Yhtymähallitus, kokous 22.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 199 Omaishoidon tuen palkkiot vuonna 2021

KEUDno-2020-10077

Valmistelija

  • Maija Kaksonen, vs. talouspäällikkö, IKVA, maija.kaksonen@keusote.fi

Perustelut

Perustelut


Omaishoitajille maksettavien hoitopalkkioiden määrästä ja alimmista hoitopalkkioista säädetään omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) 5 §:ssä. Lain 6 §:n mukaan hoitopalkkioita tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijän eläkelain (395/2006) 96 §:ssä tarkoitetulla palkkakertoimella.


Vuodelle 2020 vahvistettu palkkakerroin on 1,446 ja vuodelle 2021 vahvistettu palkkakerroin on 1,465.


Omaishoidon tuen hoitopalkkion vähimmäismäärä on 1.1.2021 lukien 413,45 euroa kuukaudessa. Hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana maksettava hoitopalkkio on vähintään 826,90 euroa kuukaudessa.


Vuodelle 2021 vahvistettu palkkakerroin merkitsee hoitopalkkioihin 1,31 prosentin korotusta vuoteen 2020 verrattuna. Hoitopalkkion määrän tarkistus tehdään 1.1.2021 lukien myös sellaisiin hoitopalkkioihin, jotka on sovittu palkkion vähimmäismäärää suuremmiksi tai pienemmiksi ja jotka perustuvat ennen tarkistusajankohtaa voimassa olleeseen omaishoitosopimukseen. Korotus tehdään myös omaishoidon tukena järjestettävän sijaishoidon palkkioihin. 
 

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää hyväksyä omaishoidon tuen hoitopalkkioiden sekä omaishoidon tukena järjestettävän sijaishoidon palkkioiden 1,31 prosentin korotukset 1.1.2021 alkaen.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

Ikäihmisten ja vammaisten palvelujen palvelujohtaja, kotona asumista tukevien palvelujen päällikkö, vammaisten palvelujen päällikkö