Yhtymähallitus, kokous 22.6.2021

§ 85 Asiakasmaksut 1.7.2021 alkaen

KEUDno-2020-10079

Perustelut

Lakia sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (734/1992) on muutettu ja lain muutoksen tulevat voimaan 1.7.2021. Maksukaton osalta lakimuutos tulee voimaan 1.1.2022.


Suurimmat muutokset koskevat pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen, pitkäaikaisen perhehoidon, pitkäaikaisen laitoshoidon, jatkuvan ja säännöllisen kotona annettavan palvelun sekä pitkäaikaisen palveluasumisen maksuja. Lakimuutoksessa määritellään tarkemmin tulot, mihin asiakasmaksu perustuu, mitä tuloista tehtäviä vähennyksiä tulee tehdä ennen maksun määräytymistä sekä maksun määrä. Lisäksi lakimuutoksessa lisättiin maksuttomia terveyspalveluita, kuten hoitajavastaanottojen maksuttomuus sekä linjaus, että alle 18-vuotiaiden peruuttamattomasta ajanvarauksesta ei saa periä maksua. Lisäksi lakimuutoksessa muutettiin määrittelyä, miten palvelun keskeytys vaikuttaa palvelumaksuun.


Asiakasmaksujen muutoksen vaikutusta Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän toimintaan ei voida täysin arvioida, sillä lakimuutoksen myötä asiakkailta tulee kerätä laajemmin tietoja heidän menoistaan kun tähän asti on kerätty. Alustavan arvion mukaan maksutuotot vähenevät noin miljoona euroa. Valtio on luvannut korvata kunnille lain muutoksen vaikutukset mutta todennäköisesti kuntien valtionosuuden korotukset eivät riitä kattamaan tulojen menetyksiä.

Kotihoidosta ja ikäihmisten asumispalveluista on tehty asiakasmaksuohje maksupäätösten valmistelua varten.
    


 

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää hyväksyä asiakasmaksut 1.7.2021 alkaen liitteenä olevan asiakasmaksuesityksen mukaisesti. Lisäksi yhtymähallitus hyväksyy kotihoidon ja ikäihmisten asumispalvelujen maksupäätösten valmistelua varten tehdyn asiakasmaksuohjeen.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Todettiin, että sivulla 15  olevaan kohtaan  pitkäaikainen perhehoito täydennetään sivulla 16  oleva erityispalveluna järjestettävän pitkäaikaisen perhehoidon lause: Erityishuollon asiakkaiden maksut määräytyvät kohdan Erityispalveluna järjestetty perhehoito mukaan. Siten sivulla 16  olevat pitkäaikaisen perhehoidon määrittelyt voidaan poistaa.

Tiedoksi

palvelujohtajat, talouspäälliköt, osto- ja myyntitiimin palveluesimies, tietohallinto sovellustuki

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä 
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai nähtäville asettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
Sandelininkatu 1 B, PL 46
05801 Hyvinkää
Sähköpostiosoite: kirjaamo@keusote.fi
Puhelin: 050 497 4988, 050 497 4989
Kirjaamo on avoinna ma-pe klo 9-15

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän kirjaamosta.

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimus lähetetään postitse tai sähköisesti aina omalla vastuulla (hallintolaki 17 §).