Yhtymähallitus, kokous 17.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 119 Osallistuminen valtionvarainministeriön kuntien digitalisaation edistämisen valtionavustuksen hakuun

KEUDno-2019-1408

Valmistelija

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Perustelut

Valtiovarainministeriö on avannut vuoden 2019 valtionavustushaun 1. elokuuta 2019. Valtioneuvosto antoi 11. heinäkuuta asetuksen kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmästä, jonka mukainen valtionavustushaku on nyt avattu. Valtioavustuksen kokonaismäärä on 30 miljoonaa euroa.


Avustusta voi hakea suoraan kunnan tiedolla johtamisen parantamiseen, datan hyödyntämiseen sekä näihin liittyvän tietojohtamisen ja toimintaprosessien kehittämiseen. Hakemus tulee jättää 19. syyskuuta 2019 mennessä. Hankkeiden tulee päättyä 30.11.2021.


Kunta voi myös jättää ehdotuksensa tai ilmoittaa kiinnostuksestaan osallistua kuntien yhteisesti toteuttamiin digitalisaatiota edistäviin hankkeisiin, jotka ovat kuntien toimintatapoja tai palveluprosesseja uudistavia sekä niiden laatua ja vaikuttavuutta parantavia. Ehdotuksia voi jättää 5. syyskuuta 2019 asti, minkä jälkeen niitä työstetään yhdessä muiden kuntien kanssa. Näille yhteishankkeille avataan varsinainen valtionavustushaku syksyllä 2019.


Avustuksen myöntämisessä arvioidaan erityisesti hankkeiden yhteiskunnallisen ja taloudellisen vaikuttavuuden toteutumista sekä hankkeiden yleistä merkitystä kuntien kannalta. Avustusta voidaan myöntää kunnalle tai useammalle kunnalle yhdessä.


Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä on ilmoittanut valtionvarainministeriölle halukkuudestaan tehdä yhteistyötä muiden kuntien ja alueiden kanssa 5.9.2019. Kuntayhtymä on kutsuttu 27.9.2019 pidettävään yhteistyöehdotuksia käsittelevään työpajaan.


Keski-Uudenmaan soten alueen kuntajohtajat ovat neuvottelukunnan kokouksessa 3.9.2019 yksimielisesti kannattaneet osallistumista 19.9.2019 mennessä jätettävään valtionavustushakuun. 


Hankkeen kokonaiskustannusarvio omavastuuosuuksineen on 5,5 miljoonaa euroa, josta avustuksen osuus on 3,9 M€, hankkeen ostojen alv (palautettavaa) 0,9M€ ja omavastuuosuus työpanoksena 0,7M€ . Hankkeen lopullinen talousarvio tarkentuu valtionvarainministeriön kanssa mahdollisesti käytävien neuvottelujen mukaisesti.
  
 
 

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää, että Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä osallistuu valtiovarainministeriön kuntien digitalisaation edistämisen valtionavustuksen hakuun.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Merkittiin, että Heta Ravolainen-Rinne ei ollut läsnä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon aikana (yhteisöjääviys).

Tiedoksi

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän jäsenkunnat