Yhtymähallitus, kokous 21.12.2021

§ 193 Aikuisten mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelut.

KEUDno-2020-527

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Nina Tommola, aikuisten päihde-, mielenterveys-, sosiaalipalvelujen päällikkö, nina.tommola@keusote.fi
Tiina Salminen, palvelujohtaja, tiina.salminen@keusote.fi

Perustelut

Hankinnan kohde ja ennakoitu arvo

Dynaamisessa hankintajärjestelmässä hankinnan kohteena asumispalvelut ja asumiseen liittyvät palvelut asiakkaille, joilla on päihteiden ongelmakäytöstä tai Mielenterveysongelmasta johtuva tuen tarve tai muu sosiaalihuoltolain 11 §:n tarkoittama tuen tarve. Asumiseen liittyvinä muina palveluina voivat tulla kysymykseen sosiaalinen kuntoutus, ammatillinen tukihenkilötoiminta sekä ohjaus ja neuvonta. Hankinnan kohteena on lisäksi ensisuojapalvelu asunnottomille henkilöille. Kyseessä on tilapäinen yöaikainen majoituspalvelu, jonne voi tulla myös päihtyneenä.

Hankintajärjestelmä on perustamisvaiheessa jaettu luokkiin seuraavasti: Luokka 1 Tuettu asuminen, Luokka 2 Palveluasuminen, Luokka 3 Tehostettu palveluasuminen, Luokka 4 Ammatillinen tukihenkilötoiminta, Luokka 5 Ensisuojapalvelu. 

Hankintajärjestelmään voidaan lisätä uusia palveluiden luokkia sen voimassaoloaikana. 

Hankinnan kohde hankintajärjestelmässä ja hankintajärjestelmän toiminta on kuvattu tarkemmin liitteessä 1 Dynaamisen hankintajärjestelmän periaatteet. Hankintajärjestelmässä sovellettavat yleiset sopimusehdot ovat liitteen 2 Sopimus mukaiset. Hankintajärjestelmän perustaminen tapahtuu osallistumispyynnöllä, jonka luonnos on päätöksen oheismateriaalina. 

Hankinnan hankintalain mukaisesti arvioitu ennakoitu arvo on 12 milj.€/vuosi, alv 0 %. Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä ei sitoudu tiettyihin hankintamääriin sopimuskauden aikana. 

Dynaamisen hankintajärjestelmän perustaminen ja hankintamenettely
    
Tällä päätöksellä perustetaan päihde- ja mielenterveyskuntoutujien palvelujen dynaaminen hankintajärjestelmä (jatkossa hankintajärjestelmä). Hankintajärjestelmä on koko voimassaolonsa ajan avoin kaikille soveltuvuusehdot täyttäville palveluntuottajille. 

Hankintajärjestelmä perustetaan ja sitä täydennetään kaksivaiheisella rajoitetun menettelyn kaltaisella menettelyllä. Hankintayksikkö julkaisee hankintailmoituksen ja osallistumispyynnön ilmoituskanavissa www.hankintailmoitukset.fi ja Tarjouspalvelu.fi kun päätös on tehty ja allekirjoitettu.

Hankintaan sovelletaan hankintalain 12 luvun säännöksiä ja 3 §:n mukaisia hankintojen yleisiä periaatteita. Hankinta toteutetaan sosiaali- ja terveyspalveluiden dynaamisella hankintajärjestelmällä, joka tarkoittaa tilaajan suunnittelemaa, hankintalain periaatteiden mukaista menettelyä hankinnan kohteena olevien palveluiden hankkimiseen. Kyseessä ei ole hankintalain 42 §:n tarkoittama puitejärjestely. Hankintamenettelyssä hyödynnetään soveltuvin osin hankintalain 49–52 §:n tarkoittamaa dynaamista hankintajärjestelmää koskevia säännöksiä.

Hankintamenettelyn valinnan tarkoituksena on turvata asiakasryhmän palveluiden
toteuttaminen niitä koskevan lainsäädännön mukaisesti. Hankintamenettelyn tarkoituksena on turvata haavoittuvassa asemassa olevan asiakasryhmän palveluiden toteuttaminen ja asiakaskohtaisen palvelun valinta niitä koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Hankintajärjestelmän perustamisen jälkeen käynnistyy hankintavaihe.  Hankintajärjestelmä on voimassa neljä (4) vuotta sen perustamisesta lukien. Tänä aikana hankintayksikkö toteuttaa hankintajärjestelmässä sisäisiä kilpailutuksia. Tilaaja voi jatkaa
hankintajärjestelmän voimassaoloa uudella hankintailmoituksella.

Markkinakartoitus ja palvelun käyttäjien osallistuminen

Palveluntuottajien yleinen infotilaisuus toteutettiin 23.3.2021. Palveluja käyttävien asiakkaiden näkemyksiä on selvitetty asiakastyöpajassa 15.2.2021. 


Ehdokkaiden valinta ja hankintapäätös

Palveluntuottajat voivat alkaa jättää osallistumishakemuksia hankintajärjestelmään heti hankintailmoituksen ja osallistumispyynnön julkaisun jälkeen. Hankintayksikkö hyväksyy ehdokkaat hankintajärjestelmään päätöksellään. Hankintajärjestelmään hyväksytään kaikki ehdokkaat, jotka täyttävät asetetut soveltuvuus- ja vähimmäisvaatimukset. Hankintayksikkö varaa hankintajärjestelmän perustamisvaiheessa osallistumishakemusten käsittelyyn 15 päivää. 

Ensimmäiset hankintajärjestelmän sisäiset tarjouspyynnöt lähetetään hankintajärjestelmään hyväksytyille palveluntuottajille perustamisvaiheen jälkeen. Tarjouksia voivat jättää vain hankintajärjestelmään hyväksytyt palveluntuottajat. 

Dynaamisessa hankintajärjestelmässä päätöksenteko tapahtuu kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa hankintajärjestelmään hakenut ehdokas hyväksytään hankintajärjestelmään. Ehdokasvalintaa koskevat päätökset on tehtävä sitä mukaa kuin hakemuksia tulee, pääsääntöisesti 10 työpäivässä hakemuksen saapumisesta. Ehdokasvalinnan tekeminen ei vielä sisällä palvelun ostoa, eikä sen perusteella tehdä hankintasopimusta. Ehdokasvalintaa koskevat päätökset on tarkoituksenmukaista tehdä viranhaltijapäätöksinä.

Varinainen, saatuihin tarjouksiin ja tarjouskilpailun lopputulokseen perustuva hankintapäätös tehdään hankintajärjestelmän sisäisen tarjouskilpailun perusteella. Hankintapäätöksen tekee kuntayhtymän hallintosäännön mukainen toimielin.  

 
 

 

Ehdotus

Esittelijä

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi


Yhtymähallitus päättää

1)    perustaa päihde- ja mielenterveyskuntoutujien palvelujen dynaamisen hankintajärjestelmän liitteenä olevien hankinnan asiakirjojen mukaisesti, 
2)    valtuuttaa Aikuisten mielenterveys, päihde- ja sosiaalipalvelut, Asumispalvelujen esimiehen tekemään asiakirjoihin tarvittavat tekniset korjaukset, 
3)    valtuuttaa Aikuisten mielenterveys, päihde- ja sosiaalipalvelut, Asumispalvelujen esimiehen tekemään jatkossa hankintajärjestelmän voimassaolon ajan päätökset ehdokkaiden valinnasta hankintajärjestelmän luokkiin ja
4)    tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän §:n osalta välittömästi kokouksessa. 

Päätös voidaan panna täytäntöön heti, kun se on tehty ja allekirjoitettu.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Valmistelija

  • Tiina Salminen, palvelujohtaja, tiina.salminen@keusote.fi

Perustelut

HANKINTAPÄÄTÖS: HANKINTAJÄRJESTELMÄN SISÄINEN KILPAILUTUS PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN PALVELUJEN DYNAAMISESSA HANKINTAJÄRJESTELMÄN LUOKISSA 1, 2 JA 3

Hankintamenettely ja hankintailmoitus
Hankintayksikkö perusti päihde- ja mielenterveyskuntoutujien palvelujen dynaamisen hankintajärjestelmän hankintailmoituksella ja osallistumispyynnöllä KEUDno-2020-527, joka julkaistiin ilmoituskanavissa Tarjouspalvelu.fi ja www.hankintailmoitukset.fi  21.5.2021.

Hankintajärjestelmä on voimassa neljä (4) vuotta sen perustamisesta lukien. Tänä aikana hankintayksikkö toteuttaa hankintajärjestelmässä sisäisiä kilpailutuksia. Tilaaja voi jatkaa
hankintajärjestelmän voimassaoloa uudella hankintailmoituksella.

Hankinta toteutetaan hankintalain (1397/2016) 12 luvun tarkoittamana, hankintalain liitteen E-mukainen sosiaali- ja terveyspalvelun hankintana. Hankintaan sovelletaan hankintalain 12 luvun säännöksiä ja 3 §:n mukaisia hankintojen yleisiä periaatteita. Hankintajärjestelmän toimintaperiaatteet on kuvattu tarkemmin osallistumispyynnön liitteessä ”Dynaamisen hankintajärjestelmän periaatteet”.
 

Hankinnan kohde ja ennakoitu arvo
Kyseessä on hankintajärjestelmän sisäinen kilpailutus hankintajärjestelmän luokissa 1 Tuettu asuminen, 2 Palveluasuminen ja 3 Tehostettu palveluasuminen. 

Tarjouspyynnössä hankinnan kohteena ovat tuetun asumisen, palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen palvelut asiakkaille, joilla on mielenterveysongelmasta ja/tai päihteiden ongelmakäytöstä johtuva tuen tarve. Palvelut perustuvat sosiaalihuoltolain (1301/2014) säännöksiin. Niiden taustalla ovat myös päihdehuoltolain (41/1986) ja mielenterveyslain (1116/1990) säännökset. Asumispalveluista säädetään sosiaalihuoltolain 21 §:ssä.
 
Luokassa 1 Tuettu asuminen hankinnan kohde on jaettu osiin seuraavasti: 
Osa 1A Tuettu asuminen ja kotiin vietävä tuki
Osa 1B Päihteet salliva tuettu asuminen

Luokassa 2 Palveluasuminen hankinnan kohde on jaettu osiin seuraavasti: 
Osa 2A Kevyt palveluasuminen 
Osa 2B Palveluasuminen 
Osa 2C Päihteet salliva palveluasuminen

Luokassa 3 Tehostettu palveluasuminen hankinnan kohde on jaettu osiin seuraavasti: 
Osa 3A Tehostettu palveluasuminen
Osa 3B Päihteet sallivat tehostettu palveluasuminen
Osa 3C Vaativa tehostettu palveluasuminen

Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin ohjeismateriaalina olevissa tarjouspyynnöissä liitteineen.
 
Hankinnan hankintalain mukaisesti laskettu ennakoitu arvo kokonaisarvo sopimuskaudella on noin 12 miljoonaa euroa (ilman arvonlisäveroa). 

Hankintayksikkö valitsee kaikki tarjouspyynnön mukaisen, asetetut vähimmäisvaatimukset täyttävät palveluntuottajat. Palveluntuottajien etusijajärjestys muodostuu tarjousvertailun lopputuloksen mukaisesti. 

Tehtävä sopimus on voimassa määräaikaisena kaksi (2) vuotta (varsinainen sopimuskausi). Lisäksi tilaajalla on oikeus yhden (1) vuoden optiokauteen. Tilaaja ilmoittaa option käyttämisestä ennen varsinaisen sopimuksen kauden päättymistä.


Tarjouspyyntö ja saadut tarjoukset
Hankintayksikkö lähetti 02.09.2021 kaikille hankintajärjestelmän luokkaan 1 Tuettu asuminen, 2 Palveluasuminen ja 3 Tehostettu palveluasuminen hyväksytyille ehdokkaille sisäisen tarjouspyynnön. Tarjouspyynnöt ovat päätöksen oheismateriaalina. 

Hankintayksikkö sai tarjousten jättämiselle asetettuun määräaikaan 29.09.2021 klo 14.00 mennessä 119 tarjousta . Saadut tarjoukset ilmenevät liitteistä LIITE 1 Avauspöytäkirja luokka 1, LIITE 2 Avauspöytäkirja luokka 2 ja LIITE 3 Avauspöytäkirja luokka 3.

Kaikki tarjoajat jättivät tarjouksensa asetettuun määräaikaan mennessä. 
 

Tarjouspyynnön mukaisuuden arviointi
Hankintalain 113 §:n mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa palvelun olevan tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukainen. Tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava pois tarjouskilpailusta. 

Tarjousten tarkastuksessa havaittiin, että saadut tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia ja täyttivät tarjouspyynnössä asetetut vähimmäisvaatimukset. Ne hyväksytään tarjousvertailuun.


Tarjousten vertailu
Tarjousten valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus seuraavasti:

HINTA
Painoarvo 70 %
Hintavertailua varten tarjoajan hankinnan osaan tarjoamat yksikköhinnat lasketaan yhteen, jolloin saadaan tarjoajan vertailuhinta. Halvimman vertailuhinnan antanut tarjoaja saa vertailuun 70 pistettä. Muiden tarjoajien hinta suhteutetaan halvimman tarjouksen hintaan kaavalla halvimman tarjouksen hinta / tarjoajan hinta * 70.
Kaikki pyydetyt hinnat oli ilmoitettava, ellei hinnan kohdalla erikseen todeta, että kyseessä on vapaaehtoinen lisähinta. Vapaaehtoiset lisähinnat eivät vaikuta tarjousvertailuun

LAATU 
Painoarvo 30 %
Laatuvertailua varten tarjoajan laatuvertailussa saamat pisteet lasketaan yhteen, jolloin saadaan tarjoajan raakapisteet. Eniten raakapisteitä saanut saa tarjousvertailussa täydet 30 pistettä ja muiden tarjousten laatupisteet suhteutetaan kaavalla tarjoajan raakapisteet/ suurimmat raakapisteet * 30

Laatuperusteina hankinnan luokissa 1 – 3 olivat
A Erityisosaaminen palvelussa
B Monialainen konsultaatiomahdollisuus
C Vertaisohjausmallin hyödyntäminen

Edellisten lisäksi luokissa 2 ja 3
D Vähimmäismitoituksen ylittävä henkilöstön määrä 

Hinta- ja laatuperusteet ja niiden pisteytys on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnöissä. 

Tarjouspyynnön mukaan tarjoajan tuli kuvata tarjouspyynnön liitteellä Laatulomake selkeästi tarjotun laadun toteutuminen. Tarjouspyynnön mukaan puuttuva tai puutteellinen kuvaus johtaa siihen, että tarjoaja saa laadusta puutteellisin osin 0 pistettä.
 
Tarjousvertailussa havaittiin, että osalla tarjoajista tarjotun laadun kuvaus oli olennaisesti puutteellinen tai ei vastannut laatuperusteessa asetettua edellytystä pisteiden saamiseksi. 

Tältä osin hankintayksikkö on oikaissut tarjoajan laatupisteytystä liitteiden 4 - 6 mukaisesti, seuraavasti: 
- LIITE Laatuvertailun perustelumuistio luokka 1 Tuettu asuminen
- LIITE Laatuvertailun perustelumuistio luokka 2 Palveluasuminen
- LIITE Laatuvertailun perustelumuistio luokka 3 Tehostettu palveluasuminen.  

Tarkemmat, tarjoajakohtaiset perustelut on esitetty liitteissä 7 - 14 Tarjoajakohtaiset kirjeet.

Hankintayksikkö valitsee palvelua tuottamaan kaikki tarjouspyynnön mukaiset ja asetetut vähimmäisvaatimukset täyttävät palveluntuottajat. Tarjousvertailu suoritetaan erikseen kussakin hankinnan luokassa ja osassa. Tarjouksen edellä mainitulla tavalla muodostetut hinta- ja laatupisteet lasketaan yhteen ja tarjousten etusijajärjestyksen muodostamisen perusteena on paras hintalaatusuhde.

Tarjousvertailun lopputulos, valitut palveluntuottajat ja palveluntuottajien etusijajärjestykset ovat LIITTEEN 15 Valitut palveluntuottajat luokka 1 Tuettu asuminen,  LIITTEEN 16 Valitut palveluntuottajat luokka 2 Palveluasuminen ja LIITTEEN 17 Valitut palveluntuottajat Tehostettu palveluasuminen mukaiset. 
 

Hankintasopimus ja ilmoitus 
Hankintasopimus syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella. EU kynnysarvon ylittävässä liitteen E palveluhankinnassa voidaan tehdä sopimus aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Hankinta-asiaan muutosta hakevalle asetettu hankintalain 148 §:ssä velvollisuus ilmoittaa hankintayksikölle kirjallisesti asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi.  Hankintayksikkö pyytää toimittamaan mahdollisen muutoksenhakua koskevan ilmoituksen osoitteeseen kirjaamo@keusote.fi

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää

1) valita palveluntuottajiksi hankintajärjestelmän luokissa 1-3 liitteiden 15 Valitut palveluntuottajat luokka 1, 16 Valitut palveluntuottajat luokka 2 ja 17 Valitut  palveluntuottajat luokka 3 liitteiden mukaisessa etusijajärjestyksessä ja

2) valtuuttaa aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelujen palvelujohtajan allekirjoittamaan hankintasopimukset valittujen palveluntuottajien kanssa ja tekemään niihin tarvittaessa teknisluontoiset muutokset ja korjaukset ja

3) tarkastaa ja hyväksyä tämän §:n osalta välittömästi kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

Tarjoajat, Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelujen esimiehet, Pirjo Komulainen, Hanne Niemi, Nina Tommola, Hankintapalvelut

Liitteet

Oheismateriaali