Yhtymähallitus, kokous 17.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 118 Terveyspalvelujen ja sairaanhoidon palvelualueen palvelujohtajan määräaikaisen viran perustaminen

KEUDno-2019-1156

Valmistelija

  • Päivi Autere, henkilöstöjohtaja, paivi.autere@keusote.fi

Perustelut

Taustaa

Hallitusohjelman mukaisesti hallitus käynnistää Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelun. Valmistelussa otetaan huomioon edellisten vaalikausien valmistelu ja perustuslailliset reunaehdot.

Valtiovarainministeriön tiedotteen mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa kootaan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen kuntaa suuremmille itsehallinnollisille alueille. Myös pelastustoimen järjestäminen siirretään maakuntien tehtäväksi. Itsehallinnollisia maakuntia tulee olemaan 18. Maakuntien toiminnasta, taloudesta ja hallinnosta säädetään erillisellä lailla. Alueelliset erityispiirteet otetaan huomioon mahdollisuuksien mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa ja palveluiden järjestämisessä. Tavoitteena on, että hallitus selvittää Uudenmaan, pääkaupunkiseudun tai Helsingin alueen erillisratkaisun yhteistyössä alueen kaupunkien ja kuntien kanssa vuoden 2019 loppuun mennessä. Sosiaali- ja terveysministeriö on kutsunut kaupunkineuvos Kari Nenosen Uudenmaan sote-erillisratkaisun selvityshenkilöksi. Selvitys laaditaan yhteistyössä Uudenmaan kuntien kanssa. Selvityshenkilö Kari Nenonen vastaa prosessin aikana kuntien kanssa tehtävästä yhteistyöstä.

Sote-erillisratkaisu voisi koskea koko Uuttamaata, pääkaupunkiseutua tai Helsinkiä. Selvitystä varten on asetettu ohjaus- ja seurantaryhmät. Ohjausryhmän tehtävänä on laatia ja linjata lopullinen selvitys sekä huolehtia yhteensovittamisesta muun sote-uudistuksen kanssa. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru ja varapuheenjohtajana kunta- ja omistajaohjausministeri Sirpa Paatero. Ohjausryhmässä on edustus kaikista hallituspuolueista sekä valmistelevista ministeriöistä. Ohjausryhmän jäseniksi on kutsuttu Helsingin pormestari Jan Vapaavuori, Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen, Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä, Porvoon kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula, Mäntsälän kunnanjohtaja Esko Kairesalo sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin toimitusjohtaja Juha Tuominen.

Seurantaryhmä tukee ohjausryhmän työtä ja siinä on edustus kaikista Uudenmaan kunnista ja Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymästä. Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymää seurantaryhmässä edustaa kuntayhtymän johtaja Pirjo Laitinen-Parkkonen. Lisäksi Uudenmaan kuntajohtajat ja HUS ovat muodostaneet sisäisen valmisteluryhmän, jossa Keski-Uudenmaan soten alueelta mukana ovat Mäntsälän kunnanjohtaja Esko Kairesalo ja kuntayhtymän johtaja Pirjo Laitinen-Parkkonen.

 

Uudenmaan erillisratkaisun valmistelun vaikutukset Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän toimintaan

Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymän organisaation johtamisrakenteen mukaisesti kuntayhtymän johtaja johtaa kuntayhtymän lisäksi myös Terveyspalvelujen ja sairaanhoidon palvelualuetta.

Uudenmaan erillisratkaisun selvittämisen aikataulu vuoden 2019 loppuun mennessä on tiukka ja valmisteluun osallistuminen tulee viemään kuntayhtymän johtajan työpanosta, mm. kokousten ja muun valmistelun muodossa. Kuntayhtymän johtajan osallistuessa Uudenmaan erillisratkaisutyöhön, nyt päätöksentekoon tuodaan Terveyspalvelujen ja sairaanhoidon palvelualueen johtamisen eriyttäminen määräajaksi vuoden 2019 loppuun saakka kuntayhtymän johtajan viran tehtävistä. Palvelualueelle ehdotetaan perustettavaksi palvelujohtajan määräaikainen virka.

Palvelualuejohtajan määräaikaista virkaa ei vuoden 2019 osalta täytettäisi rekrytoinnin kautta, vaan sisäisin järjestelyin viranhaltijan virantoimitusvelvollisuuden muutoksella määräajaksi vuoden 2019 loppuun saakka.  Tarkoituksena on, että Avopalvelujen päällikkö LL Susanna Pitkänen hoitaisi Terveyspalvelujen ja sairaanhoidon palvelualueelle nyt perustettavaa palvelujohtajan määräaikaista virkaa 31.12.2019 saakka. Susanna Pitkänen siirretään toiseen virkasuhteeseen määräajaksi kuntayhtymän johtajan päätöksellä.

Hallintosäännön luvun 6 § 33 mukaan viranhaltijan siirtämisestä toiseen virkasuhteeseen kunnallisen viranhaltijalain 24 §:n nojalla päättää kuntayhtymän johtaja. Viranhaltijalaki § 24 määrittelee sen, milloin viranhaltija voidaan siirtää toiseen virkasuhteeseen. Siirron edellytyksenä on, että viranhaltija täyttää viran kelpoisuusvaatimukset ja virkaa voidaan pitää hänelle sopivana sekä viranhaltijan asema toistaiseksi otettuna tai määräaikaisena viranhaltijana ei saa muuttua. Siirron perusteena tulee olla toiminnan tai tehtävien uudelleenjärjestelyyn liittyvä perusteltu syy lisäksi viranhaltijan varsinainen palkka ei voi alentua tai hän on antanut siirtoon suostumuksensa taikka siirtoon on muu hyväksyttävä syy ja viranhaltija on antanut siirtoon suostumuksensa.  Susanna Pitkänen on antanut suostumuksensa virantoimitusvelvollisuuden muutokseen.

Hallintosäännön luvun 6 § 31 kohdan 2 mukaan kuntayhtymän hallitus päättää palvelujohtajan palkasta ja palkan määräytymisperusteesta sekä palkan harkinnanvaraisesta tarkistamisesta ja muusta palkitsemisesta.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Annika Kokko, yhtymähallituksen puheenjohtaja, annika.kokko@kansio.fi

Kuntayhtymän hallitus päättää

  • perustaa Terveyspalvelujen ja sairaanhoidon palvelualueelle palvelujohtajan viran määräaikaisesti 31.12.2019 saakka.
  • Terveyspalvelujen ja sairaanhoidon palvelualueen johtamisesta maksetaan erilliskorvauksena 1200 euroa kuukaudessa.

Päätös

Hyväksyttiin esittelijän kokouksessa tekemällä muutosesityksellä, että määräaikainen virka perustetaan  31.5.2020 saakka.

Merkittiin, että kuntayhtymän johtaja Pirjo Laitinen-Parkkonen ei ollut läsnä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon aikana (osallisuusjääviys).

Tiedoksi

Asianosaiset