Yhtymähallitus, kokous 20.10.2020

§ 144 Vuoden 2020 talousarvion muuttaminen

KEUDno-2020-5097

Valmistelija

  • Päivi Tarsia, talous- ja hallintojohtaja, paivi.tarsia@keusote.fi

Perustelut

Yhtymävaltuusto hyväksyi vuoden 2020 talousarvion kokouksessaan 19.12.2019 § 48.

Elokuun tilinpäätösennusteen mukaan kuntien maksuosuudet ovat omassa toiminnassa ylittymässä yhteensä 22,8 Me, josta koronan aiheuttamien kustannusten ja koronan vuoksi saamatta jäävien asiakasmaksutuottojen osuus on n. 18,2 Me sekä kuntayhtymän aikaisempien vuosien (2017 ja 2018) alijäämän kattamisen osuus n. 0,1 Me. Koronaennuste on tehty maltillisen tautitilanteen mukaan. Mikäli loppuvuoden tautitilanne pahenee, koronasta aiheutuvat kustannukset tulevat olemaan ennakoitua suuremat. Kuntayhtymä ei saa korvausta koronasta aiheutuviin kustannuksiin  suoraan vaan valtiolta tuleva tuki menee kunnille ja sairaanhoitopiirille.  Muu ylitys johtuu lähinnä ikäihmisten ja vammaisten palvelualueen palvelutarpeen kasvusta. Huhtikuussa 2020 hyväksytyn tuottavuusohjelman toimenpitein ylitystä on kuitenkin saatu merkittävästi kohtuullisemmalle tasolle. Hallitus päätti lisäksi tuottavuusohjelman laajentamisesta ja lisäsopeutustoimenpiteistä kokouksessaan 6.10.2020 § 136.

Erikoissairaanhoidon maksuosuus on HUS:lta saadun ennusteen mukaan ylittymässä 5,6 Me. Tämän lisäksi HUS:n alijäämän kattaminen aiheuttaa alustavan arvion mukaan  Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän kunnille n. 5,8 Me lisämäärärahatarpeen, mutta alijäämän kattamisesta ei esitetä talousarvion muuttamista tässä vaiheessa, koska luvut ja alijäämän käsittely täsmentyvät vielä loppuvuoden aikana HUS:n päätöksenteossa.

Oman toiminnan ja erikoissairaanhoidon maksuosuudet ovat vuoden 2020 alkuperäisessä talousarviossa ovat n. 583,6 Me ja nyt esitettävän talousarviomuutoksen jälkeen 612,0 Me. Vuoden 2019 tilinpäätöksessä maksuosuudet olivat yhteensä n. 617,4 Me.

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä pyysi jäsenkunniltaan kannanottoa talousarvion muuttamisesta 15.10.2020 mennessä. Hyvinkäältä ja Järvenpäältä on saatu kannanotot. Mikäli muut kunnat esittävät kannanottoja, ne esitellään kokouksessa. Talousarviomuutosta on käyty läpi myös kuntajohtajien kokouksessa sekä talousjohtajien kokouksessa.

 

Hyvinkään kannanotto, Hyvinkään kaupunginhallitus 12.10.2020 § 218

Hyvinkään kaupunki pitää hyvänä, että Keusote pyytää jäsenkuntiensa kannanottoa merkittävissä talouteen liittyvissä asioissa. Kaupunki toivoo, että jatkossakin tarve talousarviomuutoksiin esitetään selkein perustein mahdollisimman aikaisin toimintavuoden aikana. Kaupunki toteaa, että talousarviomuutosesitys vastaa kuntajohtajien ja talousjohtajien kokouksissa esiteltyä. Talousarviomuutoksen keskeisin peruste on koronavirustilanteen aiheuttamat taloudelliset menetykset ja kasvaneet kustannukset. Hyvinkään kaupungin ja kuntayhtymän talouden tasapainon kannalta on tärkeää, että kuntayhtymä saavuttaa tuottavuusohjelmansa tavoitteet, vaikka kuluvan vuoden talousarviota onkin tarve tarkistaa.

 

Järvenpään kannanotto, Järvenpään kaupunginhallitus 19.10.2020 § 340

Järvenpään kaupunki toteaa, että korona on hyväksyttävä syy ylittää kuntayhtymän voimassa oleva talousarvio. Kuntien keskinäisissä maksuosuuksissa täytyy kuitenkin aikanaan huomioida se, millä perusteella valtio tosiasiallisesti kompensoi koronan vaikutuksia. Ei ole oikeudenmukaista, että joku jäsenkunta hyötyy tai kärsii siitä, että Keusoten tuotteistus ja valtion koronakompensaatioiden perusteen eroavat. HUS:n tulee kirjata omat ylityksensä alijäämäksi, jonka valtio aikanaan kompensoi, eikä tehdä erillistä koronalaskutusta kunnille. Muista kuin koronasyistä aiheutuvat talousarvioylitykset tulee kattaa menoleikkauksin joko loppuvuodesta tai vuoden 2021 alusta.

Mäntsälän kannanotto, Mäntsälän kunnanhallitus 19.10.2020 § 4  

Kunta pitää kuntayhtymän menokehitystä huolestuttavana ja  
kuntayhtymän talouden sopeutustoimien vaikutusta riittämättömänä.  
Vaikka vuoden 2020 aikana menokehitys Mäntsälän osalta näyttää  
hidastuvan, ovat sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannukset viime vuosien  
aikana kasvaneet erittäin nopeasti. Vaikka nyt esitetty lisämääräraha on  
maltillinen suhteessa edellisen vuoden menotasoon, on se tasona liian  
korkea. Koronaepidemia tulee aiheuttamaan lisämenopaineita tuleville  
vuosille patoutuneen palvelukysynnän purkautuessa. Mäntsälän kunnan  
taloudellinen tilanne edellyttää, että menoja sopeutetaan muiden kuin  
koronaepidemiasta aiheutuvan menoylityksen osalta kuntayhtymässä vielä  
loppuvuoden aikana. Koronaviruksesta aiheutuvat talousarvioylitykset  
tulee kohdentaa kunnille aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. 

Pornaisten kannanotto, Pornaisten kunnanhallitus 19.10.2020 § 184 

Kunnanhallitus esittää kannanottonaan, että tämän vuoden talousarvio-  
ylityksistä tulee tehdä suorite- ja europerusteiset selvitykset.  
Ilman selkeitä perusteita ja selvityksiä tällaista menojen kasvua ei voida hyväksyä   
nyt eikä jatkossa. Lisäksi Keusoten on edelleen pureuduttava kustannusten nousuun ja siihen, mitä toimenpiteitä kustannusnousun katkaisemiseksi on tehtävissä.    
Kunnanhallitus toteaa, että tuottavuustoimenpiteet eivät näytä vaikuttavan Pornaisten kunnan kustannuksiin ja edellyttää, että tuottavuusohjelman toimenpiteitä käydään 
myös kuntakohtaisesti läpi niin, että tuottavuustoimenpiteillä on  vaikutusta kaikkien kuntien maksuosuuksiin.

Tuusulan kunnan kannanotto 

Tuusulan kunta pitää Keusoten esittämää, talousarvion 2020 maksuosuuden 4,24 milj.  korotusta 114,46 milj. euroon hyväksyttävänä. Lisäksi Tuusulan kunta pitää  
välttämättömänä, että Keusote jatkaa käynnissä 
olevan tuottavuusohjelman 2020 - 2022 mukaisia toimenpiteitä siten, että tavoitellut  
40 milj. euron nettosäästöt saavutetaan vuoden 2022 loppuun mennessä. Lisäksi  
Keusoten tulee esittää Tuusulan kunnalle 
erittely maksuosuuden korotukseen johtaneista syistä sekä niihin liittyvistä korjaavista  toimenpiteistä.
 
Nurmijärven kannanotto, Kunnanhallitus 19.10.2020 § 225

 
Korona-pandemian hoito on edellyttänyt KEU-sotelta ja HUS:lta mittavia panostuksia  varautumiseen, testaukseen ja potilashoitoon. Valtaosa todetuista tartuntatapauksista  on tapahtunut Uudellamaalla ja oletettavaa on, että myös jatkossa merkittävä osa  
tulevista tartunnoista asettuu Uudenmaan alueelle. Tämän perusteella  
kustannuspaineet pandemian hoitoon liittyen tulevat säilymään selvästi yli kuluvan  
vuoden. 
Nurmijärven kunta toteaa esitetyn talousarviomuutoksen olevan perusteltu, ja että  
koronan leviämisen ennaltaehkäisy ja tarvittava potilashoito tulee myös jatkossa  
järjestää tehokkaasti ja laadukkaasti. Tehokas toiminta kuitenkin edellyttää, että  
koronaan liittyviä toimintoja arvioidaan säännöllisesti tilanteen eläessä.Siten  
varautumisen, testauksen ja hoidon mitoitusta tulee sekä sisällöllisesti että  
alueellisesti tarkastella jatkuvasti, jotta resurssit saadaan kohdistettua tehokkaasti  
niihin toimintoihin, joissa tarve on milloinkin suurin. Lisäksi on huomioitava, että  
pandemian kestosta johtuen kokonaiskustannukset tulevat olemaan merkittävät ja  
alueellista vaihtelua asiakastapahtumien määrässä syntyy, mistä johtuen myös  
kustannusten kohdentaminen kunnittain tulee järjestää mahdollisimman tarkalle  
tasolle. Kustannusten massauttamista ja kapitaatioperustetta kustannusten jaossa  
tulee käyttää suurella harkinnalla. 
Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveysmenojen kasvu lähihistoriassa on ollut  
merkittävää ja kunnan taloudellinen tilanne on erittäin haastava. Myös muiden  
omistajakuntien taloudellinen tilanne on hankala.Menojen kasvun hillitsemiseksi  
yhtymän tulee huolehtia tuottavuusohjelman noudattamisesta sekä arvioida  
tarvittaessa uudelleen yhdessä omistajakuntien kanssa asetettujen toimienpiteiden  
kiristämisen mahdollisuudet, mikäli koronan myötä muuttunut taloustilanne niin  
edellyttää. 

Yhteenveto talousarviomuutostarpeesta ja kuntien maksuosuuksien muutoksista on esitetty liitteessä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto päättää hyväksyä liitteessä esitetyt muutokset vuoden 2020 talousarvioon.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän jäsenkunnat