Yhtymähallitus, kokous 17.5.2022

§ 66 Sosiaaliasiamiehen selvitys 2021

KEUDno-2022-9743

Valmistelija

 • Laura Busi, asiantuntija, laura.busi@keusote.fi

Perustelut

Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (asiakaslaki) 2000/812 
24 §:n mukaan kunnan on nimettävä sosiaaliasiamies. Sosiaaliasiamiespalvelut keskitettiin vuoden 2019 alussa Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän järjestämis- ja tuottamisvastuulle. Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä ostaa sosiaaliasiamiespalvelun Länsi- ja Keski-Uudenmaan sosiaalialan osaamiskeskus Sosiaalitaito Oy:ltä. Kuuden kunnan sosiaaliasiamiestehtävien hoitamisen lisäksi Sosiaalitaito Oy tuottaa alueen potilasasiamiespalvelun. Sosiaalitaito tuottaa riittävän asiamiesresurssin Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymälle.

Sosiaaliasiamiehen tehtävä ja toiminta toteutuu kuntayhtymän alueella yhdenmukaisesti. Sosiaaliasiamiehen toiminta on olennainen osa sosiaalipalveluiden oikeusturva- ja laatujärjestelmää. Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on mm. seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa siitä selvitys vuosittain kunnanhallitukselle. 

Sosiaaliasiamiehen selvityksen aineisto muodostuu sosiaaliasiamiehelle tulleiden sosiaalipalveluja koskevien yhteydenottojen sisällöistä, sosiaaliasiamiehen työssään tekemistä havainnoista, sosiaaliasiamiehen tietoon tulleista sosiaalihuollon asiakaslain mukaisista muistutuksista ja toteutetun kuntakyselyn vastauksista. Selvityksen tarkoituksena on antaa tietoa asiakkaiden tai heidän omaisten/läheisten kokemista epäkohdista ja kehittämiskohteista. Epäkohdat ja kehittämiskohteet ovat tärkeä tuoda esille, jotta epäselvyydet on mahdollista selvittää, virheellinen toiminta voidaan korjata ja palvelujen laatua kehittää. Selvitys antaa tietoa asiakkaan näkökulmista ja ongelmalliseksi koetuista tilanteista sekä viitteitä ajankohtaiseksi nousseista asioista ja ilmiöistä. Tilastoista ei voi päätellä sosiaaliasiamiehen työmäärää tai kunnan sosiaalipalvelujen tilaa.

Sosiaaliasiamies on laatinut lain edellyttämät selvitykset. Liitteenä sosiaaliasiamiehen kuntakohtaiset selvitykset 2021.

Sosiaaliasiamies kiinnitti huomiota seuraaviin asioihin:

 • Yhteydenottajana on yleisimmin asiakkaan edustaja
 • Yhteydenottomäärä kasvanut hieman. Aiempaa enemmän yhteydenottoja koskien toimeentulotukea, aikuissosiaalityötä, kotipalvelua, päivähoitoa ja perheoikeudellisia palveluita
 • Yhteydenotoissa syynä useimmin edellisen vuoden tapaan palvelun tuottamiseen liittyvät seikat. Tietosuojaoikeudet entistä useammin esillä. 
 • Tyytymättömyys kohdistuu erityisesti palvelun tuottamiseen, päätöksiin/sopimuksiin, kohteluun sekä tietosuojaan
 • Sosiaaliasiamiehelle saapuneiden yhteydenottojen perusteella kehitettävää:
  • Asiakkaan kohtaaminen ja asiakkaan kuulluksi tuleminen asiassaan
  • Riittävä neuvonta ja asiakkaan informointi jatkosuunnitelmasta
  • Työntekijöiden tavoitettavuus
  • Tietosuojaoikeuksien toteuttaminen (tietopyynnöt, rekisteritiedon korjauspyynnöt)
  • Monialainen yhteistyö (erityisesti monissa palveluissa asioivan asiakkaan asiassa)
  • Päätöksenteon, muistutusmenettelyn ja oikaisuvaatimusten käsittelyn viivytyksettömyys
  • Asiakasmaksun alentamisen/perimättä jättämisen yhdenmukaiset ohjeet
    

Ehdotus

Esittelijä

 • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää

 • merkitä tiedoksi kuntakohtaiset selvitykset sosiaaliasiamiehen toiminnasta sekä sosiaalihuollon asiakkaan oikeuksien ja aseman kehityksestä vuonna 2021.

Käsittely:

Asiantuntija Laura Busi esitteli sosiaaliasiamiehen selvitystä.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Oheismateriaali