Yhtymähallitus, kokous 17.5.2022

§ 67 Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän Laadun, asiakas- ja potilasturvallisuuden raportti 2021

KEUDno-2022-10034

Valmistelija

  • Minna-Maarit Immonen, laatupäällikkö, minna-maarit.immonen@keusote.fi

Perustelut

Terveydenhuoltolaki 1326/2010, sen perusteella annetut asetukset, Sosiaalihuoltolaki (1301/2014), laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (817/2015) ja laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (1346/2016) ovat tärkeimmät säädökset, jotka ohjaavat asiakas- ja potilasturvallisuutta Suomessa. Terveydenhuoltolain (1326/2010) 8 §:ssä ja sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa (341/201) edellytetään, että organisaation on laadittava suunnitelma laadunhallinnasta, asiakas- ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanosta. 
Keusoten suunnitelmallinen laadunhallinta-, asiakas- ja potilasturvallisuustyö pohjautuu yhtymähallituksen 11.5.2021 hyväksymään Laatu, asiakas- ja potilasturvallisuussuunnitelmaan 2021–2022.  
Laatu, asiakas- ja potilasturvallisuusraportti 2021 on ensimmäinen Keusotessa moniammatillisesti laadittu katsaus laadunhallinnan, asiakas- ja potilasturvallisuustyön toteutumisesta. Raportti laaditaan vuosittain laatu- sekä asiakas- ja potilasturvallisuustyöryhmien yhteistyönä. Raportissa kuvataan Keusoten vuoden 2021 laadun, asiakas- ja potilasturvallisuuden tilaa ja kehittämistä, valittujen toimenpiteiden ja mittarien valossa. Tietoja hyödynnetään eri toiminnoissa sekä yhtymätasolla asetettaessa laadun ja turvallisuuden toiminnallisia kehittämistavoitteita. Kuntayhtymän yhtymähallitus hyväksyy laadun, asiakas- ja potilasturvallisuusraportin ja keskeisistä poikkeamista nostetut vuoden 2022 kehittämiskohteet.
Turvallinen ja laadukas asiakas- ja potilastyö ovat Keusoten toiminnan tärkeimpiä periaatteita. Suunnitelmallinen työ laadun ja turvallisuuden kehittämiseksi jatkuu edelleen aktiivisesti osana jokaisen ammattilaisen perustehtävää.
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän laadun, asiakas- ja potilasturvallisuuden raportti 2021 on päätöksen liitteenä. 
 

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää merkitä tiedoksi Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän laadun, asiakas- ja potilasturvallisuuden raportin vuodelta 2021. 

Käsittely:

Laatupäällikkö Minna-Maarit Immonen esitteli raporttia.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

Aikuisten mielenterveys, päihde- ja sosiaalipalvelut sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelut; palvelujohtaja ja päälliköt, ikäihmisten ja vammaisten palvelut; palvelujohtaja ja päälliköt, terveyspalvelut ja sairaanhoito; palvelujohtaja ja päälliköt, integraatiojohtaja, laatupäällikkö, kehityspäällikkö.