Yhtymähallitus, kokous 20.10.2020

§ 143 Selvitys vuoden 2019 talousarvioylityksen perusteista sekä kuntakohtaisen laskutuksen rinnakkaislaskenta

KEUDno-2020-2078

Valmistelija

  • Päivi Tarsia, talous- ja hallintojohtaja, paivi.tarsia@keusote.fi

Perustelut

Vuoden 2019 tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä yhtymähallitus päätti helmikuussa, että vuoden 2019 talousarvion ylityksen perusteet sekä kuntakohtainen laskutus tarkastetaan jälkilaskentana ja mahdolliset kuntakohtaiset maksuosuuksien oikaisut toteutetaan viimeistään 31.8.2020 mennessä.


Selvityksen vuoden 2019 jäsenkuntalaskutuksesta on suorittanut huhti-syyskuun aikana kuntayhtymän tilintarkastusyhtiö KPMG Oy.


Selvitys on sisältänyt

 
-vuoden 2019 talousarvioylitysten perusteiden analysoinnin


-jäsenkuntien maksuosuuksien arvioinnin, ovatko ne määräytyneet vuodelta 2019 kuntayhtymän perussopimuksessa, yhtymävaltuustossa ja yhtymähallituksessa määritettyjen periaatteiden mukaisesti. Arvioitavina osa-alueina ovat olleet prosessit, suorite- ja kustannustiedot ja niiden jakoperusteet, kustannusten jakoperusteet Numerus-palvelussa sekä maksuosuuksien laskutus jäsenkunnilta ja raportointi jäsenkunnille.


-suositukset selvitysten perusteella.


Selvityksen tuloksena on annettu eritasoisia suosituksia toimintatapojen kehittämiseksi ja suositus, että niiden käyttöönottoa seurataan ja arvioidaan ennen vuoden 2020 tilinpäätöksen maksuosuuslaskentaa.

 
Jäsenkuntalaskutuksesta on suoritettu rinnakkaislaskenta ja selvityksen mukaan se indikoi oikaisutarpeita jäsenkuntakohtaisiin maksuosuuksiin. Tarkastusraportissa todetaan kuitenkin, että rinnakkaislaskennan tuloksiin sisältyy epävarmuutta johtuen mm. suoritetietojen manuaalisesta koontiprosessista, johon sisältyy inhimillisen virheen riski.

 
Rinnakkaislaskennassa yhteensä 617,4 Me jäsenkuntien maksuosuudet muuttuivat seuraavasti


-Hyvinkää +334 296 euroa, Järvenpää +320 788 euroa, Mäntsälä -387 896 euroa, Nurmijärvi -402 284 euroa, Pornainen -65 799 euroa ja Tuusula + 200 893 euroa.


Tarkastuksessa suositellaan, että yhtymähallitus tekee yhtymävaltuustolle esityksen siitä, miten huhtikuussa tehdyn rinnakkaislaskennan indikoimat kuntakohtaisten maksuosuuksien oikaisutarpeet huomioidaan jäsenkuntalaskutuksessa.


Jatkossa suoritetietojen koonnin luotettavuutta parantaa yhtenäinen asiakas- ja potilastietojärjestelmä, suoritetietojen keräilyn automatisointi sekä yhtenäinen suoritekäsikirja.


Kuntayhtymä on käynyt jäsenkuntien kanssa läpi selvitystä sekä rinnakkaislaskennan tuloksia. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi KPMG:n selvityksen ja esittää yhtymävaltuustolle, että vuoden 2019 jäsenkuntalaskutus korjataan jäsenkuntalaskutuksen tarkastuksessa tehdyn rinnakkaislaskennan mukaiseksi. 

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan yksimielisellä täydennyksellä, että selvityksen suositukset otetaan huomioon toiminnan kehittämisessä, seuraavasti:

Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi KPMG:n selvityksen ja siinä esitetyt suositukset otetaan huomioon toiminnan kehittämisessä. Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että vuoden 2019 jäsenkuntalaskutus korjataan jäsenkuntalaskutuksen tarkastuksessa tehdyn rinnakkaislaskennan mukaiseksi.

Tiedoksi

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän jäsenkunnat

Liitteet

Oheismateriaali