Yhtymähallitus, kokous 17.8.2021

§ 98 Yhtymähallituksen ja puheenjohtajiston nimeäminen

KEUDno-2021-13775

Perustelut

Yhtymävaltuusto valitsee toimikaudekseen hallituksen, jota kutsutaan yhtymähallitukseksi. Perussopimuksen 11 § mukaan yhtymähallituksessa on 10 – 20 jäsentä, yhtymävaltuuston päättämällä tavalla. Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. Yksi jäsenistä valitaan puheenjohtajaksi. Lisäksi kaksi jäsenistä valitaan varapuheenjohtajiksi. 

Mikäli hallituksen varsinaisissa jäsenissä ja valtuuston puheenjohtajistossa ei ole edustusta kuntayhtymän kaikista kunnista, on edustuksetta jääneistä kunnista valittavilla hallituksen varajäsenillä, yhdellä kustakin kunnasta, osallistumis- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa. 

Kullakin yhtymähallituksen jäsenellä on kokouksessa yksi (1) ääni. 

Kuntalain 73 §:ssä todetaan vaalikelpoisuudesta hallitukseen seuraavaa:

"Vaalikelpoinen hallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, 
ei kuitenkaan:

1. välittömästi hallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa oleva henkilö;

2. henkilö, joka on hallituksen tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa
olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;

3. kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten
vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta;

4. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka
johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen
yhteisö, jolle hallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu
on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen hallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai
muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta.

Enemmistön hallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä.

Edellä 1 momentin 4 kohtaa ei sovelleta kunnan määräysvallassa olevan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäseneen."
 
 

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää ehdottaa yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto valitsee

  • yhtymähallitukseen kaksikymmentä (20) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet, sekä;
  • yhtymähallituksen jäsenistä puheenjohtajan sekä 1. ja 2. varapuheenjohtajan.

 

Vaali toimitetaan ehdollisena niin, että sen katsotaan tulleen hyväksytyksi, mikäli jäsenten ja varajäsenten vaali täyttää naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta säädetyn lain 4 §:n 2 momentissa tarkoitetun kiintiövaatimuksen.
 

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.