Yhtymähallitus, kokous 17.8.2021

§ 101 Yhteistoimintaneuvottelujen neuvottelutulos ja täytäntöönpano

KEUDno-2021-13613

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Monica Hostio, henkilöstöjohtaja, monica.hostio@keusote.fi

Perustelut

Yhteistoimintaneuvottelun tuloksen käsittely. 

Yhtymähallitus (28.4.2020, § 82) hyväksyi huhtikuun lopussa kuntayhtymän tuottavuusohjelman vuosille 2020 - 2022 menojen kasvun hillitsemiseksi. Kokonaistavoitteena on vähentää menoja yhteensä 40 Me vuoteen 2022. Kuluvana vuonna on tavoitteena saada lisää 12 Me sopeutustoimenpiteitä. Viimeisimmän, toukokuun tilanteeseen perustuvan tuottavuusraportoinnin perusteella tuottavuusohjelman toimenpiteillä ei kuluvana vuonna 12 Me tavoitetta saavuteta, vaan toteutuma jää n. 7 Me tasolle. 

Toukokuun tilinpäätösennusteen mukaan kuntayhtymän oma toiminnan tilinpäätösennuste 412,6 Me ylittää talousarvion 39,0 Me. Ilman koronakustannuksia tilinpäätösennuste ylittää talousarvion n. 10 Me. Lisäksi talouden tasapainottamistarvetta aiheuttaa vuoden 2022 talousarvion kehys, johon on huomioitu tuottavuusohjelman uusi 20 Me lisätuottavuustavoite. Työnantaja katsoo, että sen edellytykset tarjota työtä ovat tilapäisesti vähentyneet. Yhtymähallitus on hakenut lisäsopeutustoimenpiteitä. Sopeuttamistoimenpiteet sisältävät myös henkilöstöön kohdentuvia toimenpiteitä, joita ovat mm. avoimien tehtävien täyttämättä jättäminen, palvelujen keskittäminen, lomautukset sekä kannustaminen palkattomien vapaiden pitämiseen. Henkilöstöön kohdentuvilla sopeuttamistoimilla tavoitellaan arviolta 3,2 Me säästöä vuosille 2021 - 2022. Vuoden 2022 säästöt syntyvät pääsääntöisesti tehtävistä, jotka jätetään tulevaisuudessa täyttämättä vaihtuvuuden tai eläköitymisen myötä. Arviointi tehdään jokaisen tehtävän kohdalla erikseen. Muita henkilöstösäästöjä synnyttäviä toimenpiteitä on vuokrahenkilöstön käytön vähentäminen, ensisijaisena tavoitteena on täyttää tyhjät tehtävät vakituisella henkilöstöllä. Vuodelle 2021 näistä säästötavoitteista kohdentuu yhteensä 1,6 Me. 

Kuntayhtymän hallitus päätti 22.6.2021 § 89 käynnistää kunnallisen yhteistoimintalain mukaiset yhteistoimintaneuvottelut hallinnon henkilöstön ja esimiesten 14 vrk lomauttamiseksi. Lomauttamisen piirissä on arvioilta 470 hallinnon ja esimiestehtävää. Lisäksi päätettiin leikata koulutuksen määrärahoja. 

Neuvotteluesitys annettiin 23.6 ja neuvottelut käynnistyivät 30.6. Tämän lisäksi neuvotteluja on käyty 4.8 ja niitä jatketaan 9.8 ja 11.8. Neuvottelutulos viedään hallituksen päätöksentekoon 17.8.2021. Henkilöstöjohtaja esittelee hallitukselle menevän neuvottelutuloksen yttk-kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

Monica Hostio, henkilöstöjohtaja, monica.hostio@keusote.fi

Käydään keskustelu neuvottelutuloksesta ja tunnistetaan mahdollisia riskejä.

Kuntayhtymän hallituksen käynnistämiä 22.6.2021 § 89 kunnallisen yhteistoimintalain mukaiset yhteistoimintaneuvotteluja käytiin ajalla 30.6. – 11.8.2021. Yhteistoimintaneuvotteluissa käsiteltiin työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta annetun lain (449/2007) 4 §:n mukaisesti hallinnon henkilöstön ja esimiesten lomauttamista 14 vrk vuorokaudeksi koskien vuotta 2021. Neuvottelujen käynnistyessä lomauttamisen piirissä arvioitiin olevan 470 hallinnon ja esimiestehtävää. Säästötavoite on 1,3 milj. €.

Työnantaja on neuvotellut lain työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun § 5 mukaisesti lomautusten perusteista ja vaikutuksista henkilöstön edustajien kanssa.

Neuvottelutulos:

Työnantajan toteaa, että on täyttänyt yhteistoimintalain § 13 neuvotteluvelvoitteen. Taloudellinen tausta, lomautussuunnitelmat ja työnantajan Lomauttamisohje on käsitelty neuvotteluissa, jotka käytiin ajalla 30.6 - 11.8.2021.

Lomautussuunnittelun piirissä olevien henkilöiden lukumäärä on neuvottelujen lopussa noin 350 henkilöä, ilmoitetun 470 henkilön sijaan. Päätöksen taustalla on toimintaympäristön muutos koronapandemian uudelleen aktivoitumisen myötä, joka vaikuttaa henkilöstötarpeen kasvuun.

Yhteistyötoimikunnan kokouksen 12.8.2021 jälkeen yhteistoimintaneuvottelujen päättäminen ja neuvottelutulos viedään yhtymähallitukseen päätettäväksi 17.8.2021.

Päätösesitys:

Yhteistyötoimikunta toteaa yhteistoimintaneuvottelut käydyksi ajalla 30.6. – 11.8.2021 ja loppuun saatetuksi.

Päätös

Yhteistyötoimikunta toteaa yhteistoimintaneuvottelut käydyksi ajalla 30.6. - 11.8.2021 ja loppuun saatetuiksi.

Kokouskäsittely

Työsuojeluvaltuutettujen loppulausunto YT-neuvotteluista hallitukselle menevään tausta-aineistoon:

Lomautusten vaikutus lomautettujen jaksamiseen ja työn kuormittavuuteen on työnantajan seurattava ja selvitettävä riittävällä tavalla yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Työnantaja ja poliittiset päättäjät ovat vastuussa Keusoten riittävistä resursseista sekä työntekijöiden terveydestä ja turvallisuudesta työssä. Keusoten työsuojelun toimintaohjelmassa on määritelty kuntayhtymän hallituksen, valtuuston sekä linjaorganisaation työsuojeluvastuut. 

Työturvallisuuslaki 738/2002 
8 § Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite 
10 § Työn vaarojen selvittäminen ja arviointi  
25§ Työn kuormitustekijöiden välttäminen ja vähentäminen

 

Henkilöstön edustajien loppulausunto yhteistoimintaneuvotteluista:

Kuntayhtymän hallitus päätti 22.6.2021 § 89 mukaan käynnistää kunnallisen yhteistoiminnan mukaiset yhteistoimintaneuvottelut hallinnon henkilöstön ja esimiesten 14 vrk lomauttamiseksi. Lomautuksen piirissä on arviolta n.470 hallinnon- ja esimiestehtävää.

Henkilöstön edustajat kiinnittivät huomiota lausunnossaan 21.6.2021, että mikäli hallitus tekee päätöksen ehdotuksen mukaisesti, aito vaikutusmahdollisuus ja kuuleminen yhteistoiminnassa ei toteudu. Perusteena oli, että suurin osa henkilöstöstä, johon yhteistoimintaneuvottelu kohdistuisi olisivat vuosilomilla.

Yt- neuvotteluita käytiin 30.6, 4.8, 9.8 ja 11.8. 2021.  Käsiteltävät asiat on tuotu kiireisellä aikataululla ja perehtymis- ja valmisteluaikaa ei ole ollut riittävästi. Materiaali on ollut keskeneräistä ja näin ollen aito mahdollisuus tehdä päätöksiä on ollut vaillinainen.

Työnantaja on julistanut materiaalin salassa pidettäväksi, ei julkiseksi. Pöytäkirjat neuvotteluista eivät sisällä arkaluontoisia asioita tai yksilöityjä henkilötietoja.  Tällä perusteella pöytäkirjojen tulee olla julkisuuslain 6§ mukaan julkisia. Henkilöstönedustajat velvoittavat työnantajaa laittamaan pöytäkirjat myös kuntayhtymän hallitukseen menevän esityksen liitteiksi. Näin hallituksen jäsenet voivat tutustua henkilöstön edustajien kommentteihin ja kannanottoihin.

Työnantajan on käytävä lomautettavien henkilöiden kanssa aito vuorovaikutuksellinen keskustelu siitä, mitä tehtäviä voidaan jättää vähemmälle tai kokonaan tekemättä. Samoin lomautusohje on käytävä läpi lomautettavien henkilöiden kanssa henkilökohtaisesti.

Työnantajan tulee seurata lomautusten todellisia taloudellisia vaikutuksia ja seuraamuksia. Seurannassa tulee ottaa huomioon talouden lisäksi lomautettavien henkilöiden työssäjaksaminen sekä vaikutukset pitovoimaan Keusotessa. Vaikutusten seuranta tulee käsitellä yhdessä luottamusmiesten kanssa sekä yhteistoimintarakenteiden mukaisesti yhteistyötoimikunnassa.

Työnantajan tehtävä on tiedottaa yhteistoimintaneuvottelujen päättämisestä sekä viestiä henkilöstölle. Tiedottamisen tulee olla avointa ja selkeää.

 

Henkilöstön edustajat jättävät eriävän näkemyksen koskien yhteistoiminta neuvotteluiden salassapitoa. Työnantaja on julistannut kaiken materiaalin salassa pidettäväksi ei julkiseksi. Julkisuuslain 1§ mukaisesti asiakirjat ovat julkisia. Neuvotteluista tehdyt pöytäkirjat eivät sisällä minkäänlaista julkisuus lain tarkoittamaa salassa pidettävää materiaalia. Henkilöstön edustajien näkemyksen mukaan ei ole estettä liittää yhtymähallituksen päätösesityksen liitteeksi neuvottelupöytäkirjat.

 

Henkilöstöjärjestöt pyytävät huomioimaan,että koulutusmäärärahojen leikkaaminen ei jää pysyväksi, jotta henkilöstö jatkossa saa tarvitsemansa täydennyskoulutuksen ja työnantajan täydennyskoulutus velvollisuus täyttyy.

 

Työnantaja katsoo, että neuvottelumateriaaleissa on tietoja, joista on tunnistettavissa mm. yksittäisiä työntekijöitä. Työnantaja toteaa, että yhtymähallitukseen viedään tarvittavat tiedot päätöksenteon tueksi sekä henkilöstön edustajien näkemykset.

Valmistelija

 • Monica Hostio, henkilöstöjohtaja, monica.hostio@keusote.fi

Perustelut

Kuntayhtymän hallituksen käynnistämät (22.6.2021 § 89) kunnallisen yhteistoimintalain mukaiset yhteistoimintaneuvottelut käytiin ajalla 30.6. – 11.8.2021. Neuvottelut todettiin päättyneeksi yhteistyötoimikunnan kokouksessa 12.8.

 
Yhteistoimintaneuvotteluissa käsiteltiin työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta annetun lain (449/2007) 4 §:n mukaisesti hallinnon henkilöstön ja esimiesten lomauttamista 14 vrk vuorokaudeksi koskien vuotta 2021. Neuvottelujen käynnistyessä lomauttamisen piirissä arvioitiin olevan 470 hallinnon ja esimiestehtävää. Säästötavoite on 1,3 Me lomautusten osalta ja lisäksi säästöjä haetaan koulutusrahojen leikkauksella 300 000 €.

 
Työnantaja on neuvotellut lain työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun § 5 mukaisesti lomautusten perusteista ja vaikutuksista henkilöstön edustajien kanssa. Neuvottelutuloksena työnantaja toteaa, että on täyttänyt yhteistoimintalain § 13 neuvotteluvelvoitteen. Taloudellinen tausta, lomautussuunnitelmat ja työnantajan Lomauttamisohje on käsitelty neuvotteluissa, jotka käytiin ajalla 30.6 - 11.8.2021. Lomautukset sijoittuvat 19.9 – 31.12 väliselle ajalle.


Lomautussuunnittelun piirissä olevien henkilöiden lukumäärä on neuvottelujen lopussa noin 350 henkilöä, ilmoitetun 470 henkilön sijaan. Päätöksen taustalla on toimintaympäristön muutos koronapandemian uudelleen aktivoitumisen myötä, joka vaikuttaa henkilöstötarpeen kasvuun.  Tällä on vaikutuksia myös säästötavoitteeseen, joka jää kokonaisuudessaan noin 80 %:iin tavoitteesta. Kokouksessa esitetään vaihtoehtoisia rahoituslähteitä kattamaan puuttuvaa osuutta (20 %).
 

Ehdotus

Esittelijä

 • Annika Kokko, yhtymähallituksen puheenjohtaja, annika.kokko@kansio.fi

Yhtymähallitus päättää:

 • käynnistää lomautukset edellä esitetyn lomautussuunnitelman mukaisesti
 • kuntayhtymän johtajan lomauttamisesta lomautussuunnitelman mukaisesti (Hallintosääntö 3 osa, toimivalta henkilöstöasioissa 6 luku henkilöstöasiat §39 lomauttaminen)
 • valtuuttaa yhtymähallituksen puheenjohtajan päättämään kuntayhtymän johtajan lomautuksen yksityiskohdista siten, että lomautus toteutetaan 31.12.2021 mennessä
   

Päätös

Yhtymähallitus päätti hylätä esityksen lomauttamisesta.

 

Ennen seuraavan pykälän käsittelyä pidettiin kokoustauko kello 18:18-18:28.

Kokouskäsittely

Arto Lindberg esitti Eemeli Peltosen kannattamana, että esitys lomautuksista hylätään.

Puheenjohtaja totesi, että koska käsittelyn kuluessa oli tehty kannatettu muutosesitys,
on asiasta äänestettävä. Hyväksyttiin puheenjohtajan esityksestä äänestystapa.

Ne, jotka kannattivat esittelijän esitystä, äänestivät JAA. Ne, jotka kannattivat esityksen hylkäämistä, äänestivät EI. Äänestyksessä annettiin 9 JAA-ääntä, 10 EI-ääntä ja 1 TYHJÄ ääni.

Äänestystulokset

 • Jaa 9 kpl 45%

  Helinä Perttu, Tapio Havula, Virpi Räty, Pauliina Naala, Aki Korpela, Annika Kokko, Juha Virkki, Kati Lepojärvi, Arto Järvinen

 • Ei 10 kpl 50%

  Sirkka Rousu, Paula Vilhunen, Erkki Laukkanen, Maiju Tapiolinna, Heta Ravolainen-Rinne, Anna Helin, Arto Lindberg, Kallepekka Toivonen, Eemeli Peltonen, Mika Mäki-Kuhna

 • Tyhjä 1 kpl 5%

  Liljan-Kukka Runolinna

Tiedoksi

kuntayhtymän johtaja, henkilöstöjohtaja, palvelussuhdepäällikkö, työsuojeluvaltuutettu