Yhtymähallitus, kokous 21.12.2021

§ 194 Hinnat Lasteri-tietojärjestelmästä palveluna

KEUDno-2021-22051

Valmistelija

 • Tiina Salminen, palvelujohtaja, tiina.salminen@keusote.fi

Perustelut

Lasteri on sijaishuoltoyksiköt ja niiden valvontatiedot yhdistävä tietopohja, joka kehitettiin ja pilotoitiin STM:n rakenneuudistusrahoituksen tuella toteutetussa hankkeessa vuosina 2020 - 2021. Hankkeen hallinnoijana on toiminut Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä (Keusote) ja kumppaneina Helsingin kaupunki ja Satakunta. Asiantuntijatukea kehittämiseen on tarjonnut Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Rahoitettu hanke päättyy 31.12.2021 ja hankkeen päättyessä Lasteri jää Keusoten omistukseen. Päätös omistajuudesta on tehty vuodeksi 2022 (kuntayhtymän johtajan päätös 26.10.2021, §133). Tavoitteena on löytää jatkossa omistajaksi valtakunnallinen taho ja jo hankeaikana käynnistyneitä neuvotteluja jatko-omistajuudesta käydään vuoden 2022 aikana STM:n ja THL:n kanssa.

Kuntasektorin toimijat voivat liittyä Lasteri-palvelun käyttäjiksi sopimuksella. Lasteri-palveluun sisältyy

 1. Tukipalvelu sopimuskumppanin pääkäyttäjälle arkisin (ma-pe) klo 8.00-16.00 palveluaikana ja tukipalveluun sisältyy ongelmien ja palvelupyyntöjen vastaanottaminen ja luettelointi.
 2. Käyttäjien käyttövaltuuksien ja -oikeuksien hallinta.
 3. Häiriönhallinta, joka kattaa ilmenneiden häiriöiden ja vikojen korjaukset.

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä ei tavoittele Lasteri -palvelun tuottamisella voittoa. Kaikki Lasteri -palvelun tuottamisesta perittävät maksut käytetään Lasteri -palvelun tuottamiseen tai kehittämiseen ja kertynyt ylijäämä palautetaan tai vaihtoehtoisesti hyvitetään palvelumaksusta palvelusta maksaneille palvelun käyttäjille.

Lasteri -palvelun tuottamisen kokonaiskustannukset (sis. SaaS -palvelut ja erilaiset Lasterista Keusotelle aiheutuvat kustannukset, kuten hallinnointikulut, skaalautuvuuden ja levityksen edistäminen sekä muun valtakunnallistamisen) peritään palvelua käyttäviltä kuntasektorin tilaajilta asukaslukuun perustuvina palvelun käyttömaksuina. Asukasluku tarkoittaa kunnan, kuntayhtymän, hyvinvointialueen tai vastaavan kuntasektorin toimijan asukaslukua kutakin kuluvaa kalenterivuotta edeltäneen kalenterivuoden viimeisen päivän mukaan laskettuna.

Asukaslukuun perustuva hinta kattaa:

 • Palvelun ylläpidon ja käytön
 • SaaS -palvelut
 • Erilaiset Lasterista Keusotelle aiheutuvat kustannukset, kuten hallinnointikulut, skaalautuvuuden ja levityksen edistämisen sekä muun valtakunnallistamisen
 • Käyttöönottokoulutuksen 2 kuukauden sisällä sopimuksen alkamisesta

Muista palveluista, jotka sisältävät edellä mainittuun kuulumatonta tuntityötä, Keusotella on oikeus veloittaa erillinen tuntihinta, joka ei perustu asukaslukuun. Tällaisia palveluita ovat erikseen tilattavat koulutuspalvelut sekä muiden palvelupyyntöjen kuin häiriöiden ja vikojen selvittäminen.

Lasteri-rekisteriin rekisteröitävien sijaishuollon palveluntuottajien kanssa ei solmita erillisiä sopimuksia, vaan he hyväksyvät käyttöehdot ohjelmistoon tullessaan.

(Mahdollisista jatkokehitysmaksuista ja/tai -kustannuksista sovitaan erikseen kirjallisesti Keusoten ja sopimuskumppanien kesken, huomioiden kuitenkin seuraavat periaatteet:

 1. Sopijapuolet sopivat asukaslukuun perustuvasta jatkokehityshinnasta, joka on sama kaikille kuntasektorin tilaajille. Mikäli tällaista hintaa ei pystytä sopimaan, ei Lasteria jatkokehitetä kuntasektorilta kerättävillä jatkokehitysmaksuilla.
 2. Mikäli saadaan Lasterin jatkokehitykseen saadaan ulkopuolista rahoitusta, se hyödynnetään jatkokehitykseen rahoittajan ehtojen mukaisesti.

STM:n rahoittaman Lasterin pilotointihankkeen ohjausryhmä päätti esittää asukaslukuun perustuvaksi käyttömaksuksi 0,058 €/asukas. Muista kuin käyttömaksuun sisältyvistä palveluista esitetään perittäväksi tuntihinta 60 €/h + alv, mikäli muu palvelu voidaan tuottaa Keusoten resurssein ilman alihankintaa. Mikäli palvelu joudutaan ostamaan alihankintana esim. ICT-toimittajalta, sovitaan hinta tapauskohtaisesti tilaajan ja Keusoten kesken.

Ehdotus

Esittelijä

 • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää, että 

 • kunnan, kuntayhtymän, hyvinvointialueen tai vastaavan kuntasektorin toimijoilta peritään Lasteri-palvelusta asukaslukuun perustuva käyttömaksu, jonka suuruus on 0,058 €/asukas ja asukasluku huomioidaan kutakin kuluvaa kalenterivuotta edeltäneen kalenterivuoden viimeisen päivän mukaan laskettuna.
 • käyttömaksu sisältää palvelun ylläpidon ja käytön, SaaS -palvelut, erilaiset Lasterista Keusotelle aiheutuvat kustannukset, kuten hallinnointikulut, skaalautuvuuden ja levityksen edistämisen ja muun     valtakunnallistamisen sekä käyttöönottokoulutuksen 2 kuukauden sisällä sopimuksen alkamisesta.
 • muiden kuin käyttömaksuun sisältyvien palvelujen tuntihinta on 60 €/h + alv, mikäli muu palvelu voidaan tuottaa Keusoten resurssein ilman alihankintaa. 
 • mikäli käyttömaksuun kuulumaton palvelu ostetaan alihankintana esim. ICT- toimittajalta, sovitaan hinta tapauskohtaisesti tilaajan ja Keusoten kesken niin, ettei hankinnasta synny kustannuksia Keusotelle.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

Hankinnat, palvelujohtaja, hankekoodinaattorit