Yhtymähallitus, kokous 17.8.2021

§ 105 Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen muuttaminen

KEUDno-2021-14048

Valmistelija

 • Päivi Tarsia, talous- ja hallintojohtaja, paivi.tarsia@keusote.fi

Perustelut

Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n toimialana on harjoittaa pääosaa toiminnastaan sen omistavien hankintayksiköiden, kuntien, kuntayhtymien sekä näiden tytäryhteisöjen ja -säätiöiden kanssa tuottamalla niille tilapäisen työvoiman vuokraukseen ja henkilöstöhankintaan liittyviä palveluita sekä omistaa toimintaansa liittyviä osakkeita ja kiinteistöjä.

Yhtiö toimii julkisista hankinnoista annetun lain (1397/2016 mahdollisine muutoksineen) tarkoittamassa mielessä osakkeenomistajiensa sidosyksikkönä.

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymällä on 0,02 % omistusosuus yhtiöstä, suurimmat omistajat ovat Helsinki, Espoo ja Vantaa sekä Hus.

Yhtiön tarkoituksena on omistaja-asiakkaiden tilapäisen ja määräaikaisen työvoiman saatavuuden turvaaminen kilpailukykyisesti kaikissa tilanteissa. Tarkoituksensa täyttämiseksi yhtiö muun muassa rekrytoi, välittää ja vuokraa omistaja-asiakkaiden tarvitsemaa työvoimaa sekä ylläpitää työntekijäreserviä. Lisäksi yhtiö kehittää ja tuottaa yhteistyössä omistajiensa kanssa muita palveluja ja toimintamalleja asiakkaiden palvelutarpeiden kustannustehokkaaksi täyttämiseksi tarkoitustaan vaarantamatta.

Osakassopimuksen muutokset

Yhtiön osakassopimusta on viimeksi päivitetty vuonna 2014. Yhtiö ja osakkaat ovat tunnistaneet tarpeen päivittää osakassopimusta vastaamaan paremmin kaikkien osapuolten tulevaisuuden palvelutarpeita ja olosuhteita huomioiden myös pyrkimyksen hallituskokoonpanon tiivistämiseen. 

Osakassopimusta esitetään nyt päivitettäväksi olennaisilta osin seuraavasti: 

 • Kaikki omistajat (myös pääomistajien konserniyhteisöt) ja yhtiö tulevat osakassopimuksen osapuoliksi

 

 • Tarkoituksena on, että yhtiön omistuspohjaa voidaan laajentaa sidosyksikköasema säilyttäen, jos se katsotaan perustelluksi

 

 • Hallituksen kokoonpanoa täsmennetään niin, että hallituksen jäsenmääräksi sovitaan 9 nykyisen 10 sijaan ja että varajäsenistä luovutaan. Päivitetyn sopimuksen mukaan Helsinki nimeää 5 jäsenen sijaan 4 jäsentä, joista yksi nimetään puheenjohtajaksi. Espoo ja Vantaa nimeävät molemmat 2 jäsentä entiseen tapaan ja yksi jäsen nimetään muiden osakkaiden kuin Helsingin, Espoon ja Vantaan toimesta. Osakkaat sitoutuvat lisäksi tekemään hallitusvalintojen osalta yhteistyötä sen varmistamiseksi, että valittavilla hallitusjäsenillä on kuntalain mukaisesti yhtiön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus.

 

 • Yhtiön sidosyksikköasemaa tukemaan osakassopimuksessa sovitaan omistajakokouksesta, joka korvaa neuvottelukunnan yhtiön osakkeenomistajien yhteistyöelimenä. Omistajakokous on riippumaton yhtiöstä, se ei ole yhtiön toimielin eikä tee yhtiötä tai osakkaita sitovia päätöksiä. Omistajakokouksen jäseniä ovat kaikki yhtiön osakkeenomistajat. Omistajakokous kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa.

 

 • Omistajakokouksen tarkoituksena on seurata yhtiön omistajastrategian toteutumista sekä käsitellä ja muodostaa osakkeenomistajien näkemystä yhtiön toiminnan kannalta merkittävistä asioista ennen mahdollista asiaan liittyvää päätöksentekoa. Tällaisia asioita ovat muun muassa yhtiön strategian kehittäminen ja päivittäminen, yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen muutokset sekä yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat, jotka edellyttävät osakkeenomistajien yhteistä valmistelua ja linjauksia sekä osakkeenomistajien kulloinkin käsiteltäväksi nostamat asiat.

 

 • Osakassopimuksessa sovitaan myös omistajakokouksen lisäksi, että 
  • yhtiön ja osakkaiden HR-johdon välillä järjestetään vähintään kerran vuodessa yhteinen tapaaminen osakkaiden strategisen tason henkilöstöjohtamiseen liittyvistä asioista, yhtiön palvelu-tuotteiden sisällöstä ja niiden soveltumista osakkaiden henkilöstöprosessien tukemiseen ja yhteistyöstä osakkaiden HR-johdon ja yhtiön välillä, sekä että
  • yhtiön ja osakkaiden välisen asiakastyön kehittämiseksi ja vahvistamiseksi järjestetään säännöllisesti asiakasfoorumi. Foorumissa käsitellään esimerkiksi asiakastyytyväisyyttä ja omistaja-asiakkaiden palvelutarpeiden täyttymistä sekä jaetaan kokemuksia omistaja-asiakaskohtaisista toimintamalleista.

 

 • Osakkaat sitoutuvat neuvottelemaan yhtiön hallituksen nimeämiseen liittyvistä periaatteista ja toimintatavoista yhtiön päivitetyn osakassopimuksen mukaisten toimintamallien vakiintumisen jälkeen viimeistään vuoden 2023 aikana tai jo aikaisemmin, jos yhtiön omistuspohja muuttuu olennaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon käynnissä olevan uudistuksen johdosta.

 

 • Osakkaat pyrkivät keskittämään tilapäisen ja määräaikaisen työvoiman vuokrausta koskevat ostonsa yhtiöön. Yhtiön ja osakkaiden välillä solmitaan palvelusopimukset, joissa määritellään tarkemmin yhtiön palvelujen sisältö ja ehdot.

 

 • Lisäksi sopimuksessa määrätään, että osakkaat eivät saa harjoittaa yhtiön kanssa kilpailevaa toimintaa ja osakkaita koskevista rajoitteista osakkeiden myymiseen ja panttaamiseen.


Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n tuleva yhtiökokous

Omistajien hyväksyttyä Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n uuden osakassopimuksen järjestetään yhtiökokous, jossa käsitellään osakassopimusmuutokset liitteen mukaisina yhtiön puolelta sekä hyväksytään päivitetty yhtiöjärjestys liitteen mukaisena luonnoksena. 

Yhtiökokouksessa päätetään myös hallituskokoonpano päivitetyn yhtiöjärjestyksen mukaisena. Näin ollen hallituksen jäsenmääräksi vahvistetaan yhdeksän jäsentä ja nykyiset varajäsenet eivät jatka hallituksessa hallituskokoonpanon pysyessä muutoin ennallaan. 


Osakassopimus- ja yhtiöjärjestysmuutokset on valmisteltu suurimpien osakkeenomistajien edustajien kesken sekä käyty läpi omistajien kokouksessa kesäkuussa 2021. 

Ehdotus

Esittelijä

 • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää

 • hyväksyä Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n osakassopimuksen muuttamisen liitteenä olevan luonnoksen mukaisena edellyttäen, että kaikki muut Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n omistajat omalta osaltaan hyväksyvät muutetun osakassopimuksen.
 • valtuuttaa kuntayhtymän johtajan allekirjoittamaan sopimuksen kuntayhtymän puolesta sekä tekemään siihen tarvittaessa teknisluonteisia tai muuten vähäisiä muutoksia.
 • nimeää kuntayhtymän edustajaksi henkilöstöjohtajan tulevaan yhtiökokoukseen ja oikeuttaa hänet hyväksymään päivitetyn yhtiöjärjestyksen sekä osakassopimuksen yhtiön osalta.

 

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

Seure Henkilöstöpalvelut,HUS, Vantaan kaupunki; Espoon kaupunki, Kauniaisten kaupunki