica.hostio@keusote.fi

Perustelut

Hallitus päätti uuden hallintojohtajan viran perustamisesta 11.5.2021 §48 ja edellytti, että viran perustamisesta aiheutuva kustannus katetaan muualta kuntayhtymän toiminnasta.

Hallintosäännön 26 §:n mukaan yhtymävaltuusto päättää kuntayhtymän johtajan ja yhtymähallitus muiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta. Hallintosäännön 28 §:n mukaan kelpoisuusvaatimuksista päättää palvelussuhteeseen ottava toimielin tai viranhaltija, siltä osin kuin päätösvaltaa ei ole määrätty muulle taholle. Edelleen 29 §:n mukaan viran tai virkasuhteen julistaa haettavaksi virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen. Palvelussuhteeseen ottamisesta päättää 30 §:n mukaan yhtymähallitus siltä osin kuin on kyse talous- ja hallintojohtajan, henkilöstöjohtajan, integraatiojohtajan ja tietohallintojohtajan virkaan ottamisesta.

Hallintosäännön 7 §:n mukaan henkilöstöjaoston tehtävänä on valmistella ne palvelussuhteeseen ottamiseen liittyvät asiat, joissa päätösvalta on yhtymähallituksella tai yhtymävaltuustolla. Henkilöstöjaosto tekee ehdotuksen näiden palvelussuhteiden kelpoisuusehdoista ja hakuilmoituksesta yhtymähallitukselle. Hallintojohtajan viran perustamisen jälkeen henkilöstöjaosto tekee edellä oleva huomioon ottaen yhtymähallitukselle ehdotuksen viran kelpoisuusehdoista ja hakuilmoituksesta 15.6.2021 pidettävään kokoukseen. Kokous siirtyi 22.5.2021.

Sote-uudistuksen eteneminen ja hyvinvointialueen valmistelutehtävät edellyttävät merkittävää valmistelupanosta ja kokonaiskoordinaation tarvetta hallintoon liittyvissä asioissa. Tarve hallintojohtajan osaamiselle ja työpanokselle on välitön ja rekrytointiprosessi kestää kuukausia. Viranhaltija voidaan perustellusta syystä siirtää enintään vuoden määräajaksi oman työnantajan toiseen virkasuhteeseen, jonka kelpoisuusvaatimukset hän täyttää ja jota voidaan pitää hänelle sopivana (laki kunnallisesta viranhaltijasta 5 luku, §24)

 

Ehdotus

Esittelijä

 • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää

 • henkilöstöjaoksen esityksen mukaisesti hallintojohtajan pätevyysvaatimukseksi ylemmän korkeakoulututkinnon oikeustieteen alalta (OKT, OM) sekä tehtävässä vaadittavan johtamiskokemuksen
 • täyttää hallintojohtajan viran ajalle 1.9.2021 - 28.2.2022
 • että hallintojohtajan virkaan siirretään edellä mainituksi määräajaksi lakimies Petja Harakka
 • että va. hallintojohtaja on kokonaistyöajassa ja hänen palvelussuhteen ehtonsa määräytyvät KVTESin ja kuntayhtymän palkkausjärjestelmän mukaisesti
 • käynnistää hallintojohtajan rekrytoinnin alkuvuodesta 2022
 • hallintojohtajan hakuilmoituksesta henkilöstöjaoksen esityksen mukaisesti.

 

 

Päätös

 

Esitys hyväksyttiin muutoksilla, että hallintojohtajan pätevyysvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto ja että hakuprosessi käynnistetään vuoden 2021 syksyllä. Lisäksi päätettiin yksimielisesti  lisätä hakuilmoitukseen maininta siitä, että oikeustieteellistä tutkintoa arvostetaan.

Kokouskäsittely

Asiassa tehtiin kolme muutosesitystä.

Arto Järvinen esitti Maiju Tapiolinnan kannattamana seuraavan muutosesityksen:
”Hallintojohtajan virkaa ei täytetä hakuvaiheenkaan aikana. Soteuudistuksen edellyttämät tehtävät voidaan ja tulee hoitaa nykyisellä johdolla. Erillinen hallintojohtajan tehtävä ei ole muutoinkaan tarpeellinen kuten todettu aiemmissa muutosesityksissä."

Puheenjohtaja totesi, että koska käsittelyn kuluessa oli tehty kannatettu muutosesitys,
on asiasta äänestettävä. Hyväksyttiin puheenjohtajan esityksestä äänestystapa.

Ne, jotka kannattivat pohjaesitystä, äänestivät JAA. Ne, jotka kannattivat sitä, ettei
hallintojohtajan virkaa täytetä, äänestivät EI. Äänestyksessä annettiin 17 JAA-ääntä ja 2 EI-ääntä.

 

Sirkka Rousu esitti Kati Lepojärven kannattamana, että rekrytointiprosessi käynnistetään vuoden 2021 syksyllä.

Puheenjohtaja totesi, että koska käsittelyn kuluessa oli tehty kannatettu muutosesitys,
on asiasta äänestettävä. Hyväksyttiin puheenjohtajan esityksestä äänestystapa.

Ne, jotka kannattivat Sirkka Rousun esitystä, että rekrytointiprosessi käynnistetään jo syksyllä, äänestivät JAA. Ne, jotka kannattivat pohjaesitystä, äänestivät EI.  Äänestyksessä annettiin 17 JAA-ääntä ja 1 EI-ääni.

 

Sirkka Rousu esitti Aki Korpelan kannattamana, että kelpoisuusehto on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.

Puheenjohtaja totesi, että koska käsittelyn kuluessa oli tehty kannatettu muutosesitys,
on asiasta äänestettävä. Hyväksyttiin puheenjohtajan esityksestä äänestystapa.

Ne, jotka kannattivat pohjaesitystä, äänestivät JAA. Ne, jotka kannattivat sitä, että kelpoisuusehdoksi muutetaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, äänestivät EI. Äänestyksessä annettiin 8 JAA-ääntä, 9 EI-ääntä ja 1 TYHJÄ ääni.

Äänestystulokset

 • Jaa 17 kpl 89%

  Paula Vilhunen, Kallepekka Toivonen, Juha Virkki, Virpi Räty, Annika Kokko, Heta Ravolainen-Rinne, Sirkka Rousu, Erkki Laukkanen, Pauliina Naala, Aki Korpela, Kati Lepojärvi, Liljan-Kukka Runolinna, Anna Helin, Arto Lindberg, Ruut Sjöblom, Tapio Havula, Eemeli Peltonen

 • Ei 2 kpl 11%

  Arto Järvinen, Maiju Tapiolinna

 • Jaa 17 kpl 94%

  Juha Virkki, Annika Kokko, Liljan-Kukka Runolinna, Erkki Laukkanen, Kati Lepojärvi, Sirkka Rousu, Kallepekka Toivonen, Pauliina Naala, Paula Vilhunen, Aki Korpela, Virpi Räty, Heta Ravolainen-Rinne, Tapio Havula, Anna Helin, Arto Lindberg, Ruut Sjöblom, Eemeli Peltonen

 • Ei 1 kpl 6%

  Arto Järvinen

 • Jaa 8 kpl 44%

  Annika Kokko, Kallepekka Toivonen, Paula Vilhunen, Pauliina Naala, Tapio Havula, Anna Helin, Arto Järvinen, Ruut Sjöblom

 • Ei 9 kpl 50%

  Erkki Laukkanen, Juha Virkki, Sirkka Rousu, Kati Lepojärvi, Liljan-Kukka Runolinna, Heta Ravolainen-Rinne, Virpi Räty, Arto Lindberg, Eemeli Peltonen

 • Tyhjä 1 kpl 6%

  Aki Korpela

Tiedoksi

henkilöstöjohtaja, palvelussuhdepäällikkö

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä 
 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai nähtäville asettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
Sandelininkatu 1 B, PL 46
05801 Hyvinkää
Sähköpostiosoite: kirjaamo@keusote.fi
Puhelin: 050 497 4988, 050 497 4989
Kirjaamo on avoinna ma-pe klo 9-15

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän kirjaamosta.

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimus lähetetään postitse tai sähköisesti aina omalla vastuulla (hallintolaki 17 §).