Yhtymähallitus, kokous 22.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 198 Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hankintaohje

KEUDno-2020-6831

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Päivi Klami, hankintapäällikkö, paivi.klami@keusote.fi

Perustelut

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän voimassa oleva hankintaohje on hyväksytty yhtymähallituksessa 26.9.2017 § 36. Hankintaohje on osin vanhentunut, joten on tarve päivittää se noudattamaan kuntayhtymän nykytilaa.

Uuden hankintaohjeen keskeisimmät muutokset pohjautuvat kuntayhtymän toiminnan aikaisiin strategioihin, ohjelmiin, hallintosääntöön ja toimintasääntöön. Kuntayhtymän hankintastrategia hyväksyttiin yhtymävaltuustossa 7.3.2019 § 5. Hankinnat tulee voimassa olevan lainsäädännön mukaan julkaista sähköisissä järjestelmissä, tähän meillä on käytössä kilpailutus- ja sopimushallintajärjestelmä Cloudia sekä asianhallintajärjestelmä CaseM. Sähköisen palvelun ja hankintamenettelyjen ohella on ilmennyt tarve selkeyttää hankintaohjeen rakennetta sekä siihen liittyviä osto-ohjeita.

Keskeisimpiin muutoksiin lukeutuvat nyt päivitetyssä hankintaohjeessa ovat myös ICT-hankintoihin liittyvät määritelmät sekä valvontaan liittyvä kokonaisuus.

Hankintaohje on lakia täydentävä toiminnallinen ohje. Keskeisin kuntayhtymää koskeva lainsäädäntö hankinnoista on Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016 (hankintalaki).

Hankintaohje on valmisteltu ja laadittu hankintapalveluissa. Valmistelussa on ollut mukana kuntayhtymän eri toimintojen asiantuntijoita, kuten lakimies, sisäinen tarkastaja ja tietohallintojohtaja. Hankintaohje ohjeistaa hankintojen toteuttamista Keusotessa. Hankintaohjeessa ei ole huomioitu erityisalojen hankintalakia. Hankintalain tavoitteena on tehostaa julkisten varojen käyttöä, edistää laadukkaiden, innovatiivisten ja kestävien hankintojen tekemistä sekä turvata yritysten ja muiden yhteisöjen tasapuoliset mahdollisuudet tarjota tavaroita ja palveluja julkisten hankintojen tarjouskilpailuissa.

Hankintalaissa säädetään uudet kynnysarvot kansallisille hankinnoille. Hankintalaissa säädetään myös, että ennen hankintamenettelyn aloittamista on suositeltavaa kartoittaa markkinoita riittävän laajasti, jotta saadaan käsitys tarjolla olevista erilaisista vaihtoehdoista ja ratkaisumalleista. Lisäksi hankintalaissa on myös muita muutoksia aikaisempaan lainsäädäntöön, kuten säännökset hankintasopimuksen muuttamisesta sopimusaikana. Hankintaohjeessa on huomioitu hankintalainsäädännön keskeiset tavoitteet ja muutokset. Hankintaohjeessa nostetaan esille hankintoja tekevien toimivalta ja valvontakysymykset. Lisäksi hankintaohjeessa kiinnitetään huomiota tietosuojan ja tietoturvan toteutuminen hankinnoissa.

Hallintosäännössä on määräykset toimielinten ja viranhaltijoiden toimivallasta hankinta-asioissa. Hallintosäännön 11§:n mukaan yhtymähallitus päättää asioista, joista ei ole säädetty tai määrätty muulle kuntayhtymän toimielimelle, viranhaltijalle tai luottamushenkilölle.

Ehdotus

Esittelijä

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää hyväksyä Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hankintaohjeen. 

Päätös

Asia palautettiin uudelleen valmisteluun.

Perustelut

 Hankintapalveluissa on tarkistettu hankintaohjeen julkisuutta koskeva ohjeistus.   

Ehdotus

Esittelijä

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää hyväksyä Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hankintaohjeen. 

Päätös

Asia palautettiin yksimielisesti uudelleen valmisteluun.

Perustelut

Hankintaohjeen lukua 12 Hankintapäätös ja julkisuus on päivitetty yhdessä julkisuusasiantuntijan, hankinta-asiantuntijoiden ja hankintalakimiehen kanssa. 
Aiemmin käsittelyssä olleeseen hankintaohjeeseen verrattuna uutena tekstinä on kirjoitettu, että yhtymähallitus voi halutessaan päättää hyväksyä ja tarkastaa pöytäkirjan hankintaa koskevan pykälä osalta kokouksessa. Tällä menettelyllä nopeutetaan hankintaprosessia. 
Uutena asiana on myös tarkennus tiivistelmästä; Yhtymähallituksen esityslistalla julkaistaan tieto hankinta-asian käsittelystä lyhennettynä tiivistelmänä. Tiivistelmässä kerrotaan oleellinen tieto hankinnasta, taustoista, menetelmistä, aikataulusta, tarjouspyynnöstä, tarjouksista, vertailun tekemisestä ja sopimuksesta. 
Hankintaohjeen luonnoksessa päivitykset löytyvät punaisiksi korostettuina. 
Muihin hankintaohjeen lukuihin ei ole tehty 10.11 ja 8.12 käsittelypäivien jälkeen muutoksia. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää hyväksyä Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hankintaohjeen. 

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

hankintapalvelut