Yhtymähallitus, kokous 21.12.2021

§ 196 Perhehoidon, tukiperhe- ja tukihenkilötoiminnan palkkiot ja korvaukset vuonna 2022

KEUDno-2021-22058

Valmistelija

  • Jaana Hietanoro, talouspäällikkö, MIELA, jaana.hietanoro@keusote.fi

Perustelut

Perhehoitajille maksettavien hoitopalkkioiden vähimmäismäärästä säädetään perhehoitolain (263/2015) 16 §:ssä. Hoitopalkkioiden määrää tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijän eläkelain (395/2006) 96 §:ssä tarkoitetulla palkkakertoimella.

Vuodelle 2021 vahvistettu palkkakerroin on 1,465 ja vuodelle 2022 vahvistettu palkkakerroin on 1,501. Perhehoidon hoitopalkkion vähimmäismäärä perhehoidossa olevaa henkilöä kohden on 1.1.2022 lukien 847,24 euroa kalenterikuukaudessa.

Vuodelle 2022 vahvistettu palkkakerroin merkitsee hoitopalkkioihin 2,46 prosentin korotusta vuoteen 2021 verrattuna. Hoitopalkkion määrän tarkistus tehdään 1.1.2022 lukien myös sellaisiin hoitopalkkioihin, jotka on sovittu palkkion vähimmäismäärää suuremmiksi tai pienemmiksi, ja jotka perustuvat ennen tarkistusajankohtaa voimassa olleeseen toimeksiantosopimukseen.

Kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus

Perhehoitajille maksettavia kulukorvauksia ja käynnistämiskorvauksia tulee perhehoitolain 19 §:n mukaan tarkistaa kalenterivuosittain vuoden alusta elinkustannusindeksin (lokakuu 1951=100) edellisen vuoden lokakuun vuosimuutoksen mukaisesti. Elinkustannusindeksin pisteluku lokakuussa 2020 oli 1979 ja lokakuussa 2021 se oli 2041. Indeksin pisteluku on noussut noin 3,13 prosenttia.

Perhehoitolain 17 §:n mukaisen kulukorvauksen vähimmäismäärä on 1.1.2022 alkaen 437,44 euroa. Myös muita kuin vähimmäismääräisiä kulukorvauksia tulee tarkistaa elinkustannusindeksin pisteluvun muutosta vastaavasti 1.1.2022 alkaen.

Myös perhehoitolain 18 §:n mukaisen käynnistämiskorvauksen enimmäismäärää tulee tarkistaa elinkustannusindeksin pisteluvun muutosta vastaavasti. Käynnistämiskorvauksen enimmäismäärä on 1.1.2022 alkaen 3106,53 euroa perhehoidossa olevaa henkilöä kohti.

Tukiperhe- ja tukihenkilötoiminnan hoitopalkkioita ja kulukorvauksia korotetaan samoilla kertoimilla kuin perhehoidon vastaavia palkkioita ja kulukorvauksia.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää hyväksyä perhehoidon, tukiperhe- ja tukihenkilötoiminnan hoitopalkkioiden 2,46 prosentin korotukset sekä perhehoitajille maksettavien kulukorvausten ja käynnistämiskorvausten ja tukiperhe- ja tukihenkilötoiminnan kulukorvausten 3,13 prosentin korotukset 1.1.2022 alkaen.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

palvelujohtaja, Miela; palvelujohtaja, Ikva; lastensuojelun päällikkö, perhehoidon esimies/Pihlaja, asiakassihteeri/Pihlaja, kotona asumista tukevien palvelujen päällikkö, vammaisten palvelujen päällikkö, talouspäällikkö Ikva

Liitteet

Oheismateriaali