Yhtymähallitus, kokous 17.8.2021

§ 104 Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikaisen toimielimen asettaminen

KEUDno-2021-11793

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Perustelut

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen esitys hyvinvointialueiden perustamisesta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisen uudistamisesta on parhaillaan eduskuntakäsittelyssä (HE 241/2020 vp). Ehdotuksen mukaiset hyvinvointialueet julkisoikeudellisina yhteisöinä perustettaisiin suoraan voimaanpanolain nojalla laissa ehdotetun voimaantuloajan mukaisesti (arvio 1.7.2021). Siten myös hyvinvointialueesta annettu laki tulee voimaan pääosin 1.7.2021 tai mahdollisimman pian lakien hyväksymisen ja vahvistamisen jälkeen.

Ennen aluevaltuustojen valintaa ja aluehallituksen asettamista hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisestä vastaa hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin. Väliaikainen valmistelutoimielin vastaa hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelusta sekä käyttää sitä koskevaa päätösvaltaa ja vastaa tehtäviinsä liittyvästä puhevallan käyttämisestä siihen saakka, kunnes aluevaltuusto valitaan ja aluevaltuuston asettama aluehallitus aloittaa toimintansa. Väliaikaisen toimielimen toimikausi on tämänhetkisen tiedon mukaan lain voimaantulosta 28.2.2022 saakka.  

Hyvinvointialueen kuntien, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistoiminta-alueiden, erityishuoltopiirin ja alueen pelastustoimen on sovittava välittömästi voimaanpanolain voimaantultua väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpanosta ja siitä, mikä viranomainen asettaisi valmistelutoimielimen. Jos osapuolet eivät pääse sopimukseen väliaikaisen valmistelutoimielimen asettamisesta kahden kuukauden kuluessa lain voimaantulosta, osapuolten on välittömästi ilmoitettava asiasta valtiovarainministeriölle. Valtioneuvosto asettaa tällöin valmistelutoimielimen valtiovarainministeriön esityksestä.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue tulee lakiesityksen mukaan muodostumaan osaltaan Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän tekemän työn jatkoksi. Hyvinvointialueen perustamisen kannalta on tarkoituksenmukaista, että Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän hallitus asettaa väliaikaisen valmistelutoimielimen ja, että Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä toimii valmistelutoimielimen hallinnoijaorganisaationa. Nimeämispyyntö Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpanosta toimitetaan alueen kunnille sekä Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselle. Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän edustajat, 6 jäsentä, joista yksi on puheenjohtaja, nimeää kuntayhtymän hallitus. Hyvinvointialueen muiden osapuolten, Eteva kuntayhtymän ja Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän, kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä väliaikaisen valmistelutoimielimen alaisissa valmisteluryhmissä.
 

Ehdotus

Esittelijä

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää, että Hyvinkään, Järvenpään, Mäntsälän, Tuusulan, Nurmijärven ja Pornaisten kunnille sekä Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselle esitetään Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän hallituksen olevan väliaikaisen valmistelutoimielimen asettava viranomainen. Valmistelutoimielimen hallinnoijaorganisaationa toimii Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä ja kunnat sekä Keski-Uudenmaan pelastuslaitos nimeävät kukin yhden varsinaisen jäsenen ja yhden varajäsenen väliaikaiseen valmistelutoimielimeen 11.8.2021 mennessä. Mikäli hyvinvointialueuudistusta koskevaa lainsäädäntöä ei hyväksytä eduskunnassa, väliaikaista valmistelutoimielintä ei aseteta.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Valmistelija

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Perustelut

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen esitys hyvinvointialueiden perustamisesta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisen uudistamisesta on parhaillaan eduskuntakäsittelyssä (HE 241/2020 vp). Ehdotuksen mukaiset hyvinvointialueet julkisoikeudellisina yhteisöinä perustettaisiin suoraan voimaanpanolain nojalla laissa ehdotetun voimaantuloajan mukaisesti (tällä hetkellä arvio 1.7.2021). Siten myös hyvinvointialueesta annetun lain tulisi olla voimassa pääosin 1.7.2021 tai mahdollisimman pian lakien hyväksymisen ja vahvistamisen jälkeen.

Hyvinvointialueen kuntien, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistoiminta-alueiden, erityishuoltopiirin ja alueen pelastustoimen on sovittava välittömästi voimaanpanolain voimaantultua väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpanosta ja siitä, mikä viranomainen asettaisi valmistelutoimielimen.  
Väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsenet on valittava osapuolten viranhaltijoista, joilla on hyvä asiatuntemus toimialansa toiminnasta ja taloudesta. Väliaikaiseen toimielimeen sovelletaan naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4 a §:ää julkisen hallinnon ja julkista valtaa käyttävien toimielinten kokoonpanosta. 

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue tulee lakiesityksen mukaan muodostumaan Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän osaltaan tekemän työn jatkoksi. Kuntayhtymän hallituksen päätöksellä 22.6.2021, pykälä 82 kuntayhtymän hallituksen esitettiin Hyvinkään, Järvenpään, Mäntsälän, Tuusulan, Nurmijärven ja Pornaisten kunnille sekä Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselle olevan väliaikaisen toimielimen asettaja ja Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän olevan väliaikaisen toimielimen hallinnoijaorganisaatio.  Kunnilta ja Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselta on pyydetty jäsenten ja varajäsenten nimeämistä 11.8 2021 mennessä niin, että kukin osapuoli nimeää yhden jäsenen ja varajäsenen.  Väliaikaisen toimielimen toimikausi on tämänhetkisen tiedon mukaan lain voimaantulosta 28.2.2022 saakka.  

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän kannalta on tarkoituksenmukaista, että kuntayhtymän johtaja, rahoitus- ja talousjohtaja, henkilöstöjohtaja, hallintojohtaja, digi- ja tietojohtaja ja integraatiojohtaja (nimikkeet hallintosäännön 1.9. 2021 voimaan tulevassa muodossa) osallistuvat väliaikaisen toimielimen työskentelyyn, ja että kuntayhtymän johtaja toimii väliaikaisen toimielimen puheenjohtajana. Kuntayhtymän viranhaltijat toimivat toistensa varahenkilöinä erikseen sovittavalla tavalla. Kuntayhtymän johtajan työpanosta voidaan osoittaa väliaikaisen toimielimen käyttöön korkeintaan 50%, ja muiden kuntayhtymän virkamiesten työpanosta 20%. Toimielimen edustajan tulee lakiesityksen mukaan osallistua myös HUS-valmisteluryhmään, ja tämä on huomioitu kuntayhtymän johtajan työpanoksessa. Väliaikaiselle toimielimelle osoitettu työpanos korvataan valtionavustuksesta.
 

Ehdotus

Esittelijä

Annika Kokko, yhtymähallituksen puheenjohtaja, annika.kokko@kansio.fi

Yhtymähallitus päättää, että Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän edustajat Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikaisessa toimielimessä ovat kuntayhtymän johtaja korkeintaan 50% työpanoksella, toimien puheenjohtajana, sekä rahoitus- ja talousjohtaja, henkilöstöjohtaja, hallintojohtaja, digi- ja tietojohtaja ja integraatiojohtaja (nimikkeet hallintosäännön 1.9. 2021 voimaan tulevassa muodossa), kukin 20% työpanoksella. Kuntayhtymän viranhaltijat toimivat toistensa varahenkilöinä erikseen sovittavalla tavalla. Mikäli hyvinvointialueuudistusta koskevaa lainsäädäntöä ei hyväksytä eduskunnassa, väliaikaista valmistelutoimielintä ei aseteta. 

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Merkittiin, että yhtymähallituksen puheenjohtaja toimi tämän pykälän esittelijänä ja pöytäkirjanpitäjänä.

Todettiin, että viranhaltijat eivät olleet läsnä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon aikana.

Valmistelija

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Perustelut

Pääministeri Marinin hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamisesta ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi on hyväksytty eduskunnassa 23.6.2021 ja presidentti on sen vahvistanut lainsäädännön päivämäärällä 29.6.2021. Uudistuksen voimaanpanolaki astui voimaan 1.7.2021, jonka myötä Suomeen on perustettu 22+1 hyvinvointialuetta. Näistä yksi on nimeltään Keski-Uudenmaan hyvinvointialue.

Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin vastaa toiminnan ja hallinnon käynnistämisestä sekä käyttää sitä koskevaa päätösvaltaa ja vastaa tehtäviinsä liittyvästä puhevallan käyttämisestä aluevaltuuston toimikauden alkuun asti.

Nimeämispyyntö Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpanosta on toimitettu alueen kunnille sekä Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselle ja tiedoksi Eteva kuntayhtymälle sekä Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymälle 24.6.2021. Samassa yhteydessä organisaatioita on pyydetty ottamaan kantaa väliaikaisen valmistelutoimielimen asettavasta viranomaisesta ja hallinnoijaorganisaatiosta. Yhdenmukaisten toimielinpäätösten mukaisesti Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän hallitus asettaa väliaikaisen valmistelutoimielimen ja Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä toimii valmistelutoimielimen hallinnoijaorganisaationa. 

Keski-Uudenmaan alueen kunnat ja Keski-Uudenmaan pelastuslaitos ovat päätöksissään nimenneet yhden varsinaisen jäsenen ja yhden varajäsenen väliaikaiseen valmistelutoimielimeen. Lisäksi Eteva kuntayhtymä on lausunnossaan 3.8.2021 ottanut kantaa valmistelutoimielimen kokoonpanoon ja edellyttänyt yhtä paikkaa valmistelutoimielimeen. Näin ollen myös Eteva kuntayhtymä on 10.8.2021 päivätyllä päätöksellään nimennyt yhden varsinaisen jäsenen ja yhden varajäsenen väliaikaiseen valmistelutoimielimeen. Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän edustajat, 6 jäsentä, joista yksi on puheenjohtaja, on nimennyt kuntayhtymän hallitus 22.6.2021 kokouksessaan. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää asettaa Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen (VATE) seuraavasti:

  • Keski-Uudenmaan VATEn varsinaisten jäsenten määrä on 14 ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet
  • Jäseniksi valitaan Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän, Hyvinkään, Järvenpään, Mäntsälän, Tuusulan, Nurmijärven ja Pornaisten kuntien, Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen sekä Eteva kuntayhtymän esittämät edustajat
  • Valmistelutoimielimen hallinnoijaorganisaationa toimii Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

Hyvinkään kaupunki, Järvenpään kaupunki, Nurmijärven kunta, Mäntsälän kunta, Pornaisten kunta, Tuusulan kunta, Keski-Uudenmaan pelastuslaitos, Eteva kuntayhtymä, Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä, Valtiovarainministeriö

Liitteet

Oheismateriaali