Yhtymähallitus, kokous 20.10.2020

§ 142 Asiakas- ja potilastietojärjestelmäkonaisuuden kilpailuttaminen sekä Apotti -kokonaisuuden käyttöönoton lykkääminen/uudelleenkäsittely

KEUDno-2020-4666

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Antti Ylä-Jarkko, tietohallintojohtaja, antti.yla-jarkko@keusote.fi

Perustelut

Taustaa


Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän valtuusto päätti 16.4.2020 kokouksessaan, ettei Apottia oteta käyttöön koko kuntayhtymän laajuisesti. Päätöksen jälkeen käynnistettiin virkamiesvalmistelu päätöksen toimeenpanemiseksi. Toimeenpanon suunnittelussa pyrittiin huomioimaan kuntien Apotti -kulujen minimointi sekä jäljelle jäävän asiakas- ja potilastietojärjestelmäkokonaisuuden kilpailutuksen tarkoituksenmukainen suunnittelu. 


Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän nykyinen erityisen hajanainen asiakas- ja potilastietojärjestelmäkokonaisuus koostuu kuudestatoista (16) erillisestä päätietojärjestelmästä ja noin sadasta (100) oheisjärjestelmästä. Kuntapohjainen asiakas- ja potilastietojärjestelmäkokonaisuus ei tue kuntayhtymämuotoista toimintaa, yhtenäistävän ratkaisun tarve on välitön ja tähän pyritään määräaikaisella vuoteen 2026 saakka voimassa olevalla asiakas- ja potilastietojärjestelmäratkaisulla. Sopimus jatkuu vuodesta 2026 alkaen toistaiseksi voimassa olevana ja jättää näin ollen sijaa mahdolliselle maakunnalliselle tietojärjestelmäratkaisulle asiakas- ja potilastietojärjestelmien osalta.

 
Apotti -käyttöönoton siirtämisen taustalla on tarve suunnata organisaation voimavaroja käyttöönotosta toisaalle ja toisaalta saada mahdollisimman nopeasti nykyistä yhteneväisempi asiakas- ja potilastietojärjestelmä ennen mahdollista siirtymistä sote-maakunnaksi.  Sote-maakuntien toivotaan aikanaan mahdollistavan laajan tiedon integraation.


Nykyinen järjestelmäkokonaisuus ei tue riittävästi toimintaa eikä se tarjoa riittävällä tasolla tiedolla johtamisen tuekseen tarvitsemaa tietopohjaa (vaikuttavuustieto, yhtenäinen seurantatieto, reaaliaikainen toiminnan seuranta, jne.). Järjestelmät poikkeavat toisistaan niin sisällöltään, konfiguraatioiltaan kuin kirjaustavoiltaan. Tiedon hajanaisuus sepä epäyhtenäisyys heijastuu vaikeutena automatisoida prosesseja kuten kuntaosuuksien laskenta. Henkilöstön vaihtuvuus sekä laaja määrä toisistaan poikkeavia tietojärjestelmiä on luonut tilanteen, jossa koulutuksen ja tuen tarve ovat kasvaneet niin suureksi, että tähän ei kyetä enää vastaamaan.

 
Kuntakohtaisten sovellusten päälle rakentuva sähköisten palveluiden kokonaisuus on erittäin hajanainen, eikä mahdollista palveluiden tasa-arvoista käyttöä Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymän alueella. Sähköisiä palveluita käyttävälle asiakkaalle ei nykypalveluiden avulla kyetä tarjoamaan kokonaiskuvaa hänen tiedoistaan ja palveluistaan.

 
Kuntayhtymässä käynnistettiin valtuuston Apotti -päätöksen jälkeen esiselvitys jäljelle jääneen asiakas- ja potilastietojärjestelmäkokonaisuuden osalta. Esiselvityksen tavoitteena oli selvittää kansallinen markkinatarjonta asiakas- ja potilastietojärjestelmien osalta. Esiselvityksen avulla pyrittiin varmistamaan, että suunniteltu etenemispolku (kilpailutus) on tarkoituksen mukainen. Lisäksi pyrittiin selvittämään kilpailutuksen mahdollinen arvo sekä arvioitiin mahdollisen kilpailutuksen sisältöä.

 
Esiselvityksen havaintoja esiteltiin hallitukselle hallituksen iltakoulussa keväällä 2020. Esiselvityksen pohjalta taloudellisimmaksi vaihtoehdoksi nousi nykymarkkinatarjontaan pohjautuvaa kansallisen tason huokeaa modulaariseen kokonaisuuteen pohjautuvaa kilpailutus.

 
Uuden asiakastietolain on määrä tulla voimaan 1.4.2021. Sosiaali- ja terveysministeriö kehottaa sote-organisaatioita ja tietojärjestelmätoimittajia varautumaan lain ripeään toimeenpanoon. Osana asiakastietolakia, tulee käyttöön sosiaalihuollon kantaliittymä, joka on otettava käyttöön tämänhetkisen tiedon mukaan 05-08/2022 mennessä. Sosiaalihuollon kantaliittymän toteutuksen hajanaiseen tietojärjestelmäkokonaisuuteen on arvioitu maksavan 1,6 milj.e. Kantaliittymän toteutukseen ei ole tarvetta, jos olemassa oleva asiakas- ja potilastietojärjestelmäkokonaisuus kilpailutetaan välittömästi.

 

Ratkaisuehdotuksen kuvaus


Valmistelua on toteutettu yhdessä omistajakuntien kaupunginjohtajien kanssa. Virkamiestasolla yhteisymmärrys saavutettiin viikolla 37. Ratkaisuesitys esiteltiin yhtymähallitukselle yhtymähallituksen talousseminaarissa 22.9.2020.

 
Tavoitteena oli löytää kokonaistaloudellinen tuottavuuden kehittämistä tukeva ratkaisu omistajakuntien ja kuntayhtymän näkökulmasta, joka kunnioittaisi kevään Apottipäätöstä, minimoisi omistajakuntien Apottikulut, huomioisi Tuusulan sijoitukset Apottiin, huomioisi talous- ja sote/ maakuntatilanteen, olisi vallitsevien talouskäytäntöjen mukainen ja olisi silti tuottavuushakuinen.


Ratkaisuehdotukseksi nousi kokonaispaketti (liite 1), sisältäen seuraavat elementit:

 • Tuusulan Apotin käyttöönottoa lykätään maakunta-aikaiseen vaiheeseen (2023). Täsmällisesti käyttöönottohetkestä sovitaan yhdessä Apotti Oy:n kanssa. 

o    Tämä ratkaisu siirtää merkittävän osan Apottiin liittyvistä kuluista (projektikulut, Apotti Oy:n poisto- ja tuotannon muuttujien kulujen laskutuksen) myöhäisempään ajankohtaan ja toimii näin ollen omistajakuntien         maksuosuuksia minimoivana tekijänä (liite 2). 

 • Jäljelle jääneen asiakas- ja potilastietojärjestelmäkokonaisuuden olemassa olevaan markkinatarjontaan pohjautuvan kansallisen tason kilpailuttamisen käynnistäminen välittömästi (liite 3)

o    Tämä ratkaisu luo yhtenäisen tietojärjestelmäpohjan Keusoten henkilöstön käyttöön, tukien arkipäivän työtä, tiedolla johtamista ja tuottavuuden kasvua.
o    STM on myöntänyt kokonaisuuden kilpailuttamisen valmisteluun ja kilpailuttamiseen 0,5 milj.e (valtionavustuksen myöntäminen sote-rakenneuudistusta tukevaan alueelliseen valmisteluun 29.6.2020).  Määräraha on käytettävä vuoden 2021 loppuun mennessä.
o    Kilpailuttamisen käynnistämisellä vältetään erillinen sosiaalihuollon kanta -projekti, jonka kustannukset hajanaisen tietojärjestelmäkokonaisuuden osalta olisivat arviolta 1,6 milj.e.

 • Tuusulan osakkeiden siirto kuntayhtymän nimiin (liite 4)

o    Siirto rahoitetaan ei-tulosvaikutteisella lainarahoituksella

o    Tämä ratkaisu huomioi Tuusulan sijoitukset Apotti Oy:hyn

 • Tuusula vastaa Apotti Oy:n tuotannon kuluista ajalta 2017 – 2019, määrältään noin 1,1 Meuroa. Vuodesta 2020 lukien kulut jaetaan Keusotessa perussopimuksen, yhtymähallituksen ja valtuuston päätökseen perustuen toimintamenojen suhteessa

o    Tämä ratkaisu huomioi Tuusulan osallistumisen uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmäkokonaisuuden kilpailuttamiseen. 

 • Mikäli maakuntahallinto ei toteudu vuonna 2023, kuntayhtymän omistajakunnat sitoutuvat neuvottelemaan Apotti potilastietojärjestelmän kustannusjaosta.

 
Ratkaisuehdotuksella luodaan vuosille 2021 – 2022 noin 4,5 milj.euron säästöpotentiaali sekä vuodesta 2023 eteenpäin merkittävä tuottavuuspotentiaali yhtenäisen asiakas- ja potilastietojärjestelmäkokonaisuuden muodossa. 

Yhtenäinen asiakas- ja potilastietojärjestelmäpalvelu Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymälle


Tavoitteena on kilpailuttaa kuntayhtymän käyttöön markkinassa olevan kansallisen tason valmiiksi lokalisoitu modulaarinen asiakas- ja potilastietojärjestelmäkokonaisuus, ilman, että kilpailutukseen kohdistuu erityisiä lisävaatimuksia useiden eri lisätoiminnallisuuksien kehittämisen osalta. Esiselvityksen mukaan nykyinen kansallinen markkinatarjonta riittää kattamaan toiminnan tarpeet kokonaisuuden osalta.

 
Kuntayhtymä on aineettoman omaisuuden investointiohjelmassa varautunut 5 miljoonalla eurolla kilpailutus- ja käyttöönottokustannuksiin vuosille 2020 – 2022.

 
Kilpailutuksen arvoksi sisältäen käyttöönoton arvioidaan esiselvityksen mukaan olevan noin 5 miljoonaa euroa. Varsinaisen kilpailutuksen arvioidaan maksavan 0,5 miljoonaa euroa, joka rahoitetaan STMn rahoituspäätöksellä. Ohjelmistolisenssien arvioidaan maksaman 3,6 miljoonaa euroa ja käyttöönottojen noin 1,1 miljoonaa euroa. Järjestelmäkokonaisuuden kilpailutus ja käyttöönotto toteutetaan nykyresurssein ja nykykumppanien toimesta.


Jatkuvien ylläpitokulujen arvioidaan olevan jatkossa 3 miljoonaa euroa vuodessa. Hankinnan 48 kuukauden arvon arvioidaan olevan 12,5 miljoonaa euroa (kilpailutus 5 milj.e + ylläpito 30kk). Nykyisen hajanaisen kokonaisuuden vuosittaiset ylläpitokustannukset ovat 3 miljoona euroa vuodessa (ei sisällä Apotin ylläpitokuluja).

 
Uuden kokonaisuuden jatkuvien palveluiden ylläpitokulujen arvioidaan olevan samalla tasolla kuin nykyisen useasta eri järjestelmästä koostuvan hajanaisen kokonaisuuden ylläpitokulut.

 

Kilpailutuksen hyödyt


Kilpailutuksen keskeiset hyödyt liittyvät yhtenäisen kokonaisuuden tuomiin hyötyihin. Koulutus, perehdytys, arjen toiminta ja tuki on merkittävästi yksinkertaisempaa järjestää nykyiseen verrattuna. Järjestelmäkokonaisuuden käyttöönotto tulee olemaan myös markkinatarjontaisesta ratkaisusta johtuen yksinkertainen verrattuna kokonaisuuteen, joka pitäisi sisällään paljon uusia toimintoja.


Yhtenäinen kokonaisuus yhtenäistää kirjaus- ja toimintatavat, tarjoten yhtenäisen pohjan tiedolla johtamisen sekä automaation tueksi. Yhtenäinen kokonaisuus tarjoaa kuntayhtymän asukkaille yhtenäisen sähköisten palveluiden kerroksen nykyisen hajanaisen kokonaisuuden sijaan.

 
Potilasturvallisuuden arvioidaan myös parantuvan nykyisestä yhtenäisen kokonaisuuden ansiosta.

 

Tuusulan kunnan Oy Apotti Ab osakkeiden siirto Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymälle


Tuusulan kunta omistaa 24kpl Oy Apotti Ab:n osaketta. Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän liittyessä Oy Apotti Abn osakkaaksi, ei Tuusulan kunnalla ole enää tarvetta tähän omistusosuuteen, koska Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä vastaa Tuusulan kunnan 5.9.2017 hyväksymän Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän perussopimuksen (21.6.2017) mukaisesti sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisesta Tuusulan kunnalle.

 
Tuusulan kunnan kaikki vastuut ja velvoitteet Oy Apotti Ab:lle siirtyvät täysimääräisesti Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän vastuulle Tuusulan ja Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän välisen osakkeiden kauppakirjan allekirjoituksen yhteydessä. Kauppahinta, 1.177.465,00 euroa, koostuu Tuusulan kunnan sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston sijoituksista vuosilta 2016-2019, 530.070,00 euroa, Tuusulan kunnan liittymis- ja merkintämaksuista 455.680,00 euroa, sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston sijoituksista vuodelta 2020, 176.175,00 euroa ja Tuusulan kunnan liittymismaksun täsmäytyksestä, 15.540,00 euroa. 

Tuusula on tehnyt päätöksen 6 424 000 euron omavelkaisen takauksen myöntämisestä osana Oy Apotti Ab:n yhteensä 280 miljoonan euron suuruista rahoitusjärjestelyä, yhtiön järjestelmähankintaa varten nostamien lainojen ja niiden korkojen, viivästyskorkojen sekä mahdollisten perimiskulujen kattamiseksi. Tuusulan Kuntarahoitus Oy:lle antama 5 695 200 euron takausvastuu siirtyy kuntayhtymälle ja Tuusula vapautuu em. takauksesta. Aiemmin myönnettyjen 6 424 000 takausten lisäksi Apotti Oy on pyytää omistajiltaan yhtiön toiminnan lyhytaikaisen rahoituksen varmistamiseksi kuntayritystodistuksilla yhteensä 60 milj. euron takauksia loka-marraskuun aikana. Kuntayritystodistus on tarkoitettu kuntien tai kuntayhtymien määräysvallassa olevien yritysten rahoitukseen. Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän osuus omavelkaisesta takauksesta olisi 1 356 000 euroa.

Osakekaupan myötä Tuusulan kunnan ja Oy Apotti Ab:n välille solmitut sopimukset (liittymis- ja merkintäsopimus, osakassopimus, tilaajasopimus ja resurssisopimus) siirtyvät sellaisinaan Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymälle niissä olevine vastuineen ja velvoitteineen. 

Päätöksenteon kohteena oleva kokonaispaketti

 1. Apotin käyttöönoton lykkääminen maakuntahallinnon käynnistämisvuoteen 2023 (täsmällinen käyttöönottohetki sovitaan erikseen Apotti Oy:n kanssa)
 2. Asiakas- ja potilastietojärjestelmäkokonaisuuden kilpailuttamisen käynnistäminen välittömästi
 3. Tuusulan kunnan Oy Apotti Ab osakkeiden siirto Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymälle kauppahintaan 1.177.465,00 euroa ja 7 780 000 euron omavelkaisen takuun myöntäminen Oy Apotti Ab:lle (Tuusulan vastuiden siirto Kuntayhtymälle)

 

Ehdotus

Esittelijä

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymän hallitus päättää ehdottaa yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto hyväksyy esitetyn kokonaispaketin

 1. Apotin käyttöönoton lykkääminen maakuntahallinnon käynnistämisvuoteen 2023 (täsmällinen käyttöönottohetki sovitaan erikseen Apotti Oy:n kanssa)

ja asiakas-ja potilastietojärjestelmäkokonaisuuden kilpailuttamisen käynnistäminen välittömästi

 • oikeuttaa kuntayhtymän johtajan allekirjoittamaan kilpailutuksessa tarvittavat ilmoitukset ja sopimukset

 

2. Tuusulan kunnan Oy Apotti Ab osakkeiden siirto Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymälle kauppahintaan 1.177.465,00 euroa

 • hyväksyy kauppakirjan allekirjoittajan tehdä kauppakirjaan pääasiaa muuttamattomia pieniä teknisiä korjauksia
 • oikeuttaa kuntayhtymän johtajan allekirjoittamaan kauppakirjan yksin kuntayhtymän puolesta
 • myöntää Oy Apotti Ab:lle asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankintaa varten Tuusulan takausten mukaisen 6 424 000 euron omavelkaisen takauksenosana yhtiön yhteensä 280 miljoonan euron suuruista rahoitusjärjestelyä, yhtiön järjestelmähankintaa varten nostamien lainojen ja niiden korkojen, viivästyskorkojen sekä mahdollisten perimiskulujen kattamiseksi. Samalla Tuusulan 5 695 200 euron takausvastuu Kuntarahoitus Oy:lle siirtyy kuntayhtymälle ja Tuusula vapautuu em. takauksesta. Takauksen voimassaoloaika on rajattu enintään 31.12.2028 saakka. Aiemmin myönnettyjen ja päätettyjen 6 424 000 euron takausten lisäksi Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä myöntää Oy Apotti Ab:n lyhytaikaisen rahoituksen varmistamiseksi kuntayritystodistuksilla 1 356 000 euron omavelkaisen takauksen. Taattavien lainojen uusi yhteismäärä on enintään 7 780 000. Takausten voimassaoloaika on rajoitettu enintään 31.12.2028 saakka. 

Takausjärjestelyt tulee toteuttaa siten, ettei Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymän omavelkainen takaus koskaan ylitä omistusprosentin mukaista osuutta taattavien rahoitusjärjestelyjen kokonaismäärästä tai yksittäisistä lainoista/järjestelyistä. Oy Apotti Ab on pantannut omistajien omavelkaisten takauksien vastavakuudeksi yrityskiinnityksen (Oy Apotti Ab, 2699989-5) vakuusarvoltaan 162,7 miljoonaa euroa,
joka on jaettu omistajittain omistusosuuksien suhteessa.

Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymä pidättää oikeuden vaatia vastavakuuksia siinä tilanteessa, jossa yhtiön omistuspohja muuttuu siten, että yli puolet sen osakkeista siirtyy uudelle omistajalle, tai sen toiminnan tarkoitus (tuottaa omistajilleen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmiin liittyviä palveluja) käynnissä olevan Uudenmaan erillisselvityksen/palvelurakenneuudistuksen seurauksena muuttuu.

Oy Apotti Ab: lle myönnettävistä yksittäisistä omavelkaisista takauksista voidaan yhtiön omistuspohjaan tai toiminnan tarkoitukseen liittyvien muutosten toteutuessa periä vuosittain vähintään 0,5 %:n suuruinen takausprovisio, joka lasketaan takausvastuun kohteena olevan lainan jäljellä olevasta pääomasta per 31.12. ja maksetaan määräytymisajankohtaa seuraavan tammikuun loppuun mennessä.

 

 

Kokouskäsittely

Arto Järvinen esitti Maiju Tapiolinnan kannattamana, että 

"§131 kohdissa 1 ja 2 muutetaan muotoon:


Apottia ei oteta käyttöön kuntayhtymässä myöskään Tuusulan osakeomistuksen kautta ainakaan ennen maakuntahallinnon käynnistymistä. Tuusulan kunnan ja kuntayhtymän välillä ei toteuteta osakkeiden siirtoa ja takausjärjestelyjä.


Uuden yhtenäisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän kilpailutus käynnistetään välittömästi ja kuntayhtymän johtaja oikeutetaan allekirjoittamaan kilpailutuksessa tarvittavat ilmoitukset ja sopimukset.


Kuntayhtymätasoisen tietojärjestelmän hankkimiselle kilpailutuksen kautta on pohjaesityksen mukaiset perusteet.


Sen sijaan Apotti-osakkeiden kauppaa ei voida hyväksyä, eikä ottaa lisää takausvastuuta kuntayhtymälle. Valtuusto on jo hylännyt Oy Apotti Ab:n kanssa tehtävän sopimuksen koko kuntayhtymää koskien. Kilpailutuksen kautta tuleva uusi järjestelmä sisältää tuskin mitään osaa Apotista, koska tavoitteena on yhtenäinen tietojärjestelmä. Esittelyaineistosta selviää, että Apotti on kehittämishanke, eikä siitä ole ollut toiminnallisia hyötyjä eikä jatkossakaan kun kerran pohjaesityksen mukaan ollaan päättämässä sen käyttöönoton lykkäämisestä.


Osakkeiden luovutuksen kautta lisätään kuntayhtymän velkataakkaa  kauppahinnalla 1.177.465 eurolla ja lisätään omavelkaista takausvastuuta 7.780.00 eurolla sekä samalla kuntayhtymä sitoutuu Apotin lisärahoitukseen ja järjestelmän kehittämiseen myös jatkossa, vaikka kuntayhtymä ei hyödynnä sen tuottamaa järjestelmää.  Kuntayhtymän talous ei isoa vastuunkasvua kestä. 


Siten osakkeiden hankinta ja myönnetty takausvastuut on kuvattavissa lähinnä sijoitukseksi, kun niillä ei ole toiminnallista hyötyä. Tällaisia sitoumuksia kuntayhtymä ei voi ottaa muutoinkaan vastatakseen toimintansa toteuttamiseksi. Apottikustannusten jaosta kuntien kesken voidaan sopia erikseen."

Paula Vilhunen esitti, että asia palautetaan valmisteluun. Puheenjohtaja totesi, että esitys raukeaa kannattamattomana.

Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys, asiasta on äänestettävä. Ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Järvisen muutosesitystä, äänestävät EI. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 14 JAA-ääntä, 3 EI-ääntä ja yksi TYHJÄ ääni.

Ennen seuraavan pykälän käsittelyä pidettiin kokoustauko kello 18:49-19:00.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Kokouskäsittely

Arto Järvinen esitti Maiju Tapiolinnan kannattamana, että 

"§131 kohdissa 1 ja 2 muutetaan muotoon:


Apottia ei oteta käyttöön kuntayhtymässä myöskään Tuusulan osakeomistuksen kautta ainakaan ennen maakuntahallinnon käynnistymistä. Tuusulan kunnan ja kuntayhtymän välillä ei toteuteta osakkeiden siirtoa ja takausjärjestelyjä.


Uuden yhtenäisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän kilpailutus käynnistetään välittömästi ja kuntayhtymän johtaja oikeutetaan allekirjoittamaan kilpailutuksessa tarvittavat ilmoitukset ja sopimukset.


Kuntayhtymätasoisen tietojärjestelmän hankkimiselle kilpailutuksen kautta on pohjaesityksen mukaiset perusteet.


Sen sijaan Apotti-osakkeiden kauppaa ei voida hyväksyä, eikä ottaa lisää takausvastuuta kuntayhtymälle. Valtuusto on jo hylännyt Oy Apotti Ab:n kanssa tehtävän sopimuksen koko kuntayhtymää koskien. Kilpailutuksen kautta tuleva uusi järjestelmä sisältää tuskin mitään osaa Apotista, koska tavoitteena on yhtenäinen tietojärjestelmä. Esittelyaineistosta selviää, että Apotti on kehittämishanke, eikä siitä ole ollut toiminnallisia hyötyjä eikä jatkossakaan kun kerran pohjaesityksen mukaan ollaan päättämässä sen käyttöönoton lykkäämisestä.


Osakkeiden luovutuksen kautta lisätään kuntayhtymän velkataakkaa  kauppahinnalla 1.177.465 eurolla ja lisätään omavelkaista takausvastuuta 7.780.00 eurolla sekä samalla kuntayhtymä sitoutuu Apotin lisärahoitukseen ja järjestelmän kehittämiseen myös jatkossa, vaikka kuntayhtymä ei hyödynnä sen tuottamaa järjestelmää.  Kuntayhtymän talous ei isoa vastuunkasvua kestä. 


Siten osakkeiden hankinta ja myönnetty takausvastuut on kuvattavissa lähinnä sijoitukseksi, kun niillä ei ole toiminnallista hyötyä. Tällaisia sitoumuksia kuntayhtymä ei voi ottaa muutoinkaan vastatakseen toimintansa toteuttamiseksi. Apottikustannusten jaosta kuntien kesken voidaan sopia erikseen."

Paula Vilhunen esitti, että asia palautetaan valmisteluun. Puheenjohtaja totesi, että esitys raukeaa kannattamattomana.

Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys, asiasta on äänestettävä. Ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Järvisen muutosesitystä, äänestävät EI. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 14 JAA-ääntä, 3 EI-ääntä ja yksi TYHJÄ ääni.

Ennen seuraavan pykälän käsittelyä pidettiin kokoustauko kello 18:49-19:00.

Äänestystulokset

 • Jaa 14 kpl 78%

  Kati Lepojärvi, Anna Helin, Aki Korpela, Kallepekka Toivonen, Päivi Liu, Pauliina Naala, Tapio Havula, Sirkka Rousu, Virpi Räty, Heta Ravolainen-Rinne, Liljan-Kukka Runolinna, Annika Kokko, Arto Lindberg, Ruut Sjöblom

 • Ei 3 kpl 17%

  Paula Vilhunen, Maiju Tapiolinna, Arto Järvinen

 • Tyhjä 1 kpl 6%

  Erkki Laukkanen

Perustelut

Yhtymähallitus on 6.10.2020 § 131 tehnyt asiassa päätöksen, jonka jälkeen on huomattu, että asian käsittelyssä on mahdollisesti tapahtunut menettelyvirhe, koska esteellinen henkilö on ottanut osaa päätöksentekoon.

Hallintolain 28 §:n 5 kohdan (yhteisöjäävi) mukaan henkilö on esteellinen, jos hän tai hänen läheisensä on hallituksen, hallintoneuvoston tai niihin rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka toimitusjohtajana tai sitä vastaavassa asemassa sellaisessa yhteisössä, säätiössä yms., joka on asianosainen tai jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa.

Kuntalain 97 §:n 5 momentin (ns. yhteisöjäävin poikkeus) mukaan yhteisöjääviä ei sovelleta kunnan luottamushenkilöön, vaikka tämä olisi mainitussa lainkohdassa tarkoitetussa asemassa kuntayhtymässä. Henkilö on kuitenkin esteellinen, jos kunnan edut ovat ristiriidassa kuntayhtymän etujen kanssa tai jos asian tasapuolinen käsittely edellyttää, että henkilö ei osallistu asian käsittelyyn.

Käsiteltävänä olleessa asiassa on ollut kyse kunnan ja kuntayhtymän välisestä sopimuksesta koskien kunnan omistamia Apotti Oy:n osakkeita sekä kunnan Apotille myöntämien takausvastuiden ottamista kuntayhtymän vastuulle. Kunta on asiassa asianosainen. Kuntayhtymän ja kunnan edut ovat asiassa ristiriidassa keskenään. Kunnanhallituksen jäsenet ovat esteellisiä käsittelemään asiaa kuntayhtymän hallituksessa. Yhtymävaltuustossa esteellisyyttä ei sen sijaan yhteisöjäävin perusteella synny.

Hallintolain 50 §:n mukaan viranomainen voi poistaa päätöksensä ja ratkaista asian uudelleen mm. silloin, jos päätöstä tehtäessä on tapahtunut menettelyvirhe (3 mom.). Edelleen hallintolain 52 §:n mukaan viranomainen voi käsitellä virheen omasta aloitteestaan. Virheen korjaaminen edellyttää, että asia käsitellään uudelleen ja asiassa tehdään uusi päätös.


 

 

Ehdotus

Esittelijä

 • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää
A)

 • poistaa aiemman 6.10.2020 § 131 tekemänsä päätöksen hallintolain 50 §:n perusteella virheellisenä
 • tehdä asiassa uuden päätöksen


B)
Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto hyväksyy esitetyn kokonaispaketin

1. Apotin käyttöönoton lykkääminen maakuntahallinnon käynnistämisvuoteen 2023 (täsmällinen käyttöönottohetki sovitaan erikseen Apotti Oy:n kanssa)
ja asiakas-ja potilastietojärjestelmäkokonaisuuden kilpailuttamisen käynnistäminen välittömästi

 • oikeuttaa kuntayhtymän johtajan allekirjoittamaan kilpailutuksessa tarvittavat ilmoitukset ja sopimukset


2. Tuusulan kunnan Oy Apotti Ab osakkeiden siirto Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymälle kauppahintaan 1.177.465,00 euroa

 • hyväksyy kauppakirjan allekirjoittajan tehdä kauppakirjaan pääasiaa muuttamattomia pieniä teknisiä korjauksia
 • oikeuttaa kuntayhtymän johtajan allekirjoittamaan kauppakirjan yksin kuntayhtymän puolesta
 • myöntää Oy Apotti Ab:lle asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankintaa varten Tuusulan takausten mukaisen 6 424 000 euron omavelkaisen takauksenosana yhtiön yhteensä 280 miljoonan euron suuruista rahoitusjärjestelyä, yhtiön järjestelmähankintaa varten nostamien lainojen ja niiden korkojen, viivästyskorkojen sekä mahdollisten perimiskulujen kattamiseksi. Samalla Tuusulan 5 695 200 euron takausvastuu Kuntarahoitus Oy:lle siirtyy kuntayhtymälle ja Tuusula vapautuu em. takauksesta. Takauksen voimassaoloaika on rajattu enintään 31.12.2028 saakka. Aiemmin myönnettyjen ja päätettyjen 6 424 000 euron takausten lisäksi Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä myöntää Oy Apotti Ab:n lyhytaikaisen rahoituksen varmistamiseksi kuntayritystodistuksilla 1 356 000 euron omavelkaisen takauksen. Taattavien lainojen uusi yhteismäärä on enintään 7 780 000. Takausten voimassaoloaika on rajoitettu enintään 31.12.2028 saakka. 

Takausjärjestelyt tulee toteuttaa siten, ettei Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymän omavelkainen takaus koskaan ylitä omistusprosentin mukaista osuutta taattavien rahoitusjärjestelyjen kokonaismäärästä tai yksittäisistä lainoista/järjestelyistä. Oy Apotti Ab on pantannut omistajien omavelkaisten takauksien vastavakuudeksi yrityskiinnityksen (Oy Apotti Ab, 2699989-5) vakuusarvoltaan 162,7 miljoonaa euroa,
joka on jaettu omistajittain omistusosuuksien suhteessa.

Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymä pidättää oikeuden vaatia vastavakuuksia siinä tilanteessa, jossa yhtiön omistuspohja muuttuu siten, että yli puolet sen osakkeista siirtyy uudelle omistajalle, tai sen toiminnan tarkoitus (tuottaa omistajilleen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmiin liittyviä palveluja) käynnissä olevan Uudenmaan erillisselvityksen/palvelurakenneuudistuksen seurauksena muuttuu.

Oy Apotti Ab: lle myönnettävistä yksittäisistä omavelkaisista takauksista voidaan yhtiön omistuspohjaan tai toiminnan tarkoitukseen liittyvien muutosten toteutuessa periä vuosittain vähintään 0,5 %:n suuruinen takausprovisio, joka lasketaan takausvastuun kohteena olevan lainan jäljellä olevasta pääomasta per 31.12. ja maksetaan määräytymisajankohtaa seuraavan tammikuun loppuun mennessä.

 

Kokouskäsittely

Arto Järvinen esitti Paula Vilhusen kannattamana, että

"Pohjaesitys 20.10. § 142 B-kohdissa 1 ja 2 muutetaan muotoon:

Apottia ei oteta käyttöön kuntayhtymässä myöskään Tuusulan osakeomistuksen kautta ja ainakaan ennen maakuntahallinnon käynnistymistä. Tuusulan kunnan ja kuntayhtymän välillä ei toteuteta osakkeiden siirtoa ja takausjärjestelyjä.

Uuden yhtenäisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän kilpailutus käynnistetään välittömästi ja kuntayhtymän johtaja oikeutetaan allekirjoittamaan kilpailutuksessa tarvittavat ilmoitukset ja sopimukset.
Kuntayhtymätasoisen tietojärjestelmän hankkimiselle kilpailutuksen kautta on pohjaesityksen mukaiset perusteet.

Sen sijaan Apotti-osakkeiden kauppaa ei voida hyväksyä, eikä ottaa lisää takausvastuuta kuntayhtymälle. Valtuusto on jo hylännyt Oy Apotti Ab:n kanssa tehtävän sopimuksen koko kuntayhtymää koskien. Kilpailutuksen kautta tuleva uusi järjestelmä sisältää tuskin mitään osaa Apotista, koska tavoitteena on yhtenäinen tietojärjestelmä. Esittelyaineistosta selviää, että Apotti on kehittämishanke, eikä siitä ole ollut toiminnallisia hyötyjä, eikä jatkossakaan kun kerran pohjaesityksen mukaan ollaan päättämässä heti sen käyttöönoton lykkäämisestä.

Osakkeiden luovutuksen kautta lisätään kuntayhtymän velkataakkaa  kauppahinnalla 1.177.465  eurolla ja lisätään omavelkaista takausvastuuta 7.780.00 eurolla sekä samalla kuntayhtymä sitoutuu Apotin lisärahoitukseen ja järjestelmän kehittämiseen myös jatkossa, vaikka kuntayhtymä ei hyödynnä sen tuottamaa järjestelmää.  Kuntayhtymän talous ei näin isoa vastuunkasvua kestä.
Siten osakkeiden hankinta ja myönnetty takausvastuut on kuvattavissa lähinnä sijoitukseksi, kun niillä ei ole kuntayhtymälle toiminnallista hyötyä. Tällaisia sitoumuksia kuntayhtymä ei voi ottaa muutoinkaan vastatakseen toimintansa toteuttamiseksi.

Apotti-kustannusten jaosta kuntien kesken voidaan sopia erikseen."

Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu
esitys, asiasta on äänestettävä. Ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät
JAA ja ne, jotka kannattavat Järvisen muutosesitystä, äänestävät EI. Suoritetussa
äänestyksessä annettiin 15 JAA-ääntä, 2 EI-ääntä ja yksi TYHJÄ ääni.

 

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Merkittiin, että Arto Lindberg ei ollut läsnä asian käsittelyn ja päätöksenteon aikana esteellisyyden (yhteisöjääviys) takia. Aila Koivunen toimi varajäsenenä asian käsittelyn ja päätöksenteon aikana.

Kokouskäsittely

Arto Järvinen esitti Paula Vilhusen kannattamana, että

"Pohjaesitys 20.10. § 142 B-kohdissa 1 ja 2 muutetaan muotoon:

Apottia ei oteta käyttöön kuntayhtymässä myöskään Tuusulan osakeomistuksen kautta ja ainakaan ennen maakuntahallinnon käynnistymistä. Tuusulan kunnan ja kuntayhtymän välillä ei toteuteta osakkeiden siirtoa ja takausjärjestelyjä.

Uuden yhtenäisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän kilpailutus käynnistetään välittömästi ja kuntayhtymän johtaja oikeutetaan allekirjoittamaan kilpailutuksessa tarvittavat ilmoitukset ja sopimukset.
Kuntayhtymätasoisen tietojärjestelmän hankkimiselle kilpailutuksen kautta on pohjaesityksen mukaiset perusteet.

Sen sijaan Apotti-osakkeiden kauppaa ei voida hyväksyä, eikä ottaa lisää takausvastuuta kuntayhtymälle. Valtuusto on jo hylännyt Oy Apotti Ab:n kanssa tehtävän sopimuksen koko kuntayhtymää koskien. Kilpailutuksen kautta tuleva uusi järjestelmä sisältää tuskin mitään osaa Apotista, koska tavoitteena on yhtenäinen tietojärjestelmä. Esittelyaineistosta selviää, että Apotti on kehittämishanke, eikä siitä ole ollut toiminnallisia hyötyjä, eikä jatkossakaan kun kerran pohjaesityksen mukaan ollaan päättämässä heti sen käyttöönoton lykkäämisestä.

Osakkeiden luovutuksen kautta lisätään kuntayhtymän velkataakkaa  kauppahinnalla 1.177.465  eurolla ja lisätään omavelkaista takausvastuuta 7.780.00 eurolla sekä samalla kuntayhtymä sitoutuu Apotin lisärahoitukseen ja järjestelmän kehittämiseen myös jatkossa, vaikka kuntayhtymä ei hyödynnä sen tuottamaa järjestelmää.  Kuntayhtymän talous ei näin isoa vastuunkasvua kestä.
Siten osakkeiden hankinta ja myönnetty takausvastuut on kuvattavissa lähinnä sijoitukseksi, kun niillä ei ole kuntayhtymälle toiminnallista hyötyä. Tällaisia sitoumuksia kuntayhtymä ei voi ottaa muutoinkaan vastatakseen toimintansa toteuttamiseksi.

Apotti-kustannusten jaosta kuntien kesken voidaan sopia erikseen."

Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu
esitys, asiasta on äänestettävä. Ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät
JAA ja ne, jotka kannattavat Järvisen muutosesitystä, äänestävät EI. Suoritetussa
äänestyksessä annettiin 15 JAA-ääntä, 2 EI-ääntä ja yksi TYHJÄ ääni.

Äänestystulokset

 • Jaa 15 kpl 83%

  Sirkka Rousu, Pauliina Naala, Helinä Perttu, Anna Helin, Kallepekka Toivonen, Aki Korpela, Liljan-Kukka Runolinna, Juha Virkki, Heta Ravolainen-Rinne, Kati Lepojärvi, Annika Kokko, Tapio Havula, Eemeli Peltonen, Ruut Sjöblom, Aila Koivunen

 • Ei 2 kpl 11%

  Paula Vilhunen, Arto Järvinen

 • Tyhjä 1 kpl 6%

  Erkki Laukkanen