Yhtymähallitus, kokous 19.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Jononpurkupalvelu iltaisin ja viikonloppuisin suunterveydenhuoltoon

KEUDno-2020-4832

Valmistelija

  • Pirkko Letto, koordinoiva ylihammaslääkäri, pirkko.letto@keusote.fi
  • Susanna Pitkänen, vs. palvelujohtaja, susanna.pitkanen@keusote.fi

Perustelut

Hankinnan tausta

Keski-Uudenmaan sotekuntayhtymä tuottaa itse kaikki suun terveydenhuollon peruspalvelut. 
Maaliskuussa 2020 Koronapandemian alkaessa suun terveydenhuollon kiireettömän tarkas-tusajan varanneet potilaat siirrettiin tarkastusjonolle STM:n ja THL:n ohjeiden mukaisesti. Toiminta keskitettiin kiireelliseen hoitoon. Henkilöstöä siirrettiin muihin pandemiatoimintoi-hin.

Pandemian suvantovaiheessa kesäkuussa suun terveydenhuollon toiminta käynnistyi uu-delleen vaiheistetun suunnitelman mukaisesti. Toiminnan pääpaino oli alkuun kesken jää-neissä ja lasten hoidoissa, jonka vuoksi aikuisten kiireetön tarkastusjono edelleen kasvoi.  Tarkastusjonossa oli vuoden 2020 lopussa n. 9600 asiakasta.  Yli 2000 asiakkaalla 6kk:n hoi-totakuu umpeutuu tammikuun 2021 loppuun mennessä.

Jononpurkuun on ryhdytty oman henkilöstön lisätyösopimuksen varassa, toimintatapoja te-hostamalla ja rekrytoimalla määräaikaista lisätyövoimaa. Ennen mainitut keinot eivät yksi-nään ole riittävät. 

Jonopurkupalvelun hankinta

Hankinnat tulee kilpailuttaa, kun kuntayhtymä hankkii palveluja yksityisiltä palveluntuottajilta, siten kuin julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetussa laissa (1397/2016) säädetään. 
Kuntayhtymä on kilpailuttanut 6000 aikuispotilaan korona-aikana syntyneen tarkastusjono-potilaan hoitopalvelun. Hankinnan arvonlisäveroton kokonaisarvo on noin 1,52 milj. euroa hankintakautena (12 kk). 

Hankintaehtojen mukaisesti tutkimukset ja hoito toteutetaan 6kk aikana siitä, kun kilpailutus saadaan lainvoimaseksi ja sopimus on allekirjoitettu. Optiona on mahdollisuus ostaa lisäpal-velua 6kk ajan. Palvelukuvauksen mukaan palveluntuottajat toimivat kuntayhtymän suurim-missa hammashoitoloissa iltaisin ja viikonloppuisin kuntayhtymän oman henkilöstön ohella. Tarjoukset pyydettiin Hyvinkään, Järvenpään, Tuusulan Hyrylän ja Mäntsälän hammashoito-loissa toteutettaviin jonopurkupalveluihin. Hankinta on toteutettu avoimena menettelynä. Määräaikaan 2.12.2020 mennessä tuli 17 tarjousta viideltä eri tarjoajalta. Valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus. Hankinnan neljän osa-alueen suoritehintojen vaihtelu-väli on 169,93 – 293,00 euroa.  

Perustelut
 
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän hallintosäännön mukaan yhtymähallitus päättää hankinnoista, sopimuksista ja sitoumuksista, kun niiden arvo on yli 6 000 000 euroa.

Palvelujohtaja päättää palvelualueensa sopimuksista, milloin niiden arvo on enintään 2,5 milj. euroa. Hankinta tuodaan kuntayhtymähallituksen päätöksentekoon, sillä talousarviossa ei ole varattu määrärahoja koronan hoitovelan kustannuksiin ja hoitojonon purun toteuttaminen edellyttää talousarviomuutoksen kevään 2021 aikana.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää, että 

  • Terveyspalvelut ja sairaanhoito -palvelualueen vs. palvelujohtaja valtuutetaan allekirjoittamaan jonopurkusopimukset
  • Suun terveydenhuollon hoitojonon purun kustannukset katetaan kuntien saamilla koronakorvauksella ja huomioidaan talousarviomuutoksessa kevään 2021 aikana
  • Suun terveydenhuollon jonopurun ostopalvelukustannukset jaetaan jäsenkunnille suoriteperusteisesti asiakkaiden kotikunnan mukaan.
     

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan lisäyksellä, että kunnat maksavat suoritteista keskihinnan mukaisesti.

Tiedoksi

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän jäsenkunnat, Keusoten hankintapalvelut