Yhtymähallitus, kokous 17.8.2021

§ 96 Yhtymävaltuuston nimenhuudon toteaminen ja edustettuna olevien jäsenkuntien toteaminen

KEUDno-2021-14044

Perustelut

Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän perussopimuksen 6 §:n mukaan kuntayhtymän ylin päättävä toimielin on yhtymävaltuusto. Perussopimuksen 7§ mukaan jokaisen jäsenkunnan valtuusto valitsee kuntaa edustavat jäsenet yhtymävaltuustoon. Jäsenet valitaan yhtymävaltuustoon kunnan edellisen vuoden ensimmäisen päivän asukasluvun mukaan siten, että kullakin jäsenkunnalla on yksi edustaja jokaista alkavaa 5000 (viittätuhatta) asukasta kohti. Kullekin yhtymävaltuuston jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. Yhtymävaltuuston jäsenet ja varajäsenet valitaan jäsenkuntien valtuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi. Toimikausi jatkuu siihen asti, kunnes uusi yhtymävaltuusto on valittu.

Perussopimuksen 8 §:n mukaan kullakin yhtymävaltuuston jäsenellä on yksi (1) ääni. Mikäli jäsen on estynyt tai poissa, siirtyy hänen äänivaltansa henkilökohtaiselle varajäsenelle.

Yhtymävaltuustoon valitut jäsenet ja varajäsenet käyvät ilmi liitteessä 1. Liitettä täydennetään sen jälkeen kun jäsenkuntien ja -kaupunkien valtuustot ovat tehneet päätökset.
 

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto päättää merkitä valtuutetut ja varavaltuutetut tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.