Yhtymähallitus, kokous 21.12.2021

§ 191 Vuoden 2021 käyttösuunnitelman muuttaminen

KEUDno-2021-21092

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sanna Kaukua, talouspäällikkö, yhtymän johto, sanna.kaukua@keusote.fi

Perustelut

Yhtymävaltuusto hyväksyi vuoden 2021 talousarvion kokouksessaan 17.12.2020 § 51. 

Lokakuun toteutuman perusteella laaditun tilinpäätösennusteen mukaan kuntayhtymän oman toiminnan toimintakatteen ylitysuhka on noin 30,6 Me. Poistojen arvioidaan toteutuvan n. 1,7 Me ja rahoitustuottojen ja -kulujen n. 0,2 Me talousarviota pienempinä. Näin ollen jäsenkuntien maksuosuuksien ennustetaan toteutuvan omassa toiminnassa n. 28,7 Me talousarviota suurempina. Ennusteessa on huomioitu valtiolta saatava korona-avustusarvio.

Erikoissairaanhoidon ennusteen mukaan toimintakatteen alijäämä on n. 3,1 Me talousarviota pienempi. HUS:n hallitus esittää HUS:n valtuustolle vuoden 2019 alijäämän (15 Me) kattamista vuonna 2021, mikä puolestaan kasvattaa erikoissairaanhoidon kustannuksia Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän jäsenkunnissa n. 1,1 Me. Jäsenkuntien maksuosuuksien ennustetaan toteutuvan erikoissairaanhoidossa n. 2 Me talousarviota pienempinä.

Kaiken kaikkiaan jäsenkuntien maksuosuuksien ennustetaan toteutuvan n. 26,8 Me talousarviota suurempina.

 

Ylityksen perustelut

Koronapandemiasta aiheutuvia kustannuksia on lokakuun loppuun mennessä kirjattu kirjanpitoon n. 31,6 Me. Välittömiä koronakustannuksia ja -tuottomenetyksiä arvioidaan kertyvän vuoden 2021 loppuun mennessä n. 39,5 Me. Valtio korvaa koronasta aiheutuvia kustannuksia ja ennusteessa onkin arvioitu, että koronakorvauksia saataisiin omaan toimintaan n. 47,7 Me. Jäsenkuntien kanssa on sovittu, että kuntayhtymä hakee koronaan liittyvät valtionkorvaukset jäsenkuntien puolesta.

Henkilöstön saatavuusongelmat ovat aiheuttaneet merkittäviä kustannuksia. Koska henkilöstöä ei ole saatu rekrytoitua, on jouduttu turvautumaan vuokratyövoiman käyttöön, mikä on merkittävästi kalliimpaa omaan henkilöstöön verrattuna. Työvoiman vuokrauksen ja lääkäripalvelujen ostojen kustannuksia oli kertynyt lokakuun loppuun mennessä n. 9,2 Me. Talousarviossa näihin kustannuksiin on varattu n. 2,8 Me eli kustannuksia on toteutunut lokakuun loppuun mennessä n. 6,4 Me talousarvioon varattua enemmän. Lähtökohtaisesti määrärarahavaraus on tehty henkilöstöpalveluihin, mutta koska henkilöstön saatavuusongelmat ovat johtaneet myös ylityökorvausten maksamiseen omalle henkilöstölle, ylittyvät henkilöstömäärärahatkin. Henkilöstökulujen ylitystä selittää myös palkkojen etupainotteinen harmonisointi, jolla on pyritty parantamaan henkilöstön saatavuutta. Henkilstön rekrytointiongelmat heijastuvat myös ostopalvelujen hintatasoon.

Yhtymän johto ja strateginen kehittäminen ja tukipalvelut -kokonaisuuden ylityksen arvioidaan olevan n. 3,9 Me. Ylitystä selittää pääasiassa lomapalkkavelan muutos, jonka on arvioitu koko kuntayhtymän osalta toteutuvan n. 2,5 Me talousarviota suurempana. Lomapalkkavelan muutokseen vaikuttaa paitsi henkilöstömäärän kasvu ja palkkojen korotukset myös se, ettei erityisesti hoitohenkilöstöllä ole ollut mahdollisuutta pitää vuosilomia normaaliin tapaan koronasta ja henkilöstön saatavuusongelmasta johtuen. Lisäksi ylitysuhkaa on tunnistettu vuonna 2021 aloittaneessa keskitetyssä asiakasohjauksessa n. 0,5 Me. Luottotappioita arvioidaan kertyvän n. 0,9 Me.

Ikäihmisten ja vammaisten palvelujen ylityksen ennustetaan olevan n. 15,7 Me. Kotona asumista tukevissa palveluissa ylitys on n. 2,5 Me erityisesti henkilöstön saatavuusongelmista johtuen. Ympärivuorokautisissa palveluissa ylitys on n. 4 Me, josta n. 2,5 Me selittyy ikäihmisten asumispalvelupaikkojen kasvaneella tarpeella ja n. 1,4 Me henkilöstökulujen ylittymisellä (saatavuusongelmat, ylityökorvaukset, palkkaharmonisointi). Vammaisten palveluissa ylitys on n. 9,2 Me. Merkittävin ylitystä selittävä tekijä on kehitysvammaisten asumispalvelujen ostojen toteutuminen n. 3,1 Me talousarviota suurempina. Vaikeavammaisten palveluasumisen ostot ylittyvät n. 1,4 Me:lla. Kehitysvammaisten päiväaikaisen toiminnan kasvu edelliseen vuoteen verrattuna johtuu koronatilanteen helpottumisesta ja ylitys on n. 1,6 Me. Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen asiakasmäärä on kasvanut ja sen myötä ylityksen arvioidaan olevan n. 1,2 Me. Henkilökohtaisen avun asiakasmäärät ovat niin ikään kasvaneet, mikä aiheuttaa n. 1 Me:n ylityksen. Kuljetuspalvelukriteerit ovat muuttuneet ja asiakkaiden liikkumisalueet laajentuneet, mikä ylittää talousarvion n. 1 Me:lla.

Terveyspalvelujen ja sairaanhoidon palvelualueella ylitys on n. 50 Me, josta koronasta johtuvaa ylitystä on n. 34,5 Me. Keskitettyjen palvelujen tulosalueella muusta kuin koronasta johtuvaa ylitystä selittää puheterapiapalvelujen ostojen ylitys n. 0,5 Me, hoitotarvikejakelun ylitys n. 1,1 Me, apuvälinepalvelujen ylitys n. 1,2 Me. Lisäksi Kiljavan kuntoutusosaston käyttöaste oli marraskuussa 2021 n. 67 %, minkä seurauksena tuottoja jää kertymättä n. 0,9 Me. Avopalveluissa yltiys on n. 11,5 Me ja sitä selittää vastaanottopalvelujen ylitykset mm. työvoiman vuokrauksessa, lääkäripalvelujen ostoissa, laboratorio-, kuvantamis- ja siivouspalvelujen ostoissa sekä potilaskuljetuksissa. Virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen ostojen arvioidaan toteutuvan n. 0,5 Me talousarviota suurempina. Lisäksi tuottoja jää kertymättä n. 2 Me. Suun terveydenhuollon ylitys on n. 6,1 Me, josta n. 3,3 Me on henkilöstökustannusten ylitystä.  Palvelujen ostoja arvioidaan toteutuvan n. 1,7 Me talousarviota enemmän. Hoitotarvike- ja lääkekustannukset ylittyvät n. 0,6 Me, koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut n. 0,3 Me sekä vuokrat vajaa 0,2 Me. Sairaalapalvelujen ylitys on n. 1,4 Me, josta kotisairaalatominnan ylitys on n. 1,2 Me ja kotiin ja kuntoutukseen annettavan lääketieteellisen tuen ylitys n. 0,2 Me.

Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelujen sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelujen ylitys on n. 8,6 Me. Tästä perhekeskuspalvelujen ylitys on n. 0,5 Me. Lastensuojelun palvelujen ylitys on n. 4,4 Me. Lastensuojelun sijaishuollossa on vaativahoitoisempia nuoria, mikä ylittää talousarvion n. 2,7 Me:lla. Lastensuojelun asiakasmäärän kasvu on kasvattanut avohuollon tukipalvelujen kustannuksia n. 0,5 Me. Jälkihuollon tukipalvelujen tarpeen kasvu aiheuttaa n. 0,5 Me:n ylityksen. Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalveluissa ylitys on n. 3,7 Me ja siitä 2,6 Me selittyy mielenterveysasumispalvelujen asiakasmäärän kasvulla ja hinnankorotuksissa ja 0,5 Me kuntouttavan työtoiminnan saamatta jäävillä korvauksilla.

Erikoissairaanhoidon ennuste perustuu HUS:lta saatuun arvioon, johon on lisätty kapitaatioerät, muun erikoissairaanhoidon ostot, ensihoidon arvio sekä 1 Me:n kustannus siirtoviivepäivistä. Erikoissairaanhoitoon arvioidaan saatavan valtion korona-avustusta n. 1,6 Me. Erikoissairaanhoidon ennusteeseen sisältyy n. 1,1 Me HUS:n alijäämän kattamista.

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän talousarvion loppusumma on nolla euroa. Ylitykset katetaan jäsenkuntien maksuosuuksilla.

 

Talousarviomuutos käyttötalousosa

Käyttötalousosassa sitovuustasona on oman toiminnan toimintakate ja erikoissairaanhoidon toimintakate. Oman toiminnan toimintakatteen muutos edellä esitetyn perusteella on n. -1,8 Me ja erikoissairaanhoidon toimintakatteen muutos n. -0,007 Me. Poistojen muutos on n. 1,7 Me.

 

Talousarviomuutos tuloslaskelmaosa

Tuloslaskelmaosassa sitovuustasona on rahoitustuotot ja -kulut yhteensä. Talousarviossa rahoitustuottojen ja -kulujen arvioitiin olevan n. -0,13 Me. Ennusteen mukaan toteutuma on n. 0,15 Me parempi. Korkotuottoja on kertynyt lokakuun loppuun mennessä lähes 0,05 Me maksuvalmiuden varmistamiseksi otettujen tilapäislainojen negatiivisesta korosta johtuen. Viivästyskorkotuloja ja muita rahoitustuottoja on kertynyt lokakuun loppuun mennessä n. 0,03 Me, joten ne tuleva ylittämään talousarvion. Korkokulut tulevat alittumaan, koska keväällä tehdyn pankkikilpailutuksen myötä saatiin muutoksia negatiivisen talletuskoron perimisen ehtoihin. Viivästyskorkomenojen odotetaan toteutuvan alkuperäistä arviota pienempinä.

 

Talousarviomuutos rahoitusosa

Käyttötalousosan ja tuloslaskelmaosan muutoksilla on vaikutuksia rahoitusosaan liitteen mukaisesti.

 

Jäsenkuntien maksuosuuksien muutos kunnittain

Esitetyt talousarviomuutokset vaikuttavat jäsenkuntien maksuosuuksiin seuraavasti:

  • Hyvinkää, muutos 8,5 Me
  • Järvenpää, muutos 9,1 Me
  • Mäntsälä, muutos 2,3 Me
  • Nurmijärvi, muutos 3,2 Me
  • Pornainen, muutos 0,5 Me
  • Tuusula, muutos 3,2 Me
  • Yhteensä 26,8 Me

Muutosten vaikutukset kunnittain ovat osittain laskennallisia, koska kaikkia eriä (esim. lomapalkkavelan muutos) ei ole voitu kohdentaa kustannuspaikkatasolle.

 

Talousarviomuutokset ja muutosten vaikutukset jäsenkuntien maksuosuuksiin on esitetty tarkemmin liitteissä.

Ehdotus

Esittelijä

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto päättää hyväksyä liitteessä esitetyt muutokset vuoden 2021 talousarvioon.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Valmistelija

  • Sanna Kaukua, talouspäällikkö, yhtymän johto, sanna.kaukua@keusote.fi

Perustelut

Yhtymähallitus hyväksyi vuoden 2021 käyttösuunnitelman kokouksessaan 19.1.2021 § 11.

Yhtymävaltuusto päätti talousarvion muuttamisesta kokouksessaan 16.12.2021 § 57. Talousarvion muuttaminen edellyttää myös käyttösuunnitelman muuttamista.

Käyttösuunnitelman taloudellisten tavoitteiden muutoksessa on huomioitu yhtymävaltuuston päättämät talousarviomuutokset. Käyttösuunnitelman sitovuustasojen (palvelualueet) sisällä on lisäksi voitu tehdä muutoksia, jotka eivät edellytä yhtymähallituksen päätöstä, mutta jotka ovat mukana tässä esitettävissä muutoksissa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää hyväksyä vuoden 2021 käyttösuunnitelman taloudellisten tavoitteiden muutokset liitteen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

Palvelualueet