Yhtymähallitus, kokous 22.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 200 Perhehoidon ja tukiperhetoiminnan palkkiot ja korvaukset vuonna 2021

KEUDno-2020-10078

Valmistelija

  • Jaana Hietanoro, talouspäällikkö, MIELA, jaana.hietanoro@keusote.fi

Perustelut

Perustelut
Perhehoitajille maksettavien hoitopalkkioiden vähimmäismäärästä säädetään Perhehoitolain (263/2015) 16 §:ssä. Hoitopalkkioiden määrää tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijän eläkelain (395/2006) 96 §:ssä tarkoitetulla palkkakertoimella.

 
Vuodelle 2020 vahvistettu palkkakerroin on 1,446 ja vuodelle 2021 vahvistettu palkkakerroin on 1,465. Perhehoidon hoitopalkkion vähimmäismäärä nousee 1.1.2021 lukien 826,90 euroon kuukaudessa.

 
Vuodelle 2021 vahvistettu palkkakerroin merkitsee hoitopalkkioihin 1,31 prosentin korotusta vuoteen 2020 verrattuna. Hoitopalkkion määrän tarkistus tehdään 1.1.2021 lukien myös sellaisiin hoitopalkkioihin, jotka on sovittu palkkion vähimmäismäärää suuremmiksi tai pienemmiksi ja jotka perustuvat ennen tarkistusajankohtaa voimassa olleeseen toimeksiantosopimukseen.

 
Kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus

 
Perhehoitajille maksettavia kulukorvauksia ja käynnistämiskorvauksia tulee perhehoitolain 19 §:n mukaan tarkistaa kalenterivuosittain vuoden alusta elinkustannusindeksin (lokakuu 1951=100) edellisen vuoden lokakuun vuosimuutoksen mukaisesti. Elinkustannusindeksin pisteluku lokakuussa 2019 oli 1975 ja lokakuussa 2020 se oli 1979. Indeksin pisteluku on noussut noin 0,20 prosenttia. Perhehoitolain mukaisten korvausten vähimmäismäärää tulee nyt tarkistaa elinkustannusindeksin muutosta vastaavasti. Perhehoitolain 17 §:n mukaisen kulukorvauksen vähimmäismäärä on 1.1.2021 alkaen 424,16 euroa.

 
Myös muita kuin vähimmäismääräisiä kulukorvauksia tulee tarkistaa elinkustannusindeksin pisteluvun muutosta vastaavasti 1.1.2021 alkaen. Myös perhehoitolain 18 §:n mukaisen käynnistämiskorvauksen enimmäismäärää tulee tarkistaa elinkustannusindeksin pisteluvun muutosta vastaavasti. Käynnistämiskorvauksen enimmäismäärä on 1.1.2021 alkaen 3012,25 euroa perhehoidossa olevaa henkilöä kohti.

 
Tukiperhetoiminnan hoitopalkkioita ja kulukorvauksia korotetaan samoilla kertoimilla kuin perhehoidon vastaavia palkkioita ja kulukorvauksia.
 

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää hyväksyä perhehoidon ja tukiperhetoiminnan hoitopalkkioiden 1,31 prosentin korotukset sekä perhehoitajille maksettavien kulu- ja käynnistämiskorvausten sekä tukiperheille maksettavien kulukorvausten 0,20 prosentin korotukset 1.1.2021 alkaen.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

Ikäihmisten ja vammaisten palvelujen palvelujohtaja, kotona asumista tukevien palvelujen päällikkö, vammaisten palvelujen päällikkö