Yhtymähallitus, kokous 17.8.2021

§ 100 Sosiaali- ja terveydenhuollonjaoston ja sen puheenjohtajan valinta

KEUDno-2021-13777

Perustelut

Kuntayhtymän hallintosäännön 5 § mukaan yhtymähallituksessa on sosiaali- ja terveydenhuollon jaosto. Sosiaali- ja terveydenhuollon jaosto toimii sosiaalihuoltolain (1982/710) 6 §:n mukaisena sosiaalihuollosta vastaavana ja kansanterveyslain (66/1972) 6 §:n mukaisena terveydenhuollosta vastaavana monijäsenisenä toimielimenä. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon jaoston tehtävänä on huolehtia eräistä sosiaali- ja terveydenhuollon muutoksenhakuasioista ja muista viranomaisasioista.

Yhtymävaltuusto valitsee jaostoon seitsemän (7) jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä sekä valitsee heistä jaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallintosäännön 13 § mukaan ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, yhtymähallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon jaosto päättää sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain ja sosiaalihuoltolain nojalla oikaisuvaatimuksella kuntayhtymän käsiteltäväksi saatetut asiat, sekä toimii tartuntatautien torjunnasta vastaavana toimielimenä.

Vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin on henkilö, joka Kuntalain 71 §:n mukaan on vaalikelpoinen kuntayhtymän jäsenkunnan luottamustoimeen. Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole (KuntaL 76§)

 • valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa koskevia valvontatehtäviä
 • kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö
 • henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos toimielimessä tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa ko. yhteisölle.

 

Kuntayhtymän toimielimen jäsenten vaalikelpoisuuteen ei suoraan vaikuta kuntalain 74§:n mukaiset edellytykset vaalikelpoisuudesta kunnan toimielimiin. Kuntalain 97 §:ssä sekä hallintolain 27-30§:ssä todettuja esteellisyysperusteita kuitenkin sovelletaan myös kuntayhtymän toimielimissä. Luottamushenkilö on esteellinen käsittelemään asiaa: 

 • jos hän tai hänen läheisensä on asianosainen;
 • jos hän tai hänen läheisensä avustaa taikka edustaa asianosaista tai sitä, jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa;
 • jos asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa hänelle tai hänen 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetulle läheiselleen;
 • jos hän on palvelussuhteessa tai käsiteltävään asiaan liittyvässä toimeksiantosuhteessa asianosaiseen tai siihen, jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa;
 • jos hän tai hänen 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettu läheisensä on hallituksen, hallintoneuvoston tai niihin rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka toimitusjohtajana tai sitä vastaavassa asemassa sellaisessa yhteisössä, säätiössä, valtion liikelaitoksessa tai laitoksessa, joka on asianosainen tai jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa;
 • jos hän tai hänen 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettu läheisensä kuuluu viraston tai laitoksen johtokuntaan tai siihen rinnastettavaan toimielimeen ja kysymys on asiasta, joka liittyy tämän viraston tai laitoksen ohjaukseen tai valvontaan; tai
 • jos luottamus hänen puolueettomuuteensa muusta erityisestä syystä vaarantuu.

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon jaoston tehtävä tulee huomioida jäseniä nimitettäessä ja varmistaa jaoston päätöksentekokyky huomioiden tavanomaisesti jaostossa käsiteltävät asiat ja edellä mainitut hallintolain mukaiset esteellisyysperusteet.


Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4 a §:n mukaan kunnallisissa toimielimissä lukuunottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Käytännössä tämä tarkoittaa sote-jaoston osalta, että naisia ja miehiä on oltava kumpiakin vähintään kolme. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä.

Ehdotus

Esittelijä

 • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto valitsee 

 • Sosiaali- ja terveydenhuollon jaostoon  jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä;
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon jaoston jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

 

Vaali toimitetaan ehdollisena niin, että sen katsotaan tulleen hyväksytyksi, mikäli jäsenten ja varajäsenten vaali täyttää naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta säädetyn lain 4 §:n 2 momentissa tarkoitetun kiintiövaatimuksen.

 

Päätös voidaan panna täytäntöön mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. 
 

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.