Yhtymähallitus, kokous 17.5.2022

§ 65 Potilasasiamiehen selvitys 2021

KEUDno-2022-9766

Valmistelija

 • Laura Busi, asiantuntija, laura.busi@keusote.fi

Perustelut

Potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (laki potilaan asemasta ja oikeuksista) 1992/785 11 §:n mukaan terveydenhuollon toimintayksikölle on nimettävä potilasasiamies. Potilasasiamiespalvelut keskitettiin vuoden 2019 alussa Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän järjestämis- ja tuottamisvastuulle. Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä ostaa potilasasiamiespalvelun Länsi- ja Keski-Uudenmaan sosiaalialan osaamiskeskus Sosiaalitaito Oy:ltä. Kuuden kunnan potilasasiamiehen tehtävien hoitamisen lisäksi Sosiaalitaito Oy tuottaa alueen sosiaaliasiamiespalvelun. Sosiaalitaito tuottaa riittävän asiamiesresurssin Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymälle.

Potilasasiamiehen tehtävä ja toiminta toteutuu kuntayhtymän alueella yhdenmukaisesti. Potilasasiamiehen toiminta on olennainen osa terveydenhuollon oikeusturva- ja laatujärjestelmää. Potilasasiamiehen tehtävänä on mm. antaa tietoa ja neuvoa potilaan asemasta ja oikeuksista sekä toimia potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi.

Potilasasiamiehen selvityksen aineisto muodostuu potilasasiamiehelle tulleiden terveydenhuoltoa koskevien yhteydenottojen sisällöistä, potilasasiamiehen työssään tekemistä havainnoista, potilasasiamiehen tietoon tulleista terveydenhuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain mukaisista muistutuksista. Raportin tarkoituksena on antaa tietoa potilasasiamiestoiminnasta, yhteydenottojen syistä, potilaiden tai heidän omaisten/läheisten kokemista epäkohdista ja kehittämiskohteista. Epäkohdat ja kehittämiskohteet ovat tärkeä tuoda esille, jotta epäselvyydet on mahdollista selvittää, virheellinen toiminta voidaan korjata ja palvelujen laatua kehittää. Selvitys antaa tietoa potilaan näkökulmista ja ongelmalliseksi koetuista tilanteista sekä viitteitä ajankohtaiseksi nousseista asioista ja ilmiöistä. Tilastoista ei voi päätellä potilasasiamiehen työmäärää tai kunnan terveydenhuoltopalvelujen tilaa. 

Liitteenä potilasasiamiehen selvitys 2021.

Potilasasiamies kiinnitti huomiota seuraaviin asioihin: 

 • Yhteydenottajana useimmin terveydenhuollon asiakas
 • Potilasasiamiehelle tulleiden yhteydenottojen määrä on lisääntynyt edelliseen vuoteen verrattuna. Tyytymättömyys on selvästi lisääntynyt ja yleinen tiedustelu on vähentynyt merkittävästi. Tyytymättömyys kohdistuu erityisesti palvelun tuottamiseen, jonotus- ja käsittelyaikaan, potilasvahinkoepäilyihin, tietosuojaan sekä asiakkaan kohteluun.
 • Potilasvahinkoepäilyihin liittyvien yhteydenottojen määrä on noussut merkittävästi. Suurinta suhteellista kasvua on jonotus- ja käsittelyaikaa, palvelun tuottamista ja itsemääräämisoikeutta koskevissa yhteydenotoissa. Kuntoutusta koskevat yhteydenotot ovat vähentyneet suhteellisesti eniten.
 • Yhteydenottojen perusteella kehitettävää:
  • Ajanvarauksen sujuvoittaminen ja takaisinsoittojärjestelmän toimivuus.
  • Tutkimuksiin ja hoitoon pääsy ajallaan. Hoidon viivästymisestä aiheutuvien haittojen vähentäminen. Potilasturvallisuus.
  • Henkilöstön tavoitettavuus, soittopyyntöihin vastaaminen.
  • Viivästyksistä tiedottaminen. Potilaalle annettujen lupausten osalta olisi toivottavaa, että asian käsittelyyn/selvittämiseen liittyvistä viivästyksistä tiedotettaisiin potilasta
  • Kohtelu. Kohtaaminen ja kuulluksi tuleminen merkittävässä roolissa potilaan kokemuksessa saamastaan hoidosta ja palvelusta sekä oikeuksiensa toteutumisesta.  

Kun potilasasiamiehen yhteydenottojen määriä tarkastellaan suhteessa asiakasmääriin, muutosta edellisvuoteen ei juurikaan ole havaittavissa.

Ehdotus

Esittelijä

 • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää

 • merkitä tiedoksi selvityksen potilasasiamiehen toiminnasta vuonna 2021.

Käsittely: 

Asiantuntija Laura Busi esitteli potilasasiamiehen selvitystä.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Oheismateriaali